តើនៅម៉ោងណាខ្លះបុរស និងស្រ្តីមាន អា រ ម្ម.ណ៍ ផ្លូ.វ ភេ.ទ ខ្លាំ.ង?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សជាច្រើន តែងមាន ចម្ងល់ថា តើពេលវេលា ណាមួយ ដែល គូ ស្នេ.ហ៍ គួរ រួ.ម ភេ.ទ ជាមួយគ្នា ដើម្បីឱ្យបាន សេចក្តី សុខបំផុត ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាប្រហែលជា មិនចំណុះ ទៅលើ ទ្រឹស្តី ដែលថា ពេលវេលាណា ក៏បានឱ្យ តែ ដៃ.គូ ស្រុះ ស្រួ.ល គ្នា ហើយបង្កើត ល្បែងនេះ ឡើងនោះទេ ។ ការផ្តល់ភាព កក់ក្តៅ និង អារម្មណ៍ ជ្រួលច្រាល់ ត្រូវ បានគេរក ឃើញថា វាអាស្រ័យ ទៅលើ ពេលវេលា ច្រើនជាង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើពេលណា ការ រួ.ម ភេ.ទ របស់អ្នក ទទួលលទ្ធផល ល្អបំផុត ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ម៉ោង ៥ ទៅ ៦ ព្រឹក៖ សមរម្យសម្រាប់ គូ ស្នេ.ហ៍ រួ.ម ភេ.ទ បំផុត ដោយហេតុថា រាងកាយ បានផលិត អ័រម៉ូន “សិ. ច” សម្រាប់ត្រៀម ទុកក្នុងការ រួ.ម ភេ.ទ ជាមួយគ្នា យ៉ាងល្អ ។ អំឡុង ពេលនេះ ប្រ ដា.ប់ ភេ.ទ បុរស នឹង រឹ.ង ល្អ ឯការ ពុះ ក ញ្ជ្រោ.ល ផ្លូ.វ ភេ.ទ ក៏មាន ខ្ពស់ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនេះ ក្នុងអំឡុង ពេលនេះ អ័រម៉ូន តេសស្តើរ៉ូន បានផលិត ច្រើនឡើង ២០ ភាគរយ ហេតុដូច្នេះ ពេលវេលានេះ សមរម្យ បំផុត សម្រាប់ការ រួ.ម ភេ.ទ របស់ក្រុម បុរស ចំណែកស្ត្រី ក៏ជាពេល វេលាល្អដែរ ប៉ុន្តែត្រូវការ ប្រលោម លួងលោម ច្រើនបន្តិច ទើបអាច ទៅរួច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ១ រសៀល៖ ទើបតែបរិភោគ អាហារថ្ងៃត្រង់ ហើយថ្មីៗ ក្រពះ ត្រូវការកិន រំលាយ អាហារ ដូច្នេះប្រសិន បើយើង យកពេល វេលានេះ មក រួ.ម ភេ.ទ ជាការមិន សមរម្យ ទាល់តែសោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ៣ រសៀល៖ ជាពេលវេលា ដែលសមរម្យ ដូចគ្នា ជាមួយនឹង ពេលព្រឹកដែរ ព្រោះរាងកាយ របស់យើង បញ្ចេញ អ័រម៉ូន ម៉្យាងឈ្មោះ “អ៊ែនឌើហ្វីន” ដែលជា អ័រម៉ូន ផ្តល់ សេចក្តីសុខ ចេញមក ច្រើនបំផុត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ រាងកាយ មានភាព រហ័សរហួន និង ស្រស់បស់ ជាងគេ ។ បើអ្នកគ្មាន ពេលវេលា នៅថ្ងៃធម្មតា ទេនោះ នៅថ្ងៃឈប់ សម្រាកចុង សប្តាហ៍ បបួល ដៃ.គូ រួ.ម ភេ.ទ នៅវេលានេះ ក៏រឹតតែល្អ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ម៉ោង ៥ ល្ងាច៖ ជាពេលវេលា ដែលរាងកាយ របស់បុរសមាន ការផលិត ស្ពែ .ម ឬ ទឹ.ក កា.ម ចេញមក ច្រើនបំផុត ។ ឱកាសនេះ ការ រួ.ម ភេ.ទ បុរស មានភាព ខ្លាំ.ង ក្លា ហើយក៏អាច ជាពេល វេលាសម្រាប់ ផ្តល់កំណើត ដល់ទារក ខ្ពស់ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការស្រាវជ្រាវ បានបង្ហាញថា ប្រើពេល វេលានេះ មក រួ.ម ភេ.ទ ជាមួយគ្នា ធ្វើឱ្យអត្រា មានបុត្រ ច្រើនជាងពេល វេលាដទៃៗទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ម៉េង៉ា ៩ យប់៖ វាក៏ជាពេលវេលា ដែលរាងកាយ ផលិតអ័រម៉ូន ម៉្យាងឈ្មោះ ម៉ូនមេឡាថូនីន ច្រើនបំផុតដែរ ។ ពេលវេលានេះ សមរម្យ សម្រាប់ បុរស-ស្ត្រី រួ.ម ដំ ណេ.ក លើ គ្រែ ជាពិសេស បើបានចាប់ ផ្តើមដោយ ភាពរ៉ូម៉ែនទិក បន្ថែមក្លិន ក្រអូប ក្នុងបន្ទប់ ស្តាប់តន្ត្រី ពីរោះៗ កាន់តែបង្កើន អារម្មណ៍ អស្ចារ្យ ទ្វេដង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះពេលវេលា និង អ័រម៉ូន ប្រភេទនេះ បើសិន ស្ត្រី-បុរស មានការ ប បោ.ស អ ង្អែ.ល ដល់ កំ ពូ.ល ចំពោះគ្នា ផងរឹតតែ មានភាព រ៉ូម៉ែនទិក ហើយធ្វើឱ្យ ការ រួ.ម ភេ.ទ ទទួលបាន សុខស្រួល បំផុត ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង