មូលហេតុ ដែលអ្នកគួរ រួ .ម ភេ .ទ រាល់ថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ .ម ភេ .ទ ពិតជាអាចធ្វើអោយជំងឺនានាឆាប់ជាបាន។ វាអាចធ្វើអោយរាងកាយជាសះស្បើយពី ជំ.ងឺ ផ្លូវកាយ និងជំ .ងឺ ផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងការពារមិនអោយ ជំ.ងឺ ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកខ្លះនិយាយថា ការ រួ .ម ភេ .ទ គឺជាឱសថដំបូងគេដែលមនុស្សយើងធ្លាប់ដឹង ហើយវាគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃតែម្តង។ រឿងនេះស្តាប់មើលទៅថាតើ វាពិតជាល្អមែនដែរឬទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ គឺជាមូលហេតុ ៤ យ៉ាងដែលមនុស្សយើងគួរតែ រួ .ម ភេ .ទ អោយបានរាល់ថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការហាត់ប្រាណដ៏ល្អបំផុត៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ គឺជាទម្រង់នៃការធ្វើសកម្មភាពរាងកាយមួយដែរ។ អ្នកគួរតែសម្គាល់មើលថា ពេលចង្វាក់ដង្ហើមរបស់អ្នកលោតញាប់ វាគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា អ្នកអស់កម្លាំងហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ អ្នកក៏អាចរំលាយជាតិខ្លាញ់បានច្រើនដែរ បើសិនជាអ្នករួមភេទបាន ៣ ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ការ រួ .ម ភេ .ទ ១៥ នាទី នឹងធ្វើអោយជាតិខ្លាញ់រលាយរហូតដល់ ៧៥០០ កាឡូរីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះស្មើនឹងការរត់យឺតៗចម្ងាយ ១២០ គីឡូម៉ែត្រ។ ការដកដង្ហើមខ្លាំងៗធ្វើអោយកើនចំនួនអុកស៊ីសែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកា ហើយអ័រម៉ូន ភេ .ទ តេស្តូស្តេរ៉ូនក៏ផលិតក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ ដែរ ដើម្បីធ្វើអោយឆ្អឹង និងសាច់ដុំរឹងមាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំបាត់ការ ឈឺ ចា .ប់៖ ក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ រាងកាយយើងនឹង ផលិតសារធាតុ Endorphins ដែលជាអ័រម៉ូនជួយបំបាត់ការ ឈឺ ចា .ប់។ ការសិក្សាបានអោយដឹងថា ក្នុងពេល ភ្ញោ .ច ដល់ ផ្លូ .វ ភេ.ទ ជាពិសេសការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ.ល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងក៏មិនមានអារម្មណ៍ ឈឺ ចា .ប់ អ្វីដែរ។ បើសិនជានាងមានឡេះមិនចង់ រួ .ម ភេ .ទ ដោយសារតែការ ឈឺ ចា .ប់ នោះ ចូររំលឹកនាងថា ការ រួ .ម ភេ .ទ គឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ប្រ ដា .ប់ បន្ត ពូ .ជ ទាំងមូលតែម្តង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះវានឹងជួយធ្វើលំហាត់ប្រាណដល់សាច់ដុំ ដើម្បីអោយសរីរាង្គ ប្រ ដា .ប់ បន្ត ពូ .ជ នោះមានរូបរាងស្អាតល្អ។ ចំពោះមនុស្សស្រី ការ រួ .ម ភេ .ទ ក៏ជួយបង្កើនលទ្ធភាពនៃការមានកូន និងបន្ថយការ ឈឺ ចា .ប់ ពេល ជិ .ត មក រ ដូ .វ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពារក្រពេញប្រូស្តាត៖ ភាគច្រើន ទឹ.ក កា .ម ត្រូវបានបញ្ចេញពីក្នុងក្រពេញ ប្រូ ស្តា .ត។ បើសិនជាអ្នកឈប់បញ្ចេញ ទឹ.ក កា .ម ជាតិទឹកនឹងដក់ក្នុងក្រពេញនេះ ដែលជាហេតុនាំអោយវាទៅជាហើម និងបង្កើតបានជាបញ្ហាផ្សេងៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដែលឧស្សាហ៍ ឬបាញ់ ទឹ .ក កា .ម ទៀងទាត់ អាចនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិទឹកទាំងនោះចេញមកខាងក្រៅ និងជម្រុញអោយមានភាពសុខសប្បាយដល់ក្រពេញប្រូស្តាតរហូតដល់អាយុច្រើនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ការបញ្ហា ងា.ប់ លិ .ង្គ៖ ៥៥ ភាគរយនៃបុរសអាយុចាប់ពី ៤០ ឆ្នាំឡើងទៅតែងតែជួបបញ្ហា ងា .ប់ លិ .ង្គ ហើយបុរសវ័យក្មេងទាំងអស់ក៏ភ័យខ្លាចអំពីរឿងនេះដែរ នៅពេលដែលពួកគេមិនអាចធ្វើអោយ លិ .ង្គ របស់ខ្លួនងើបឡើងវិញបានទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱសថដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទប់ស្កាត់បញ្ហា ងា .ប់ លិ .ង្គ គឺការ រួ .ម ភេ .ទ ។ ការឡើងរឹងរបស់ លិ. ង្គ នឹងជួយថែរក្សាលំហូរ ឈា .ម ក្នុងសរសៃ ឈា .ម ចិញ្ចឹម លិ .ង្គ ដូច្នេះ ជាលិកានៅទីនោះនឹងមានសុខភាពល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំបាត់ស្ត្រេស៖ សិ .ច អាចជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយភាពស្ត្រេសរបស់មនុស្ស។ ក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ រាងកាយនឹងផលិតសារធាតុ Dopamine សម្រាប់ទប់ស្កាត់អ័រម៉ូនស្ត្រេស។ Endorphins ជាអ័រម៉ូនផ្តល់សុភមង្គល ហើយ Oxytocin សម្រាប់ជម្រុញដល់ ចំ ណ .ង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង