តើអ្នកគួរ រួ .ម ភេ. ទ ដំបូងនៅអាយុប៉ុន្មាន?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលវេលាដែល «ត្រឹមត្រូវ» បំផុតសម្រាប់អ្នកក្នុងការ រួ .ម ភេ. ទ ដំបូង គឺនៅពេលដែលអ្នកគិតថាខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក និងអារម្មណ៍របស់អ្នកបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការទទួលបានភាពរីករាយក្នុងពេល រួ .ម ភេ. ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មានវិធីសាស្រ្តណាមួយអាចបញ្ជាក់ពីភាពជាក់លាក់ថា អ្នកបានត្រៀមខ្លួន និងមានទំនុកចិត្តរួចហើយនៅពេលនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការ រួ .ម ភេ. ទ ជាមួយ កុ.មា .រី ដែលមានអាយុ ក្រោម ១​ ៥ ឆ្នាំត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើ អ .នា ចា .រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែមិនមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកអាយុ ១៦ ១៧ ឬ១៨ឆ្នាំទៅ អ្នកត្រូវតែ រួ .ម ភេ. ទ នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ .ម ភេ. ទ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សពេញវ័យ។ តើពេលណាដែលអ្នកជាមនុស្សពេញវ័យ? នៅអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឬ២១ឆ្នាំ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចនឹងមានការយល់ច្រឡំច្រើនទៅលើអាយុនេះ ទៅនឹងអាយុនៃការបោះឆ្នោត ឬអាយុរៀបការ ឬបើកបរជាដើម។ មានមនុស្សពេលវ័យជាច្រើនដែលមានអាយុ២៥ឆ្នាំដែលមិនមានភាពចាស់ទុំជាងក្មេងដែលមានអាយុ ១៧ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះ ការយកអាយុមកកំណត់ក្នុងការ រួ .ម ភេ. ទ មិនសមហេតុផលទាំងអស់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះពីយើង គឺស្ថិតនៅលើការវិភាគរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវកំណត់តម្លៃដោយផ្អែកលើបរិបទនៃការរស់នៅរបស់អ្នក។ យកតម្លៃទាំងនេះដាក់នៅកណ្តាល ហើយសម្រេចចិត្តទៅលើការ រួ .ម ភេ. ទ របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចងចាំថា «លទ្ធផល» ដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយមិនមែនត្រឹមតែអ្វីដែលកើតលើរាងកាយរបស់អ្នក ដូចជាការមានកូនដោយចៃដន្យ ឬការឆ្លង មេ រោ .គ នោះទេ។ ការ រួ .ម ភេ. ទ អាចកំណត់ការចាប់ផ្តើមដ៏មានអំណាចមួយទៅលើការឆ្លើយតបអារម្មណ៍របស់អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្នកត្រូវពិចារណា តើអ្នកនឹងត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចចំពោះអារម្មណ៍នោះ។ នេះមិនមានន័យថា យើងព្យាយាមហាមឃាត់អ្នកក្នុងការ រួ .ម ភេ. ទ នោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារ ការ រួ .ម ភេ. ទ គឺជាផ្អែកដ៏សំខាន់មួយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ហើយអ្នកគួរតែមានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពិចារណាលើចំណុចទាំងនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ ដូចនេះនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជីវិត រួ .ម ភេ. ទ របស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍វិជ្ជមាន។ វាប្រហែលជាមិនល្អនោះទេ នៅពេលដែលអ្នកមិនបានពិចារណាមុនពេលសម្រេចចិត្ត រួ .ម ភេ. ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក្រោយមកអ្នកនឹងរកឃើញថា ការប្រព្រឹត្តនោះគឺជាការគិតខ្លី។ ដើម្បីរីករាយជាមួយជីវិត រួ .ម ភេ. ទ របស់អ្នក អ្នកត្រូវដឹងផងដែរថាតើអ្នកត្រូវថែរក្សា និងការពារខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?។ នេះមានន័យថាអ្នកត្រូវស្វែងយល់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើអ្វីទៅជាការ រួ .ម ភេ. ទ អ្វីទៅដែលជាវិធីការការពារមិនឱ្យមានកូន ហើយអ្វីទៅជាការ រួ .ម ភេ. ទ ដោយមានសុវត្ថិភាព និងអ្វីទៅដែលអ្នកចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្តអំពីវា។ អ្នកក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយថា «ទេ» ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បានវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសម្រេចចិត្ត រួ .ម ភេ. ទ មុនពេលរៀបការគឺជារឿងបុគ្គល។ ជំនឿសាសានា និងវប្បធម៌មួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យ រួ. ម ភេ .ទមុនពេលរៀបការ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួន វាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេ។ សរុបសេចក្តីមក ទាំងនេះ គឺជាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង