ពិតឬមិនពិតចូរអានអត្ថបទនេះសិន! ៩ចំនុច បញ្ជាក់ថាគេជាប្រុសពិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១ សម័យអីលូវពេលខ្លះគឺពិបាកបែងចែកគ្នារវាងប្រុសពិត ប្រុសស៊ីមពីរដែលយុវវ័យភាគច្រើននិយមហៅថា ចេក។ ចំណុចខាងក្រោមនេះអាចឲ្យអ្នកសម្គាល់បានថា បុរសដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍មិនមែនជាចេក៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២ អនាម័យ និងដបស្រា៖ គេចំណាយពេលក្នុងការចូលងូតទឹកនិងតុបតែង រឺសំអាតខ្លួនខ្លីជាងរយៈពេលគេអង្គុយស៊ីផឹក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣ កម្សាន្តអារម្មណ៍៖ គេមិនដែលយកភ្នែកមើលកម្មវិធីស្រីៗដូចជាមុខម្ហូបកែសម្ភស្ស រឺមើលចម្រៀងតារាស្រីស្ទីលហួសហេតុ Lady Gaga ,…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤ ប្រើភ្នែក៖ គេចូលចំណោមជាមួយប្រុសៗតែមិនដែលប្រើភ្នែកតាមសម្លឹងមនុស្សប្រុសផ្សេងៗដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ។គេក៏មិនខ្វល់និយាយពីខោអាវ ក្លិនទឹកអប់ រឺ រអ៊ូពីរឿងកើតមុនលើមុខដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥ យោបល់គេ៖ បើប្រុសពិតគេសរសើរអ្នកត្រឹមថា«ស្អាតម៉េះ?»តែបើគេនិយាយថា«អ្ហេ៎អាវហ្នឹងសមតែជាមួយ….ក្រវិលនេះគួរតែ….ស្បែកជើងនេះធ្លាប់ឃើញនៅ….»ចូរប្រយត្ន័។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦ ការបញ្ចេញបុគ្គលភាព៖ ភាគច្រើនបុរស ស្រ លា .ញ់ បុរសគេមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះពិតរឺអត្តសញ្ញាណទំាងស្រុងនៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈនានាទេ។ ហើយរូបថតពួកគេប្រើភាគច្រើនជាលក្ខណៈ Fashionជាជាងធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អញ្ចឹងហើយមិនគួរឆ្លើយតបវិជ្ជមានទៅនឹងការសុំស្នេហ៍របស់បុរសដែល មានរហ័សនាមស្ទីលពេកនៅលើFacebookទេ ប្រយត្ន័ខកចិត្តត្បិតបងមិនមែនប្រុស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧ បញ្ចេញអារម្មណ៍៖ ចំនុចខុសគ្នារវាងបុរសពិតនិង ភេ . ទទី បី គឹបុរសមែនទែនពេលខឹងប្រចណ្ឌ័មុខខ្មៅដើរចេញ រឺធ្វើជាអោនមើលទូរសព្ទ តែបើ ភេ.ទ ទីបី គេស្រែកតូងតាង រឺសួរនាំភ្លាមៗតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨ ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សស្រី៖ បើគេមានមិត្តស្រីច្រើន ហើយដើរហើរនិយាយស្តីស្និទ្ធស្នាលជជែកវែកញែកតែរឿងស្នេហា កុនសង់ទីម៉ង់ចម្រៀងចេញថ្មី រឺសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកណាម្នាក់ដែលដើរកាត់ ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩ ដំណេក៖ បុរសពិតមិនសូវចូលចិត្តក្លិនក្រអូបប្លែកៗនៅកន្លែងគេងទេ។ គេមិនមានតុក្កតាក៏មិនទម្លាប់ចេញចូលចាក់សោរបន្ទប់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបដេករបស់គេគឺពាសវាលពាសកាលកន្ធែកជើង រឺផ្កាប់មុខ ចំណែក ភេ.ទ ទីបីគែគេងអោបអ្វីម្យ៉ាងមិនថាខ្នើយ រឺតុក្តតា ឡើយពិសេសគ្រែគេមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងមានក្លិនក្រអូប៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង