ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយើងនិយាយអំពី ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ គឺគ្មានអ្វីដែលល្អជាងមនុស្ស ស្រី អ ង្គុ.យ នៅពីលើនោះទេ ព្រោះវាងាយនឹងទទួលបាន ចំ ណុ.ច កំ ពូ.ល ហើយអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានគ្រប់យ៉ាង ទាំងការ ភ្ញោ.ច ខាងក្រៅ ខាងក្នុង និងឱ្យខាងប្រុស រួ.ម ភេ.ទ បានកាន់តែយូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ក្បា.ច់ តែមួយមុខនេះ គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ដោយអ្នកគួរតែសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីវា។ ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងទទួលបាននូវការប្រើ ក្បា.ច់ ដើម្បី រួ.ម ភេ.ទ ដោយខ្លួនឯង និងការណែនាំដើម្បីឱ្យទទួលបាន ចំ ណុ.ច កំ ពូ.ល កាន់តែ ស្រួ.ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុចមូលដ្ឋាន៖ នៅពេលអ្នកឡើងជិះពីលើ ដៃ.គូ ហើយ អ្នកគួរតែមានជម្រើសខ្លះៗសម្រាប់ការកម្រើក ឬប្រើដៃ និងជើងទាំងសងខាងផង។ ជើងម្ខាងគួរតែលើគន្លងពីលើខាង ប្រុ.ស ដែលកំពុងតែដេក ពេលនោះអ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកក៏អាចលុតជង្គង់នៅពីលើខាង ប្រុ.ស ក៏បានដែរ ព្រោះវាជា ក្បា.ច់ មួយដែលមិនសូវប្រើកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំង និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសជាច្រើនបន្ថែមទៀត។ វេជ្ជបណ្ឌិត សាឌី អាលីសុន (Dr. Sadie Allison) បានប្រាប់ថា ការដាក់ ជើ.ង របស់អ្នកនៅលើកំពូល ភ្លៅ របស់គាត់នឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានលំនឹងកាន់តែច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកក៏មានសេរីភាពក្នុងការប្រើដៃដែរ នៅពេលអង្គុយ រួ.ម ភេ.ទ ។ អ្នកអាចដាក់ដៃនៅគ្រប់កន្លែងចាប់ពី ទ្រូ.ង របស់គាត់ចុះមកក្រោម ឬ អោ.ប ករបស់គា.ត់។ ទីតាំងរបស់ដៃក៏នឹង ប៉ះ ពា.ល់ ទៅលើភាពជិតគ្នាដែលអ្នកកំពុងតាំងនៅ និងមុំដែលគាត់អាចសូកបញ្ចូល លិ.ង្គ បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរសាកល្បងជម្រើសពីរ-បីបន្ថែមទៀត ដើម្បីមើលថាតើអ្វីដែលល្អបំផុត និងខុសគ្នាប៉ុណ្ណា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវប្រើដៃ ភ្ញោ.ច ដោយខ្លួនឯង នៅកន្លែងដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើ អ្នកក៏អាចប្រើដៃនោះទៅ ភ្ញោ.ច ឱ្យខាងប្រុសបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែទិកនិចបន្តិច៖ បន្ថែមពីលើការធ្វើចលនាដៃ និងជើង អ្នកក៏អាចសាកល្បង ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ Cow.girl ដោយត្រឡប់ក្រោយ។ សម្រាប់ ដៃ គូ រួ.ម ភេ.ទ មួយចំនួន ក្បា.ច់ មួយនេះអាចជួយឱ្យអ្នក វា.យ ប្រហារទៅលើ ជី ស្ពោ.ត និងផ្តល់អារម្មណ៍យ៉ាងល្អសម្រាប់ខាង ប្រុ .ស ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត អាឡីសុន បានណែនាំថា ការធ្វើខ្នងឱ្យកោងវានឹងផ្តល់បានជាមុំកាន់តែល្អសម្រាប់ការ ស៊.ក ប ញ្ចូ.ល លិ.ង្គ និងឱ្យគាត់បានមើលឃើញនូវទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យ។ មធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀត សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងការ រួ.ម ភេ.ទ លើកៅអីប្រហែលជាល្អម្យ៉ាងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត ចយ ដាវីតសុន (Dr. Joy Davidson) ឯកទេសព្យាបាល ជំ.ងឺ ផ្លូ.វ ភេ.ទ និងជាអ្នកបង្កើត The Joy Spot បាននិយាយថា សម្រាប់មនុស្សស្រី ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ មួយនេះ (អ្នកអាចអង្គុយនៅពីលើ ភ្លៅ របស់ គា.ត់) អាចបង្កើតបាននូវអ្វីៗ ខុសប្លែកគ្នាទាំងអស់តែម្តង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក៏ប្រហែលជាលែងសូវចូលចិត្ត ក្បា.ច់ Cow. girl ទៀតដែរ។ ដោយសារតែមុំនៃការ ស៊.ក ប ញ្ចូ.ល លិ.ង្គ មានលក្ខណៈប្លែក ហើយអ្នកទាំងពីរនៅជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងទៀត វាពិតជាអាចឱ្យទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថ្មី និងផ្តល់នូវការភ្ញោ.ច លើ សេ.រ កាន់តែច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងដែលសំខាន់៖ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮពីភាពងាយស្រួលនៃការប្រើ ក្បា.ច់ មួយនេះហើយ ព្រោះវាងាយនឹងទទួលបាន ចំ ណុ.ច កំ ពូ.ល ហើយឥឡូវនេះ យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបធ្វើវា។ គុណសម្បត្តិមួយនៃការប្រើក្បាច់ Cow.girl គឺថាដៃរបស់ ដៃ គូ នៅទំនេរ ដូច្នេះចូរកុំឱ្យវាទំនេរអី!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចប្រើដៃ ដើម្បី ភ្ញោ.ច អារម្មណ៍អ្នកបន្ថែមទៀតបាន។ ស្តាប់ទៅដូចជាធម្មតាទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមុខសញ្ញា គឺអាចធ្វើឱ្យបរ.បេ ទ្វា.រ មា.ស របស់អ្នកផ្អឹបខ្លួនទៅនឹង ថ្ងា.ស់ ក្រោមរបស់គាត់។ ក្រោយមកទៀត ប្រសិនបើអ្នកធ្វើចលនា ត្រ គៀ.ក ជារង្វង់ អ្នកនឹងទទួលបាននូវការ ភ្ញោ.ច លើ សេ.រ កាន់តែច្រើន ហើយខាងប្រុសអាចនឹងទទួលអារម្មណ៍ ស្រួ.ល ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងអារម្មណ៍ឱ្យនឹង៖ ស្ត្រីមួយចំនួនមិនចង់ប្រើ ក្បា.ច់ នេះ រួ.ម ភេ.ទ ទេ ដោយសារតែយល់ថា រាងកាយពួកគេមើលទៅមិនស្អាត ហើយវាក៏ជាការពិតមួយថា ពេលអ្នកអង្គុយដូច្នេះបាន វាពិតជាមើលទៅស្រស់ស្អាតទៅវិញទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយើងមានអាថ៌កំបាំងមួយចំនួនដែលអ្នកសាកល្បងបាន ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើន។ ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ក្នុ.ង ស្អាតៗមួយចំនួនអាចឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថា មានផាសុកភាពបាន ហើយចូរឆ្លុះកញ្ចក់ទុកសិន មុនពេលឈានចូលប្រតិបត្តិការដែល ពុះ ក ញ្ជ្រោ.ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកក៏អាចបង្កើនអារម្មណ៍ដោយប្រើពន្លឺភ្លើងទៀន ឬគ្មានពន្លឺតែម្តង ដូច្នេះអ្នកមិនមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាសនូវរូបរាងមិនល្អដែរ។ ការអង្គុយលើកៅអីក៏ជាគំនិតមួយល្អដែរ ព្រោះមិនអាចមើលឃើញអ្វីបានច្រើនលើរាងកាយ។ ការចាក់សោរភ្នែកដៃគូរបស់អ្នកគឺជាវិធីមួយដ៏ល្អ ប្រសិនបើគាត់កំពុងតែមើលមុខរបស់អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យគាត់មើលទៅកន្លែងណាផ្សេងឱ្យសោះ ចូរចាប់ផ្តើមដោយយឺត។ ប្រសិនបើធ្វើបែបនេះហើយ នៅតែអៀនខ្មាសទៀត ចូរផ្លាស់ប្តូរ ក្បា.ច់ ថ្មីវិញ។ អ្វីដែលសំខាន់គឺ ត្រូវតែទប់ស្កាត់ឱ្យបាននូវគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងក្នុងពេល រួ.ម ភេ.ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វេជ្ជបណ្ឌិត ដាវីតសុន បាននិយាយថា គំនិតទាំងនេះអាច បំ ផ្លា.ញ អារម្មណ៍ ដែលអ្នកកំពុងតែមាន មានន័យថា ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ ពិតប្រាកដនោះមិនអាចឱ្យអ្នកធ្វើវាបានឡើយ។ ដូច្នេះចូរផ្តោតទៅលើ ក្បា.ច់ រួ.ម ភេ.ទ និងសាតិអារម្មណ៍ដើរស្មើគ្នាក្នុងពេល រួ.ម ភេ.ទ ។ ហើយចូរប្រាប់ខ្លួនឯងថាដៃគូររបស់អ្នកមិនមែនកំពុងតែគិតអំពីក្បាលពោះដ៏ធំ ឬ ជំ.ងឺ ស្បែកដែលអ្នកកំពុងតែមាននោះទេ គាត់គ្រាន់តែដឹងថា មានតែអ្នកទេទើបជួយដាស់អារម្មណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ.ល របស់គាត់បាន៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង