គួរ រួ.ម រ័ .ក យ៉ាងតិចម្តងក្នុង1សប្តាហ៍រក្សាប្រសិទ្ធភាពនាយច្រមក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា មានហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឱ្យបុរសចុះខ្សោយ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ។ លិ. ង្គ បុរសប្រៀបដូចជាដែកខួងបើកាលណាមិនប្រើនឹងដុះស្នឹម ប្រ ឈ .ម នឹងការ ងា .ប់ លិ .ង្គ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះដើម្បីរក្សាឥទ្ធិពលនៃនាយច្រមក់ឱ្យកាន់តែខ្ពស់ សុភាពបុរសគួរ រួ.ម រ័ .ក យ៉ាងតិចមួយសប្តាហ៍ឱ្យបានម្តង តែបើជ្រុលដល់៣ដងគឺប្រសើរបំផុតហើយ ។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភពបញ្ហាដែលបុរសគួរប្រុងប្រយ័ត្ន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-អ័រម៉ូន បុ រ .ស ធ្លាក់ចុះខ្សោយ ៖ «Testos- terone» ជាប្រភេទអ័រម៉ូនរបស់បុរសភាគច្រើនផលិតនៅក្នុង ព ង ស្វា .ស បំពេញតួនាទីបង្កើតសាច់ដុំ និងផលិត ទឹ.ក ស្ពែ .ម ហើយកម្រិតអ័រម៉ូននេះ នឹងផ្ដល់ផលដល់ចំណង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ប្រសិនបើធ្លាក់ចុះទាប តម្រូវការ ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់បុរសក៏មានតិច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-ការប្រើឱសថផ្សេងៗក្នុងខ្លួន ៖ ឱសថមួយចំនួននឹងអាចបន្ថយកម្រិតអ័រម៉ូនធ្វើឱ្យតម្រូវការ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ធ្លាក់ចុះ រួមមានឱសថបន្ថយសម្ពាធ ឈា .ម (ថ្នាំលើស ឈា.ម) ជាដើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-ជំងឺ «RLS» ៖ «RLS» (Restless Legs Syndrome) ឬជំងឺស្គារជើង អ្នកជំងឺរមែងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមានសត្វអ្វីវារតោងជើង រលាស់ជើង នៅមិនស្ងៀម និងធ្វើចលនាញឹកញាប់ ។ អាការៈបែបនេះ មានការសន្និដ្ឋានថា ជាមនុស្សគ្រាវច្រើនជាងបុរសប្រក្រតី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤-អាការៈស្រងេះស្រងោច ៖ អាការបែបនេះ ប៉ះពាល់ដល់រាងកាយច្រើនយ៉ាង ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍មិនស្រស់បស់ ជាហេតុធ្វើឱ្យចំណង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ធ្លាក់ចុះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ៖ ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយប្រភេទព្យាបាលរយៈពេលយូរមិនជាសះស្បើយ ក៏ផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ការ រួ.ម រ័ .ក ផងដែរ ក្នុងនោះមានដូចជា ជំងឺ ម .ហា រីក ដែលជាប្រភពនាំឱ្យកាត់បន្ថយការផលិត ទឹ .ក ស្ពែ .ម ជាហេតុធ្វើឱ្យតម្រូវការ សិ .ច មិនល្អ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦-មានបញ្ហាដំណេក ៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្របានរកឃើញថា អ័រម៉ូនបុរសអាចមានសម្ព័ន្ធភាពលើការគេង ។ បុរសដែលមានកម្រិតអ័រម៉ូនទាប រមែងមានបញ្ហាដំណេកដូចជា សម្រាន្តមិនលក់ ដង្ហើមមិនល្អក្នុងពេលគេងគឺដាច់ៗ ពិសេសមនុស្សវ័យចំណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-កត្តាអាយុ ៖ កម្រិតអ័រម៉ូនបុរសកាន់តែខ្ពស់ តម្រូវការ ផ្លូ .វ ភេ .ទ កាន់តែច្រើន ជាមធ្យមបុរសនឹងមានតម្រូវការ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ខ្ពស់ គឺជាយុវវ័យ និងធ្លាក់ចុះសន្សឹមៗក្នុងអាយុខ្ទង់ប្រហែលពី៥០ឆ្នាំឡើងទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨-ភាពតប់ប្រមល់ ៖ ភាព តា.ន តឹ ង ឬតប់ប្រមល់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ធ្វើឱ្យតម្រូវការ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ធ្លាក់ចុះ។ នៅពេលកើតអាការតប់ប្រមល់ ឬទទួលការដាក់សម្ពាធ និងការថយកម្រិតអ័រម៉ូន តម្រូវការ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ក៏ថយចុះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩-ញៀ.ន នឹងមើលទូរទស្សន៍ ៖ លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មហាវិទ្យាល័យ «Rochester» កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅបានរកឃើញថា បុរសដែលចំណាយពេលនៅមុខទូរទស្សន៍ច្រើនជាង២០ម៉ោងក្នុងមួ យសប្ដាហ៍ រាងកាយនឹងផលិត ទឹ .ក ស្ពែ.ម ធ្លាក់ចុះដល់៤៤% ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០-លិ. ង្គ ដែលមិនសូវប្រើប្រាស់ ៖ លិ .ង្គ ប្រៀបដូចជាដែកខួង បើមិនប្រើនឹងដុះស្នឹម បើយូរៗប្រើម្ដងប្រសិទ្ធភាពមិនសូវល្អ ។ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវដែលចុះផ្សាយក្នុងឯកសារ «American Journal Of Medieine» នៅឆ្នាំ២០០៨

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានរកឃើញថា បុរសដែលមាន សិ .ច តិចជាង១ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ប្រ ឈ .ម មុខ នឹងជំងឺអសមត្ថភាព ផ្លូ .វ ភេ .ទ ។ បើបាន៣ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍សុខភាព ផ្លូ .វ ភេ .ទ នឹងល្អបំផុត ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង