សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្បួនតម្រា ជួយឱ្យការ រួ .ម រ័ .ក្ស ស្រួ ល រាល់យប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេល រួ .ម ភេ .ទ ត្រូវការប្រើសាច់ដុំច្រើន ដែលជាធម្មតាអ្នកមិនប្រើវាឡើយសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ។ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកស្រី Patti Britton បាននិយាយថា “ប ញ្ហា ចុ ង ក្រោយដែលអ្នក ព្រួ យ បា រ ម្ភ ក្នុងពេល ប ង្កា .ត់ ភ្លើ .ង ស្នេ .ហ៍ រួចគឺ ភាពអស់កម្លាំង ឬបាត់បង់ ទឹ .ក កា .ម”។ អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ក្តីសុខឱ្យខ្លួនឯងឱ្យបានច្រើន ប្រសិនបើចង់ឱ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក ប្រ ព្រឹ ត្ត រឿ ង លើ គ្រែ បានល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាលំហាត់ប្រាណទាំង ៥ប្រភេទដែលអ្នកគួរធ្វើជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើឱ្យ ក្បា ច់ សិ .ច ទាំង ៥នេះ ពុះ ក ញ្ជ្រោ .ល ក្នុងរាត្រីយប់នេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ច់ ក្រា ប សម្រុកចូល៖ វាជា ក្បា ច់ ស្និតស្នាលដែលអាចឱ្យអ្នកទាំងពីរនៅទល់ មុ ខ គ្នា។ ហើយស្របពេលដែល នា ង មានក្តី សុ ខ នឹងទម្ងន់របស់អ្នក ក្រា ប លើ ខ្លួ ន ប្រា ណ នា ង អ្នកមិនគួរដាក់ ទ ម្ង ន់ ទាំ ង អ ស់ ស ម្រា ក លើខ្លួន ប្រា ណ នាងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក BJ Gaddour អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាព បុ រ ស បាននិយាយថា អ្នកត្រូវមានកម្លាំងដៃ និងស្មាខ្លាំង ដើម្បីទប់ទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើម ស ម្រុ ក ចូ ល គួរបង្កើនកម្លាំងផ្នែករាងកាយខាងលើ និងស្មារបស់អ្នកដោយការអនុវត្តក្រាបអាវ៉ង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីធ្វើ៖ ត្រៀម ក្បា ច់ អាវ៉ង់។ រក្សាកែងដៃក្បែរឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នក, បន្ទន់ខ្លួនចុះ នៅពេលអ្នកកំពុងអាវ៉ង់។ អ្នកគួរតែលើកខ្លួនពីឥដ្ឋ ២-៣អ៊ីញ។ ទម្លាប់ត្រ គា ក របស់អ្នកចុះមកឥដ្ឋ រុញដៃឡើងឱ្យត្រង់ ហើយលើកក្បាល និងទ្រូងរបស់អ្នកមើលទៅខាងលើពិដាន។ ផ្អា ក សិន រួចលើក ត្រ គា ក របស់អ្នកឡើង រហូតដល់ប្រើ ក្បា ច់ អាវ៉ង់នេះម្តងទៀត។ អនុវត្តម្តងៗឱ្យបាន ១០ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ច់ គោ ញី៖ ក្បា ច់ គោ ញី នេះខាងស្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ លោក Britton និយាយថា នា ង នៅលើ មិនមែនមានន័យថា នា ង ត្រូវរ៉ាប់រងកិច្ចការទាំងអស់ឡើយ។ លោក Gaddour បាននិយាយដែរថា អ្នកត្រូវផ្តល់ស្ថេរភាពឱ្យនាង ដែលត្រូវការជាចាំបាច់ ជាពិសេសកម្លាំង ត្រ គា ក។ វាទាមទារសាច់ដុំក្បាលពោះរបស់អ្នកនៅរក្សាភាពផ្សាភ្ជាប់គ្នា ស្របពេលអ្នកលើកត្រគាករបស់អ្នកឡើង ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្នងក្រោមរបស់អ្នក។ វានឹងជួយដល់ ខា ង ស្រី កា ន់ តែច្រើនឡើង ហើយមានក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីធ្វើ៖ អង្គុយដាក់ជើងឱ្យត្រង់ ហើយដៃដាក់ចម្ងាយពីខ្លួន ៤៥ដឺក្រេ។ លើក ត្រ គា ក របស់អ្នកឡើងដោយចុចកែងជើង និងបាតដៃទ្រនឹងឥដ្ឋ ហើយច្របាច់ គូ ថ របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ច់ មេចុងភៅ៖ អ្នកត្រូវមានរាងកាយផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមខ្លាំង ដើម្បីទប់នឹងចលនាសម្រុកចូលច្រើន។ សម្រាកដោយការអង្គុយ ដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងត្រគាក និងជើង ដូច្នេះអ្នកអាចបន្តការ ស ម្រុ ក ចូលតទៅទៀតដោយមិនឱ្យចេញញើសច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីធ្វើ៖ ឱ ប គូ ស្នេ ហ៍ នឹងដើម ទ្រូ ង របស់អ្នកចំពីមុខឱ្យជាប់។ អង្គុយចុះយឺតៗ។ សម្រាកមួយភ្លែត រួចឡើងឈរវិញ។ អនុវត្តដដែលៗឱ្យបាន ៥ទៅ១០ដង។ ឱ ប នាងរយៈពេល ១០ទៅ ៣០វិនាទី ពេលឡើងដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ច់ អង្គុយទល់មុខគ្នា៖ ការ អ ង្គុ យ ទល់មុខគ្នាបែបនេះធ្វើឱ្យអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនង ស្និ ទ្ធ ស្នា ល នឹងគ្នា ប៉ុន្តែបុ រ សៗជាច្រើនអាច ឈឺ ខ្ន ង បន្ទាប់ពី ទ ម្ង ន់ គូ ស្នេ ហ៍ ពួកគេអង្គុយលើភ្លៅ។ ក្បា ច់ នេះធ្វើឱ្យស្រួល ត្រ គា ក និងសន្សំកម្លាំងក្នុងពេល ស ម្រុ ក ចូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីធ្វើ៖ អង្គុយលើឥដ្ឋ។ ទ ម្រេ ត ខ្នង ហើយលើកជើងរបស់អ្នកពីឥដ្ឋឱ្យបាន ៤៥ដឺក្រេ។ ខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានរាងជាអក្សរ V។ ប្រើ ក្បា ច់ នេះរយៈពេល ៦០វិនាទី៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។
You might also like