សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងមិនពិត ៩យ៉ាងអំពី ត .ណ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ មនុស្ស ស្រី ដែល ប្រុ ស ៗយល់ខុស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សភាគច្រើនគិតថា មនុស្ស ស្រី គ្មា ន ភាព ព្រួ យ បា រ ម្ភ ច្រើនពី ប ញ្ហា រួ .ម ភេ .ទ ឡើយ ប៉ុន្តែ ប្រុ ស ៗ ដែលយល់ឃើញបែបនេះពិតជាខុស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជារឿងមិនពិតជុំវិញបញ្ហា សិ .ច របស់ មនុស្ស ស្រី ដូច្នេះអ្នកគួរឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងគ្រប់គ្នាតែងតែយល់ថា មនុស្ស ស្រី គ្មា ន ប ញ្ហា ចំពោះការ រួ .ម ភេ .ទ ឡើយ៖ ម នុ ស្ស ស្រី ច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែ ប្រ ឈ ម មុ ខ នឹង ប ញ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ រួមទាំង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន ស ម្រើ .ប តិ .ច, ក ង្វះ ការ ប ញ្ចេ ញ ទឹ .ក កា .ម, ឈឺ ចា ប់ នៅពេល រួ .ម ភេ .ទ…អាចធ្វើឱ្យ ម នុស្ស ស្រី លែ ង ច ង់ រួ .ម ភេ .ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំ ណ ង់ ត ណ្ហា ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់មនុស្ស ស្រី ថ យ ចុះ បន្ទាប់ពីពេលអ ស់ រ ដូ វ៖ រឿងនេះអាចពិតចំពោះតែ មនុស្ស ស្រី មួយចំនួន ប៉ុ ណ្ណោះ វាមិនមែនជាការពិតចំពោះ មនុស្ស ស្រី ទាំងអស់ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ តាមការរាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា ម នុស្ស ស្រី ដែល អ ស់ រ ដូ វ មួយចំនួនអាចមាន ចំ ណ ង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ កាន់តែ ខ្លាំ ង ឡើ ង ជាមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះអាចបណ្តាលមកពីភាពអង់អាចនៅពេលមាន ផ្ទៃ ពោះ ហើយ ប្រ ឈ .ម មុខ នឹង ភា ព តា .ន តឹ ង តិ .ច តួ .ច។ ដូច្នេះការបន្ទោសទៅលើការ អ ស់ រ ដូ វ ធ្វើឱ្យ ចំ ណ ង់ ផ្លូ .វ ភេ .ទ ថ យ ចុះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ស ម្រេ ច ទឹ .ក កា .ម ជាវិធីតែមួយគត់អាចធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីមានក្តីសុខបំផុត៖ មនុស្សស្រីភាគច្រើនចូលចិត្តការ លេ ង ស្ទា .ប អ ង្អែ .ល និង ឱ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម ច្រើនជាង កា រ រួ .ម ភេ .ទ ហើយប្រសិនណាខ្វះកាយវិការទាំងអស់នេះ ពួកនាងនឹង គ្មា ន ក្តី សុ ខ ពេញបរិបូរណ៍ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់គិតថា ការ ស ម្រេ .ច ទឹ .ក កា .ម ជាវិធីមួយគត់ធ្វើឱ្យមានក្តីសុខបំផុត គួរតែគិតឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនឹង គ្មា ន ផ្ទៃ ពោះ ឡើយ ប្រសិនបើអ្នកបាន រួ .ម ភេ .ទ នៅថ្ងៃមករដូវ៖ ការបណ្តែតបណ្តោយខ្លួន រួ .ម ភេ .ទ ក្នុ ងថ្ងៃកំពុង ម ក រ ដូ វ មិនមែនជារឿងមួយត្រឹមត្រូវ ឬវិធីមួយដើម្បីជៀសវាងពីការមាន ផ្ទៃ ពោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែទោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះជាឱកាសដែលអាចធ្វើឱ្យស្ត្រីមាន ផ្ទៃ ពោះ បានដែរ។ ទឹ .ក កា .ម បុ រ ស អាចរស់បានជាច្រើនថ្ងៃ នៅពេលវាបានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ ម នុ ស្សស្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះប្រសិនបើថ្ងៃផលិត ស៊ុ ត របស់អ្នកឆាប់មកដល់ នោះឱកាសនៃការមាន ផ្ទៃ ពោះអាចមានច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿង សិ .ច មិនមែនសម្រាប់ ម នុ ស្ស ស្រី មើលទេ៖ អ្នកណាៗក៏គិតថា នេះជារឿងមួយពិតប្រាកដណាស់ ដែលមនុស្សស្រីមិនចេះមើលរឿង សិ .ច។ តែតាមពិតមនុស្សស្រីរីករាយនឹងមើលរឿង សិ .ច ច្រើនដូចមនុស្សប្រុសដែរ ហើយរូបភាព ស ម្រើ .ប អាចធ្វើឱ្យពួក នា ង មាន អា រម្មណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល ឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះប្រសិនបើនាងមិនអាចមាន ចំ ណ ង់ ត .ណ្ហា និង ស ម្រើ .ប ផ្លូ .វ ភេ .ទ ទេនោះ ពួកនាងនឹងគិតដល់ការមើលរឿង សិ .ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ .ម ភេ .ទ ក្រោយពេលរៀបការរួច ជារឿងមួយឯករាជ្យបំផុត៖ នេះមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងឡើយ។ ការរៀបការមិនមែនជាការផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកអាច រួ .ម ភេ .ទ បានទេ ហើយក៏មិនមែនមានន័យថា អ្នកអាច ប្រ ព្រឹ ត្តរឿ ង អ សី ល ធម៌ ទាក់ទងនឹងការ រួ .ម ភេ .ទ ដែរ។ ការ រួ .ម ភេ .ទ ក្រោយពេលរៀបការរួចត្រូវតែទទួលបានការឯកភាពយល់ព្រមពីគូភាគីម្ខាងទៀត ហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលផ្តល់សុវត្ថិភាពបំផុតដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធី ដ ក អា អូ .ន តូ .ច ចេញមុនពេល បា .ញ់ ទឹ .ក កា .ម នឹងជួយឱ្យអ្នកគេចផុតពីការ មា ន ផ្ទៃ ពោះ៖ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់គិតថា ការប្រើវិធី ដា ក់ អា អូ .ន តូ .ច ស ម្រុ ក ចូលតំបន់ ឯ ក ជ ន របស់ ម នុ ស្ស ស្រី ហើយ ដ ក ចេ ញ មុនពេលសម្រេច ទឹ .ក កា .ម នឹងអាចជួយអ្នកឱ្យគេចផុតពីការ មា ន ផ្ទៃ ពោះ អ្នកយល់ខុសហើយ ព្រោះករណីនេះមិនមែនចេះតែមានប្រសិទ្ធភាពរហូតឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ចេញសម្លេង ថ្ងូ រ ជា វិធីតែមួយគត់ដែលបង្ហាញថា ស្ត្រី មា ន ក្តីសុខ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បញ្ចេញ ស ម្លេ ង ថ្ងូ រ ទេ សូមកុំធ្វើវា។ ម នុ ស្ស ស្រី មួយចំនួនចូលចិត្ត ប ញ្ចេ ញ ស ម្លេ ងថ្ងូ រ ស្របពេលដែលម នុ ស្ស ស្រី ដ ទៃ ទៀតចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងៀម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះមិនមែនមានន័យថា ពួកនា ង ទទួលបានក្តីសុខតិចនោះទេ។ ពិតណាស់មនុស្សប្រុសចូលចិត្ត លឺ ស ម្លេង អ្ន ក ស្រែ ក ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ធ្វើបែបនេះទេ អាចសាកល្បងប្រើវិធីផ្សេង ឬប្រាប់គាត់ថា អ្នកនឹងធ្វើវានៅពេលក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការលេង ប្រ ដា .ប់ ភេ .ទ ខ្លួនឯងអាចធ្វើឱ្យស្ត្រីអាច ស ម្រេ .ច ទឹ .ក កា .ម បាន៖ មនុស្សភាគច្រើនគិតថា ការលេង ប្រ ដា. ប់ ភេ .ទ ខ្លួនឯងជាវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីអាច ឈា ន ដ ល់ ចំ ណុ ច មានក្តីសុខបំផុត។ តែនេះមិនមែនជាការពិតឡើយ។ នៅមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជា ត ម្រូ វ កា រ របស់ពួកនាង ដើម្បីមានក្តីសុខ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។
You might also like