សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តើអ្នកគ្មានពេលហាត់ប្រាណមែនទេ? ក្បា ច់ ពិសេសទាំងនេះអាចជំនួសបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងដឹងហើយថាការការ រួ .ម ភេ .ទ មិនអាច ដុ តបំ ផ្លា ញ កាឡូរីច្រើនដូចជាការហាត់ប្រាណរៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេ ប៉ុន្តែគ្មានហេតុផលអ្វីដែលអ្នកធ្វើវាមិនបាននោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គំនិតដ៏ល្អបំផុតអ្នកអាចប្រែក្លាយទម្លាប់នៃការហាត់ប្រាណដែលអ្នក ចូលចិត្តបំផុតមកជា ក្បា ច់ រួ .ម ភេ .ទ ក៏បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត ក្បា .ច់ យូហ្គា៖ អ្វីដែលអ្នកមិនដែលគិតនឹងយកមកប្រើប្រាស់ ប ញ្ច្រា ស់ សម្រាប់ការហាត់ ក្បា ច់ យូហ្គា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប ញ្ជា ស់ មកវិញអ្នកអាចលើកជើងឡើងលើខ្ពស់ផុត ក្បា ល និងមានដៃគូរបស់អ្នកអង្គុយប្រតិបត្តិការនៅពីលើ។ គាត់អាចផ្ទេរសម្ពាធនៃខ្លួនរបស់គាត់ទាំងអស់មកលើអ្នក រួមទាំងសកម្មភាពនៃការ ស ម្រុ ក ម្តងៗរបស់គាត់ផងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត ជិះកង់៖ នេះគឺជា ក្បា ច់ ពិសេសមួយដែលអ្នកអាចប្តូរពីការហាត់ប្រាណមក ជា ក្បា ច់ រួ .ម ភេ .ទ ផងដែរ។ សូមរីករាយជាមួយនឹងការជ្រៀតចូលជ្រៅៗរបស់ ដៃ គូ ក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកចង់ហាត់ប្រាណបែបជិះកង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើអ្នកចូលចិត្តការលើក៖ នេះគឺជាការហាត់កីឡាកំពូលដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អ ប្រសិនអនុវត្តទៀតទាត់។ តើអ្នកចង់ឲ្យចង្វាក់បេះដូងមានភាពប្រសើរមែនទេ? លោកអ្នកនឹងសម្រេចដូចបំណងតាមរយៈចលនារុញឡើងចុះជាមួយនឹងដៃគូរបស់ អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត ក្បា ច់ ពីងពាង៖ ជាមួយនឹងការរុញតិចៗ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយឲ្យដៃគូមកសង្កត់លើអ្នកក៏បាន។ គ្រាន់តែ ចា ប់ ដៃរបស់ គា ត់ ហើយទាញឡើងដោយខ្លួនឯងចូលទៅទីតាំងថ្មី ក្រោយពីប្រើ ក្បា ច់ ពីងពាងអស់ចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តរាំរបាំបាឡេ៖ ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានអារម្មណ៍ ពុះ ក ញ្ច្រោ ល អ្នកអាចចាក់ចម្រៀង និងចាប់ផ្តើមយកជើងរបស់អ្នកលើក គ ង លើ ច ង្កេះ ដៃ គូ ហើយដៃម្ខាងឱបកដើម្បីអនុវត្ត ក្បា ច់ ឈរដ៏អស្ចារ្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តហែលទឹក៖ ជំនួសឲ្យការហែលទឹកហាត់ប្រាណអ្នកអាចប្តូរ មកប្រើ ក្បា ច់ ពិសេសនេះវិញ ព្រោះក្នុងទឹកគឺជាទីតាំងមួយដែលផ្តល់មកនូវភាពងាយស្រួល ហើយអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អដូចគ្នា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។
You might also like