ហេតុ អ្វីបា នជាម នុ ស្ស ស្រី ចូលចិត្ត ខ្វា .ច គូ. ស្នេ .ហ៍ នៅពេ ល រួ .ម ភេ .ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែនមនុ ស្ស ស្រី ទាំ ងអ ស់នោះទេ តែមនុ ស្ស ស្រីមួយចំ នួ នខ្វា ច ស្មា ឬ ខ្ន ងគូ ស្នេ ហ៍ របស់នា ងក្នុងពេលប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍។ ប៉ុន្តែពិតណាស់ បញ្ហានេះកើតឡើងមិនញឹកញាប់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុ ស្ស ស្រី មួយចំនួនមានទម្លា ប់បែបនេះ ចំណែកម នុ ស្ស ស្ រីខ្លះទៀតធ្វើបែបនេះម្ត ងម្កាល នៅពេលក្តីសុ ខឡើ ងដល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល។ បុរ សៗ មួយចំនួន ដែលទើបនឹងប្រឡូ ករឿង លើ គ្រែ អាចឆ្ង ល់ថា តើម នុស្សស្រី មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងបានជាខ្វា ច បែ បនេះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសមួយចំនួនយល់ឃើញថា មនុ ស្ស ស្រី ដែលខ្វា ច គឺជាម នុស្ស ស្រីមា នជំ ងឺ ផ្លូ .វ ចិ .ត្ត ហើយ បុ រស ខ្លះទៀ តគិ តថាលុះ ត្រាតែមនុ ស្ស ស្រី ខ្វា ច ទើបបញ្ជាក់ថា នា ងពិតជាមានសេ ចក្ដីសុ ខនឹងរឿ ង លើ គ្រែ ។ គំនិតភាគច្រើនជាការយល់ច្រឡំ ព្រោះមានហេតុផលចៃ ដន្យមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យ មនុ ស្ស ស្រី ខ្វា ច ឬមិ នដែលខ្វា ច៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាជាការប ង្ហា ញ អា រម្ម ណ៍ពុះក ញ្ជ្រោ ល៖ ប្រសិនបើនា ងខ្វា ចអ្នក វាអាចមានន័យថានា ងមានសេ ចក្ដីសុ ខនឹងសក ម្មភាពរប ស់អ្ន ក។ ដូច្នេះគួរមានមោ ទនភាព ផ្ទុ យពីការព្រួ យ បា រម្ភពីកា រ ឈឺ ចាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នា ងរ ង់ចាំអ្ន កយូ រពេ ក៖ ប្រហែលជានា ងបា ន រង់ចាំ អ្ន កឱ្យលេ ង និងស្ទា បអ ង្អែ លយូ រខ្លាំ ងពេ ក។ ប្រព័ ន្ធរាងកាយទាំ ងមូលរបស់អ្ន កមា នស ម្រើ បខ្លាំ ងទើ បនា ងខ្វា ចអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានគ ម្លា តឆ្ងា យពីគ្នា យូ រ ពេ ក៖ ប្រហែលជាអ្ន ក ទាំ ង ២ គ្មា នឱកាសបា ន រួ ម ភេ ទជា មួ យគ្នា យូរ។ ដូច្នេះវាធ្វើឱ្យ នា ង មា នអារម្មណ៍ពុះក ញ្ជ្រោ ល ភ្លា មៗ ហើយមិនអាច អ ត់ទ្រាំនឹ ងសកម្មភាពរបស់អ្ន កបា ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយចៃដន្យ៖ មនុ ស្ស ស្រីមួយចំនួន គ្មា នចេ តនានឹ ងខ្វា ចទេ។ វាអាចកើតឡើងដោយចៃ ដន្យ។ ប្រហែលជានា ងកំពុ ងព្យាយា មឱ បអ្ន កឱ្យណែ ន ទើបធ្វើ ឱ្យខ្វា ចកើតឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាជាចំ ណ ង់សម្រុ កចូ លឱ្យបា ន ជ្រៅ៖ ក្នុងពេលប ង្កា ត់ភ្លើ ងស្នេ ហ៍ទាំ ងបុ រ ស និង ស្ត្រី ព្យាយា មស ម្រុ កចូ លគ្នាហើយការខ្វា ចជាស ញ្ញាបង្ហាញថា ចំ ណ ង់ត ណ្ហា ស ម្រុ កចូ លគ្នា ឱ្យបា នជ្រៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីប្រាប់ថា អ្ន កជាសម្បត្តិរបស់នា ង៖ មនុស្ស ស្រី ខ្លះ ច ង់បន្សល់ទុកស្លាកស្នា មលើខ្លួនបុ រ ស ដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញថា បុ រ សម្នា ក់នេះជាសម្ប ត្តិរប ស់នា ង។ វាដូចជាក្មេ ងស រសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើជញ្ជាំង ឬរបស់ផ្សេងៗដើម្បីសម្គាល់វាអញ្ចឹងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អា រម្មណ៍ស ម្រើ បខ្លាំ ង៖ មនុ ស្ស ស្រី មួយ ចំនួ នច ង់បានអា រម្មណ៍ស ម្រើ បខ្លាំ ងដោ យខ្វា ច ហើយទទួលយកសេចក្ដីសុខពីការធ្វើបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើ ម្បីស ងសឹ ក៖ ប្រហែលជាគ្រាន់តែព្យា យា ម ស ង សឹ ក អ្ន កក្នុងពេលប ង្កា ត់ភ្លើ ងស្នេ ហ៍។ ប្រសិនបើនា ងខ្វា ច អ្ន ករហូ តដ ល់ ចេ ញ ឈា ម អ្ន កអាចស ង្ស័យលើ គោលបំណងរបស់នា ង។ នា ងអា ចស ង សឹ កអ្ន កដោយមិ នឱ្យ អ្ន កស ង្ស័ យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាធ្វើឱ្យនា ងមា នអារម្ម ណ៍ពុះ កញ្ជ្រោ ល៖ មនុ ស្ស ស្រីមួ យចំនួ នអាចមានអារម្មណ៍ពុះក ញ្ជ្រោ លបាន តែនៅពេល គូ ស្នេ ហ៍នា ងព្រ មឱ្យធ្វើអ្វីមួយ។ ដូ ច្នេះទាល់តែ នា ងខ្វា ចទើ បនា ងមា នសេ ចក្ដី សុ ខ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង