គន្លឹះ រួ.ម ភេ .ទ ដែលផ្តល់អត្ថន័យ យ៉ាងអស្ចារ្យដល់ជីវិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកចង់បង្កើត ជីវិត ផ្លូ.វ ភេ.ទ កាន់តែល្អបំផុតនោះ យកល្អគួរតែចាប់ផ្តើមពីចំណុច ដែលត្រឹមត្រូវទៅសិន។ ការនិយាយគ្នា និងស្តាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអារម្មណ៍ និងការចង់បានរបស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាច ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នា និងរីករាយជីវិត ផ្លូ.វ ភេ.ទ កាន់តែ សប្បាយជាងមុនថែមទៀត។ យកល្អគួរតែសាកល្បងនូវ រឿងថ្មីៗដូចខាងក្រោមនេះផង៖ បង្កើតនូវការរំពឹងទុកនៅថ្ងៃក្រោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរយល់ព្រមនូវពេលវេលាណាមួយ ដោយអាចនិយាយថា មួយសប្តាហ៍ ឬអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអាចធ្វើបាន នៅពេលដែលអ្នកមិន អាចឈានដល់ ចំ ណុ.ច កំ ពូ .ល ឬ រួ.ម ភេ .ទ ដោយការស៊ូក ប ញ្ចូ .ល លិ .ង្គ បាន។ ដំបូងឡើយ ចូរអនុញ្ញាតិត្រឹមតែការ ថើ.ប និង អោ.ប គ្នាសិទ្ធបានហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកអញនកក៏អាចឈាន ទៅជំហ៊ានបន្ទាប់បន្តិចម្តងៗ ដោយការ ស្ទា.ប និងត្រដុសគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា ការជួយខ្លួនឯង ការប្រើ មា .ត់ រួ .ម ភេ .ទ ឬអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន តែកុំឲ្យឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ.ល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅចុងបញ្ចប់នៃការរងចាំ ចូរអនុញ្ញាតិឲ្យខ្លួនឯងរីករាយនឹង ការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល តាមរយៈការ រួ.ម ភេ .ទ ណា ដែលអ្នកចូលចិត្តទៅ។ ពេលណោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ កាន់តែខ្លាំងនៅពេល រួ.ម ភេ .ទ ជាមួយគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាស្សា ការម៉ាស្សាអាចជួយឲ្យ មានអារម្មណ៍ចង់ រួ.ម ភេ .ទ ខ្លាំង។ ជាផ្នែកមួយនៃការបរបោស អង្អែលមុនពេល រួ.ម ភេ .ទ វាគឺជាមធ្យោបាយដ៏អស្ចារ្យ មួយក្នុងការចាប់ផ្តើមអ្វីៗដែលយឺត និងបន្ធូរអារម្មណ៍តាមរយៈ ស ម្រើ.ប លើស្បែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែការម៉ាស្សាធម្មតាៗដែល មិនឲ្យមានការ រួ.ម ភេ .ទ ក៏អាចផ្តល់ ភាពអស្ចារ្យដល់ជីវិត ផ្លូ.វ ភេ.ទ បានដែរ ជាពិសេសវានឹងផ្តល់ភាព សុខស្រួលខាងផ្លូវកាយ បន្ថយស្រ្តេស និងបង្កើន ភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកមិនចង់ម៉ាស្សា ដើម្បីឈានទៅរកការ រួ .ម ភេ.ទ ទេ ចូរពិភាក្សាគ្នាជាមួយដៃគូសិន ដើម្បីចៀសវាងការយល់ច្រឡំ។ ការខ្សឹប មិនខ្វល់ថាវាជាសម្តីផ្អែម ឬចង់ រួ.ម ភេ .ទ ទេ ការខ្សឹបប្រាប់គ្នានូវរឿងជាច្រើនទៅវិញទៅ មអាចបន្ថែមនូវភាពព្រឺសម្បុលបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមិនគួរណាធ្វើក្នុងពេលបរបោសអង្អែល ឬ រួ.ម ភេ .ទ ឡើយ។ ការបរបោសអង្អែលមុនពេល រួ.ម ភេ .ទ អាចចាប់ផ្តើមនៅពេលថ្ងៃជាមួយនឹងការផ្ញើរសា ឬនិយាយទូរស័ព្ទប្រកប ដោយភាព សិ.ច ស៊ីបាន។ ការសម្រេច កា .ម ការសម្រេច កា .ម ដោយខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬជាមួយ ដៃ .គូ អាចជារឿងល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជីវិត ផ្លូ.វ ភេ.ទ ។ ចូរស្វែងយល់អំពីរាងកាយខ្លួនឯង និងការឆ្លើយតបខាង ផ្លូ.វ ភេ.ទ មានន័យថា អ្នកអាចចែករំលែកចំណេះដឹង មួយនៃជាមួយ ដៃ .គូ បាន។ ការសម្រេច កា .ម ឲ្យដៃគូអាចជួយ អ្នកសិក្សាកាន់តែច្បាស់ថា អ្វីទៅទើបធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែករំលែកការស្រមើស្រមៃនិងការចង់បាន មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងមានការស្រមើស្រមៃ និងការចង់បានពិសេសៗ នៅពេលនិយាយដល់ការ រួ.ម ភេ .ទ ។ ចាប់តាំងពីស្លឹកត្រចៀករហូតដល់កៃជើង ឬ សរសៃសក់ដល់ត្រគាក ដូច្នេះចូរកុំខ្លាចនឹងនិយាយ ប្រាប់គ្នាអំពីរឿងទាំងនេះអី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នក និងដៃគូដឹងអំពីរបៀបធ្វើ ឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ហើយ អ្នកនឹងរីករាយជីវិត ផ្លូ.វ ភេ.ទ កាន់តែល្អ ជាងមុនថែមមួយកម្រិតទៀត។ រក្សាអនាម័យ ចំណុងនេះខ្ញុំនិងនិយាយអំពី អនាម័យទូទៅរបស់ង្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់រក្សាខ្លួនឯងឲ្យស្អាតពេកទេ គ្រាន់តែមានញើសតិចតួច លើខ្លួនក៏មិនអីដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការគោរពសម្រាប់ដៃគូវិញគឺ ត្រូវងូតទឹកឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បី កុំឲ្យមានក្លិនអាក្រក់ចេញមក។ បន្ធូរអារម្មណ៍ ការ រួ.ម ភេ .ទ ជាមួយដៃគូអាច ជារឿងមួយដែលល្អបំផុត និងផ្តល់បទពិសោធន៍ដ៏ខ្លាំងក្លាដល់ជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ.ម ភេ .ទ ដ៏ល្អបំផុត កើតឡើងនៅពេលអ្នកមិនបានបារម្ភ អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើល។ ដូច្នេះចូរធ្វើខ្លួនឲ្យធូរអារម្មណ៍ផង នៅពេលនៅជាមួយដៃគូ បន្ទាប់មក ការ រួ.ម ភេ .ទ ដ៏អស្ចារ្យ អាចនឹងមករកអ្នកវិញ ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង