សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បែកធ្លាយបាត់!!!ស្រ្តី ច្រើនតែស្រ មៃលើការ រួ ម ភេ ទ បែបនេះ គ្រាន់តែមិននិយាយឲ្យគេដឹងប៉ុណ្ណោះ

0

ការស្រមើស្រមើរបស់មនុ ស្សស្រី ភាគច្រើនតែងតែលាក់ទុកជារឿ ងអា ថ៌ កំ បាំ ងរបស់គេ ប៉ុន្តែឥឡូវ ខ្ញុំសូមបើកកកាយបន្តិចទៅចុះ។ យ៉ាងណាមិញ ពួកគេច្រើនតែគិត និងស្រមៃច្រើនទាក់ទងរឿង ផ្លូ វ ភេ ទ បែបបើកចំហរ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែទាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់ ដូច្នេះវាបានក្លាយទៅជារឿងមួយអៀនខ្មាស និងមិនចង់និយាយទៅវិញ។ តើការស្រមៃទាំងនោះអ្វីខ្លះទៅ? ដូច្នេះអ្នកនឹងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងអំពីរឿងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែងតែចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាព រួ ម ភេ ទ ទាំងមូល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់មនុ ស្ស ស្រី ការដែលស្ថិតក្នុងសភាពគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាព រួ ម ភេ ទ បានទាំងមូលគឺវានឹងធ្វើឲ្យនា ងមានភាព ស្រើ ប ស្រា លខាង ផ្លូ វ ភេ ទ ខ្ពស់ណាស់។ ប៉ុន្តែរឿងនេះភាគច្រើនបែរជាមិនអាចកើតឡើងទៅតាមការចង់បាននៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដទៅវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួ ម ភេ ទ ជាមួយមនុ ស្សច ម្លែ ក៖ ការ រួ ម ភេ ទ ជាមួយម នុ ស្សដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គឺជារឿងមួយបញ្ជាក់អំពីភាពក្លាហាន និងរំ ភើ បខ្លាំងស ម្រា ប់ម នុ ស្សស្រី។ ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការស្រមៃប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មិនអាចធ្វើបានក្នុងជីវិតពិតដែរ ព្រោះតែខ្លា ចឆ្ល ងជំ ងឺ កា មរោ គតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើការ រួ ម ភេ ទ ដើម្បីប្តូ រជាលុ យ ម កវិ ញ៖ ខណៈពេលដែលបុ រស ភាគច្រើនតែងតែផ្តល់ជាលុ យទៅ ស្រ្តី វិ ញស ម្រា ប់ការ រួ ម ភេ ទ ម្តងៗ នោះតែ បើយោងទៅតាមការសិក្សា ស្រ្តី ដែលទទួលបានការតបស្នងជាលុយបែបនេះវិញ គឺអាចផ្តល់នូវភាព ស្រើ ប ស្រា លបន្ថែមដល់ពួកគេក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ច្រើនជាងធម្មតាទៅវិញ។ ណាមួយរឿងនេះក៏ច្រើនតែស្ថិតក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ស្រ្តីភាគច្រើនផងដែរ ប៉ុន្តែវាតែងតែកើតឡើងលើ ស្រ្តី រ ក ស៊ី ផ្លូ វ ភេ ទ ប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួ ម ភេ ទ ជាមួយអ្ន កដែលមិនគួរ រួ ម ភេ ទ ជាមួយ៖ ខណៈពេលដែលស្រ្តីភាគច្រើនគឺត្រូវមានគោលការណ៍មួយកុំប៉ះពាល់ដល់ស ង្សា ររបស់មិត្តភក្តិខ្លួនក្នុងជីវិ តពិតប្រាកដនោះ ប៉ុន្តែការស្រ មើ ស្រ មៃ របស់គេទៅលើការ រួ ម ភេ ទ ជាមួយមិត្តភក្តិខ្លួនគឺជារឿងកើតមានជាញឹកញាប់ ហើយក៏មិនអាចហាមប្រាមបានដែរ។ ក្នុងនោះដែរមានករណីបែបនេះរហូតដល់ ៦៥ភាគរយឯណោះដែលសារភាពអំពីរឿងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួ ម ភេ ទ ជាមួយម នុ ស្ស ស្រី ដូ ច គ្នា៖ រឿងនេះមិនមែនមានន័យថា អ្ន កជាម នុ ស្ស ខ្ទើ យ ទេ ប៉ុន្តែមានន័យថាអ្នកគ្រាន់តែចង់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមយយដែលល្អប៉ុណ្ណោះ។ ករណីបែបនេះឃើញថាមានការសារភាពពីស្រ្តីប្រហែល ៤២ភាគរយទៅហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួ ម ភេ ទ ជាក្រុម៖ ថ្វីបើពិធីជប់លៀងសម្រាប់មនុស្សធំកំពុងតែមានភាពពេញនិយមច្រើន និងកើនឡើងក៏ដោយ ក៏មនុស្សភាគច្រើនមិនដែលមានឱកាសសាកល្ប ង ការ រួ ម ភេ ទ ជាក្រុមនេះក្នុងជី វិ តពិ តប្រាកដថា ដូច្នេះពួកគេគ្រាន់តែអាចរីករាយនឹងការស្រមើស្រមៃមួយដែលធ្វើមិនបានប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើល គេ រួ ម ភេ ទ ឬឲ្យគេមើ ល វិញ៖ អ័ រម៉ូ ន Adr ena line ដែលកើតចេញពីភាពភ័យខ្លាចនៃការដែលត្រូវបានគេមើលឃើញខ្លួ នកំ ពុ ងតែ រួ ម ភេ ទ ជាមួយន រណាម្នាក់ អាចក្លាយទៅជារឿងមួយជំរុញដល់ការមានអា រម្ម ណ៍ស្រើ បស្រា លកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតស ម្រា ប់ម នុ ស្ស ស្រី។ ដូចគ្នានេះដែរ បើសិនជាស្រ្តីបានមើលឃើញម នុ ស្សពី រនា ក់ដែលកំ ពុ ងតែ រួ ម ភេ ទ ជាមួយគ្នាក្នុងទី សា ធារណៈក៏ មា នប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាដែរ។ ប៉ុន្តែរឿងនេះទំនងជាមិនអាចកើតឡើងក្នុងពិភពពិតប្រាកដទេ គ្រាន់តែជាការស្រមៃរបស់ម នុ ស្ស ស្រី ប៉ុ ណ្ណោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង