រឿងដែលត្រូវដឹងសម្រាប់សុភាពបុរស ហេតុអីបានជាបានដើរដល់ត្រឹមពាក់កណ្តាលផ្លូវស្រាប់តែ បា.ក់ កទៅមុខលែងរួច?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាគ្មានអ្វីសង្ស័យឡើយដែលថាអ្នកមានភាពអស្ចារ្យលើរឿងការងារ លើ .គ្រែ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចនឹងពិបាកដែរក្នុងការទទួលបាន លិ .ង្គ ឲ្យរឹងតាមចិត្តចង់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនេះវាក៏អាចនឹងកើតឡើងនៅចំពេលកំពុងតែ រួ .ម ភេ .ទ តែម្តងដែរ ដោយសារតែកង្វះនូវការ ប រ បោ .ស អ ង្អែ .ល ឬដោយសារតែហេតុផលណាផ្សេងដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេលយូរពេក៖ ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែព្យាយាមសាក ល្ប .ង ក្បា .ច់ រួ .ម ភេ .ទ ថ្មីៗអាចផ្តល់ភាព ស្រើ .ប ស្រា .ល ដល់អ្នក និង ដៃ .គូ បាននោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរប្រាកដថា អ្នកមិនបាច់ធ្វើវាយូរពេកទេ ព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យ លិ .ង្គ លែ .ង រឹ .ង បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានភាពអវិជ្ជមានចំពោះរូបសម្បត្តិខ្លួនឯង៖ មនុស្សប្រុសដែលមានរូបរាងមិនស្អាត និងតែងតែពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្អាតដូចគេនោះ ច្រើនតែមិនងាយធ្វើឲ្យ លិ .ង្គ ឡើងរឹងបានយូរឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បានរកឃើញថា បុរសអាយុក្រោម ៤០ឆ្នាំដែលមានរូបសម្បត្តិមិនស្អាតក៏មានបញ្ហា ថ .ប់ អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការមិនឆ្លើយតបរបស់ ដៃ .គូរ ៖ ទោះបីជាអ្នកបានផ្តល់នូវបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អបំផុតក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ ដល់ ដៃ .គូ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែបើសិនជា ដៃ .គូ រ រក្សាភាពអសកម្ម និងមិនឆ្លើយតបអ្វីដល់អ្នកទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកអាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញបានជាមិនខានទេ។ យ៉ាងណាមិញ ការ បរ បោ .ស អង្អែលមួយចំនួនអាចជួយដល់រឿងនេះបាន ជាពិសេសអាចដាស អារម្ម ណ៍ខា .ង ស្រី តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានបញ្ហាទំនាក់ទំនង៖ អ្នកពិតជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយបើសិនជាទំនាក់ទំនង ស្នេ .ហា របស់អ្នកទំាងពីរកំពុងតែជួបបញ្ហា ដូច្នេះចូរដោះស្រាយវាសិនទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកប្រហែលជាយល់ថាពិបាកក្នុងការបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលខាងរាងកាយជាមួយដៃគូរណាស់ក្រោយពី ឈ្លោះ. គ្នា រួច។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយធ្វើឲ្យ លិ .ង្គ រឹងបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកកំពុងតែគិតទៅលើស្ថានភាពដែលមានភាព តា ន តឹ .ង ខ្លាំង៖ បើសិនជាអ្នកកំពុងតែគិតអំពីការងារក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ នោះ វាពិតជាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់លិង្គរបស់អ្នកបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះចូរព្យាយាមបំបាត់ ស្រ្តេ .ស ឲ្យអស់សិនដើម្បីប្រាកដថា អ្នកទទួលបានពេលវេលាយ៉ាងល្អចំពោះការងារ លើ .គ្រែ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង