រៀបការជាប្តីប្រពន្ធហើយ តើអាចឆ្លៀត ជួ.យ ខ្លួន ឯ.ង តែឯងបានដែរទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការជួយខ្លួនឯងមិនជាសកម្មភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែក្នុងពេលនៅលីវនោះទេ។ តាមពិតទៅ បើសិនអ្នកកំពុងតែ រួ.ម ភេ .ទ ជាមួយនរណាម្នាក់ហើយ ក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវការជួយខ្លួនឯងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ស្ត្រីដែលជួយខ្លួនឯងជាទៀងទាត់តែងមានការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ.ល ខ្លាំងខ្លាជាង និងងាយឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល ក្នុងពេលនៅជាមួយ ដៃ .គូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកត្រូវការហេតុផលក្នុងការជួយខ្លួនឯងទៀតខណៈពេលដែលមានប្តី ឬប្រពន្ធហើយនោះ ចូរស្វែងយល់ចំណុចខាងក្រោមនេះទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វានឹងជួយអ្នកដើម្បីទទួលបានជីវិតពោរពេញទៅដោយក្តីស្រមៃយ៉ាងសកម្ម៖ ការអនុញ្ញាតិឲ្យខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីប្តី ហើយប្រើពេលវេលានៅម្នាក់ឯងដើម្បីស្រមើស្រមៃលើការ រួ.ម ភេ .ទ វាពិតជារឿងដែលគ្មានអ្វីខុសឆ្គងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំគិតថា អ្នកកំពុងតែ ក្ប.ត់ ប្តី ឲ្យសោះ ព្រោះការស្រមើស្រមៃគឺជារឿងមួយធម្មតាទាំងស្រុង ហើយក៏ជារឿងឯកជនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ធូរអារម្មណ៍៖ ការជួយខ្លួនឯង អាចជួយបំបាត់ ស្ត្រេ.ស ដូច្នេះទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកក៏នឹងស្រួលបួលមកវិញច្រើនដែរបើសិនជាមិនសូវមានអារម្មណ៍ តា .ន តឹ .ង ច្រើនទេនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការជួយខ្លួនឯងជាវិធីមួយជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អ ដូច្នេះបើសិនជាអ្នករស់នៅឆ្ងាយពីប្តី ឬប្រពន្ធ អ្នកនឹងទទួលបានប្រយោជន៍តិចតួចពីសកម្មភាពនេះបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើន ត. ណ្ហា សម្រាប់ចំណង ស្នេ .ហា៖ វិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃមួយដើម្បីស្វែងយល់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យ ដៃ គូ ចូលចិត្ត និងមាន ត .ណ្ហា ខ្លាំងសម្រាប់ការ រួ.ម ភេ .ទ ជាមួយគ្នា គឺការរកឲ្យឃើញនូវតំបន់នៃរាងកាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសុខស្រួល និងជួយខ្លួនឯងពេលនៅទល់មុខគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះខុសគ្នាទាំងស្រុងពីការជួយ ស ម្រេ .ច កា .ម ឲ្យគ្នា។ តាមរយៈការជួយខ្លួនឯងជាមួយប្តី ឬប្រពន្ធ អ្នកទាំងពីរនឹងចំណេញការយល់ដឹងអំពីគ្នាកាន់តែល្អ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងរបៀបធ្វើឲ្យម្នាក់ៗសប្បាយចិត្ត ហើយសកម្មភាពមួយនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង៖ ហេតុផលដ៏ចំបងមួយនៃការថយចុះ ឬមិនសប្បាយចិត្តនឹងជីវិត ផ្លូ. វ ភេ .ទ គឺគូរស្វាមីភរិយាចាប់ផ្តើមលែងសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ជួ.យ ខ្លួ .ន ឯងអាចបង្កើនទំនុកចិត្ត តាមរយៈធ្វើឲ្យអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងកាន់តែស្អាត មានថាមពល និងតំបន់ខាងក្រោមកាន់តែ សិ .ច ស៊ី។ តាមពិតទៅ អ្នកនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាងមុនជាមួយ គូ ស្នេ .ហ៍ ក្នុងបន្ទប់គេង ហើយក៏អាចប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងនូវអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្តដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយការមិនមានផាសុកភាព និង ឆេ .វ ឆា .វ ក្នុងពេលមក រ ដូ .វ៖ ការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល ក្នុងពេល រួ.ម ភេ .ទ មានថាមពលអស្ចារ្យមួយក្នុងការបន្ថយភាព ឆេ .វ ឆា .វ និង ឈឺ ចា.ប់ ក្នុងពេលមក រ ដូ .វ។ ការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល អាចបង្កើនអារម្មណ៍មានសុភមង្គល ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង