វីធីស្រោចស្រង់ជីវិតស្នេហាឲ្យមានសុភមង្គលដូចដើមវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារឿងមួយខុសធម្មតា នៅពេលដែលការ បង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ កំពុងតែចាប់ផ្តើមដំណើរការ អ្នកទាំងពីរបែរជាគ្មានអារម្មណ៍ដូចគ្រាដំបូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលគូភាគីម្ខាងចង់ រួ .ម ភេ .ទ ស្របពេលដែលគូភាគីម្ខាងទៀតគ្មាន ចំ ណ ង់ ដូច្នេះធ្វើឱ្យបញ្ហាកើតឡើង។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រ ៥យ៉ាងដើម្បីរក្សាភាពរ៉ូមែនទិចឱ្យនៅរស់រវើក ក្រោយពេលរៀបការរួច៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. និយាយគ្នាពីបញ្ហា៖ អ្នកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពី ប ញ្ហា ការ រួ .ម ភេ .ទ , ការចូលចិត្ត, ការមិនចូលចិត្ត និង ចំ ណ ង់ ត ណ្ហា។ អ្វីដែលសំខាន់ អ្នកទាំងពីរត្រូវនិយាយពីមូលហេតុដែលភាគីម្ខាងមិនអាចផ្តល់ក្តីសុខឱ្យភាគីម្ខាង ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហាទូទៅភាគច្រើនកើតមានចំពោះស្ត្រី បណ្តាលមកពីបញ្ហា ទ្វា រ មា .ស ឬ ឈឺ ចា ប់ ពេល ប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍, ខ្វះ ទឹ ក រំ អិ ល, ជំងឺទឹក នោ ម ផ្អែ ម, អតុល្យភាព អ័ រ ម៉ូ ន, ភា ព តា ន តឹ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះត្រាតែអ្នកនិយាយគ្នាពីបញ្ហានេះ បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកនឹងមិនអាចរកឃើញដំណោះស្រាយ និងផ្តល់ក្តីសុខឱ្យគូស្នេហ៍បានឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. មានទម្លាប់ការ រួ .ម ភេ .ទ៖ ចំណង់ ត .ណ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់ស្ត្រីនឹងចាប់ផ្តើមចុះ ខ្សោ យ ដោយសារបំរែបំរួលអ័រម៉ូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យល់ល្អ គូ ស្នេ ហ៍ ទាំងពីរគួរតែដឹងថា ថ្ងៃណាខ្លះដែលពួកគេអាចផ្តល់ក្តីសុខឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។ ការ រួ .ម ភេ .ទ មិនចេះតែកើតឡើងដោយឯកឯងបានទេ ពេលខ្លះអ្នកត្រូវប្រើសមត្ថភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. កុំភ្លេចលេង និង ស្ទា ប អង្អែ ល៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ ចែកចេញជា ៣ផ្នែក៖ ការលេង ស្ទា ប អ ង្អែ ល, ក្បា ច់ ពិសេសៗ និងក្រោយពេល រួ .ម ភេ .ទ រួច។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា គូស្នេហ៍ជាច្រើនតែងតែផ្តោតទៅលើតែក្បាច់ដដែលៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេស បុ រ សៗ គួរតែដឹងថា វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ក្តីសុខឱ្យ គូ ស្នេ ហ៍ ដោយការ លេ ង និង ស្ទា ប អង្អែ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការចំណាយពេលវេលាលេង និងស្ទា បអង្អែលយ៉ាងតិចណាស់ ១៥-២០ នាទីទើបអាចជួយឱ្យខាងស្រីមានសម្រើប និងសម្រេច ទឹ ក កា .ម បានទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ទៅជួបនឹងអ្នកជំនាញ៖ ប្រសិនបើ គូ ស្នេ ហ៍ ទាំងពីរអាច រួ .ម ភេ .ទ បានពី ៣-៤ ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពិតជាល្អ តែប្រសិនបើការ រួ .ម ភេ .ទ ត្រូវបានរាំងស្ទះបាន ២ដងក្នុង ១ខែ ឬម្តងក្នុងរយៈពេល ៣ខែ នេះអាចបណ្តាលមកពីថាមពល ផ្លូ .វ ភេ .ទ ចុះខ្សោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេល ប ញ្ហា នេះកើតឡើង យល់ល្អត្រូវទៅជួបនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីជួយដោះស្រាយ ប ញ្ហា និងធ្វើឱ្យភាព រ៉ូ មែ ន ទិ ច ត្រលប់មកក្នុងជីវិតវិញ។ ការលាក់ទុកបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងចិត្ត មានតែធ្វើឱ្យ ស្នេ ហា របស់អ្នកកាន់តែជូរចត់ឡើងៗ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង