មិននឹកស្មានសោះថា សិ .ច ជួយឲ្យមនុស្សអាយុវែងដោយសារតែរឿងទាំងនេះសោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលមានការស្រាវជ្រាវកាន់តែច្រើនទៅលើប្រធានបទមួយនេះ វាកំពុងតែក្លាយទៅជារឿងដែលកាន់តែច្បាស់ទៅៗចំពៅះការ រួ. ម ភេ .ទ ដែលផ្តល់សុខភាព ហើយក៏ល្អចំពោះជីវិតប្រកបដោយសុខភាពល្អដែរ។ ការ រួ. ម ភេ .ទ អាចជួយឲ្យមនុស្សយើងរស់បានយូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងទៅតាមវេជ្ជបណ្ឌិត Irwin Goldstein ប្រធានខាង ជំ ងឺ ផ្លូ .វ ភេ .ទ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ Alvarado បានឲ្យដឹងថា បើសិនជាអ្នកបានអានការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អោះ អ្នកពិតជាមិនអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដែលផ្តល់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកមានសកម្មភាព ផ្លូ .វ ភេ.ទ ដែលត្រឹមត្រូវ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលជាក់លាក់មួយដែលបញ្ជាក់ថា ការ រួ. ម ភេ .ទ គឺជាសកម្មភាពដែលជួយឲ្យមនុស្សយើងមានអាយុវែង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទប់ស្កាត់ជំងឺផ្តាសាយ៖ អ្នកដែល រួ. ម ភេ .ទ ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ងាយនឹងមានចំនួនអង់ទីគ័រ Immunoglobulin A (IgA) ខ្ពស់ជាងអ្នកដែល រួ. ម ភេ .ទ តិចជាងម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ IgA គឺជាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សែប្រយន្តដំបូងគេមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺផ្តាសាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលាយជាតិខ្លាញ់៖ ការ រួ. ម ភេ .ទ នឹងបង្កើនលំហូរ ឈា.ម និងជួយឲ្យបេះដូងលោតកាន់តែលឿន។ ដូច្នេះវាអាចចាត់ទុកថា ជាការហាត់ប្រាណមួយដែរ ហើយវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នករីករាយកាន់តែខ្លាំងជាងការរត់កីឡាទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ. ម ភេ .ទ មិនអាចរំលាយជាតិខ្លាញ់បានច្រើនខ្លាំងទេ។ បុរសអាយុខ្ទង់ ៣០ឆ្នាំ ប្រហែលជាអាចរំលាយជាតិខ្លាញ់បាន ២១កាឡូរីក្នុងពេល រួ. ម ភេ .ទ ម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយការ ប្រ ឈ .ម នឹង ជំ ងឺ បេះ ដូង៖ ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា ជីវិតដែលមានការ រួ. ម ភេ .ទ យ៉ាងសកម្មគឺមានជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធនឹងការរស់មានអាយុវែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថា វាហាក់បីដូចជា ការ រួ. ម ភេ .ទ ប្រហែលជាបន្ថយការ ប្រ ឈ .ម នឹង ជំ ងឺ គាំ .ង បេះដូង ដាច់សរសៃ ឈា .ម ខួរក្បាល និងជំងឺបេះដូងផ្សេងៗទៀត។ ដូច្នេះរឿងនេះអាចបញ្ជាក់បានថា សកម្មភាព ផ្លូ .វ ភេ .ទទៀងទាត់ប្រហែលជាបន្ថយការ ប្រ ឈ .ម នឹងជំងឺបេះដូងបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រួលដល់អ័រម៉ូនក្នុងខ្លួន៖ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវខ្វល់អំពីរឿងអ័រម៉ូន? ក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងៗទៀត អ័រម៉ូនដែលផ្តល់សុខភាពល្អវានឹងជម្រុញដល់វត្តរដូវដែលទៀងទាត់ និងបន្ថយអាការៈក្នុងពេលរ៉ាំងរដូវបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្យាបាលការឈឺក្បាល និងបន្ថយការឈឺចាប់រាងកាយ៖ ថ្វីបើរឿងនេះហាក់បីដូចជាចង់និយាយវា ការ រួ. ម ភេ .ទ នឹងជួយបន្ថយការឈឺក្បាលមែនក៏ដោយ តែវាជាការពិតដែរ។ តើវាកើតឡើងដូចម្តេចទៅ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពេល រួ. ម ភេ .ទ អ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងរាងកាយ។ អ័រម៉ូនមួយនេះនឹងបន្ថយការឈឺចាប់ក្នុងខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយស្រ្តេស និងសម្ពាធ ឈា .ម៖ មានអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្សេងទៀតនៃការបញ្ចេញអ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនក្នុងពេលឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការ រួ. ម ភេ .ទ ។ វាគឺជាការសម្រួលអារម្មណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាដែលធ្វើទៅលើសត្វកណ្តុរបានបង្ហាញថា អុកស៊ីតូស៊ីននឹង ប្រ ឆាំ.ង ឥទ្ធិពលរបស់អ័រម៉ូន Cortisol ដែលជាស្រ្តេសអ័រម៉ូន។ ការ រួ. ម ភេ .ទ ក៏ជួយឲ្យគេងលក់កាន់តែស្រួលផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដៃ. គូ ររមៀ .ល លើ ខ្លួ .ន អ្នក ហើយចាប់ផ្តើម ស្រ មុ .ក ក្រោយពី រួ. ម ភេ .ទ ដ៏ល្អមួយ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការអស់កម្លាំងខាងផ្លូវកាយទេ តែវាជារបៀបដែលរាងកាយជម្រុញដល់ការគេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយការប្រឈមនឹង ជំ .ងឺ ម ហា រី .ក ក្រពេញប្រូស្តាត៖ កាលណាបុរសមានការ បា .ញ់ ទឹ.ក កា.ម កាន់តែច្រើននៅអាយុពី ២០ ទៅ ៥០ឆ្នាំ ពួកគេកាន់តែបន្ថយការ ប្រ ឈ .ម នឹងជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសដែលស្ថិតក្នុងវ័យខ្ទង់ ២០ឆ្នាំ គួរតែធ្វើការ បា .ញ់ ទឹ .ក កា .ម ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ បុរសដែល បា .ញ់ ទឹ .ក កា .ម យ៉ាងហោចណាស់ ៥ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនខ្វល់ថាជាការ រួ. ម ភេ .ទ ជាមួយដៃគូរ ឬការសម្រេច កា .ម ដោយខ្លួនឯងទេ ទំនងជាមិនសូវកើត ជំ ងឺ ម ហា រី .ក ក្រពេញប្រូស្តាតឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយការ ប្រ ឈ .ម នឹងមហារីកសុដន់៖ ស្រ្តីអាចទទួលបានការបង្ការ ជំ ងឺ ម ហា រី .ក សុ ដ .ន់ តាមរយៈការ រួ. ម ភេ .ទ នេះដែរ។ តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថា ស្រ្តីដែល រួ. ម ភេ .ទ តាម ទ្វា .រ មា .ស ជាញឹកញាប់មិនសូវជា ប្រ ឈ .ម នឹង ជំ .ងឺ ម ហា រី.ក សុ ដ .ន់ ដូចស្រ្តីដែលមិនបាន រួ. ម ភេ .ទ ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ការជំងឺត្រៀម ក្រ ឡា ភ្លើ .ង៖ ជំងឺត្រៀមក្រឡា ភ្លើ .ង គឺជាជំងឺដែលមិនសូវកើតឡើងញឹកញាប់ឡើយ ដែលវាជាការលើសសម្ពាធ ឈា .ម ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថា បើសិនជាស្រ្តីធ្លាប់បានប៉ះពាល់នឹង ទឹ .ក កា .ម របស់ ដៃ គូ នាងបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានផ្ទៃពោះនោះ នាងទំនងជាមិនសូវមានជំងឺត្រៀមក្រឡា ភ្លើ .ង ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ស្រ្តីដែលអនុវត្តការ រួ. ម ភេ .ទ តាមមាត់ជាទៀងទាត់ ជាពិសេសអ្នកដែលលេប ទឹ.ក កា .ម ដៃគូរទៀតនោះ គឺមិនងាយនឹងមានជំងឺត្រៀមក្រឡា ភ្លើ .ង ឡើយ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង