ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការ រួ. ម ភេ .ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេលធ្វើបទបង្ហាញតាមការស្រាវជ្រាវបានអោយដឹងថា ការ រួ.ម ភេ. ទ អាចធ្វើអោយធូរដល់សរសៃប្រសាទ បន្ថយសម្ពាធ ឈា.ម និងស្ត្រេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែល រួ.ម ភេ. ទ រួចមុនពេលធ្វើបទបង្ហាញនៅទីសាធារណៈគឺមានភាព តា.ន តឹ .ង ក្នុងអារម្មណ៍តិចតួចបំផុតតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រឹកឡើង៖ អ្វីដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថា រាងកាយរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី រួ.ម ភេ. ទ នៅពេលព្រឹកតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងចាញ់អាកាសធាតុបន្តិចបន្តួច តាមការសិក្សាបានអោយដឹងថា ការ រួ.ម ភេ. ទ ពិតជាអាចជួយបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានមែន។ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនចូលរដូវកាលជំងឺផ្តាសាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី១៤ នៃ វ.ដ្ត រដូវមនុស្សស្រី៖ តាមការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថា នៅជុំវិញរយៈពេលពីរសប្តាហ៍នៃ វ.ដ្ត រដូវ ម នុ.ស្ស ស្រី សេ.រ នឹងលូតធំជាងមុន ២០ភាគរយ ហើយក៏ជាកន្លែងដែលងាយនឹងទទួលបានភាព ស្រើ.ប ស្រា .ល ជាងគេផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល របស់អ្នកប្រហែលជាងាយស្រួលនឹងទទួលបានតាមរយៈការ រួ .ម ភេ .ទនៅថ្ងៃពិសេសមួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីហាត់ប្រាណរួច៖ ចូរធ្វើការទាញយកប្រយោជន៍ក្រោយពីការហាត់ប្រាណ ហើយគួរតែបន្ថែមនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនៃមុខងារ ផ្លូ .វ ភេ .ទ នៅពេលបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាបានអោយដឹងថា ក្រោយពីស្ត្រីហាត់ប្រាណដោយការជិះកង់រយៈពេល ២០នាទីរួចមកគឺធ្វើអោយលំហូរ ឈា .ម ទៅកាន់តំបន់ ប្រ .ដា ប់ ភេ .ទ របស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ ១៦៩ភាគរយឡើយទៅឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ រាងកាយរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញអ័រម៉ូន ភេ .ទ តេ .ស្តូ ស្តេ រ៉ូ .ន កាន់តែច្រើននៅពេលហាត់ប្រាណ ដូច្នេះចំណង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ បែបធម្មជាតិរបស់អ្នកនឹងកើតឡើងខ្ពស់ជាមិនខានក្រោយពីបែកញើសរួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីជួបនូវថ្ងៃ ស៊ .យ៖ តើអ្នកចង់បំបាត់ភាព តា .ន តឹ .ង ដែលកើតចេញពីពេលវេលាដ៏ អា ក្រ .ក់ មួយនៅកន្លែងធ្វើការដែរទេ? ការ រួ.ម ភេ. ទ ប្រហែលជាជម្រើសដ៏ផ្តល់សុខភាពជាងការបំបាត់ ទុ.ក្ខ ដោយការ ផឹ .ក ស្រា បៀរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការសិក្សាបានអោយដឹងថា ការ រួ .ម ភេ.ទ និងសកម្មភាពរាងកាយផ្សេងៗដូចជាការកាន់ដៃគ្នា ក៏សុទ្ធតែអាចជួយពង្រឹងដល់អារម្មណ៍ និងបន្ថយស្ត្រេសបានច្រើនដែរ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង