អនុវត្តរឿងទំាងនេះនឹងធ្វើឱ្យ ភ្ញោ.ច ដល់ទីតាំង ស ម្រើ .ប ទាំងអស់របស់ខាងស្រីកាន់តែ ពុះ ក ញ្ជ្រោ.ល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ តំបន់ សេ.រ គឺជាកន្លែងដែលមាន រំ ញោ .ច ខ្លាំងបំផុតនៃរាងកាយទាំងមូល ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យ ស្រី ស្រៀ .វ ស្រើ .ប នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះយកល្អគួរតែផ្តល់នូវការ ភ្ញោ .ច ដល់ដៃគូលើកន្លែងផ្សេងៗទៀតតែសម្រាប់បម្រើដល់ ស ម្រើ .ប ផ្លូ .វ ភេ .ទ ដែរដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បបូរមាត់៖ បបូរមាត់គឺជាកន្លែងដែលមាន រំ ញោ .ច បំផុត ហើយអ្នកក៏អាចបង្កើនអារម្មណ៍នេះតាមរយៈការ ថើ .ប ខ្លាំងៗ និងថើប ស្រើ .ប ស្រា .ល ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រចៀក៖ ការ ស្ទា .ប់ អ ង្អែ .ល ថ្នមៗនៅតំបន់ត្រចៀកអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យបាន។ ចូរឲ្យ ដៃ. គូ អង្គុយធម្មតា ហើយប្រើ អ ណ្តា .ត ឬម្រាមដៃប របោ .ស អ ង្អែ .ល ត្រចៀកទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ចឹងក៖ កន្លែងនេះមានចុងសរសៃប្រសាទច្រើនណាស់ដែលវាជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យមាន រំ ញោ .ច ខ្លាំង។ រាល់ការ ថើ .ប និង ប របោ .ស អង្អែលនៅកន្លែងនេះពិតជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ប .ម្រើ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ល សុ ដ .ន់៖ មែនហើយ មនុស្សស្រីមាន ក្បា .ល សុ ដ .ន់ ដែលមាន រំ ញោ .ច បំផុត ប៉ុន្តែដើម្បីផ្តល់រំញោចបានទាល់តែមានការបរបោស អ ង្អែ .ល ថ្នមៗទើបបាន។ ចូរប្រាកដថា ដៃ .គូរ បានទទួលនូវសម្ពាធត្រឹមត្រូវហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង្កេះ៖ អ្នកក៏អាចបន្ថែមនូវការ ម៉ា ស្សា នៅខ្នងដើម្បីជាសកម្មភាពត្រៀមការ រួ .ម ភេ .ទ ដែរ។ ខ្នងជាកន្លែងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថា សិ .ច ស៊ី ក្រោយពីម៉ាស្សារួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លៅ ខាង ក្នុ .ង៖ ភ្លៅខាងក្នុងក៏មានសរសៃ ប្រ សា .ទ ច្រើននាស់ដែរ ប៉ុន្តែវាត្រូវការការដាក់សម្ពាធច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងបន្តិចទើបមានអារម្មណ៍ ផ្លូ .វ ភេ .ទ បាន។ ចូរឲ្យ ដៃ .គូ ខាំ ញេ .ញ ថើ .ប និងប្រើដុំទឹកកកត្រដុសចុះឡើងទៅ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង