សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិធីសាមញ្ញ ១០ យ៉ាង ធ្វើឱ្យមនុស្ស ស្រី ល ង់ ស្រឡាញ់អ្នកដកចិត្តមិនរួច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការធ្វើឱ្យមនុស្ស ស្រី ម្នាក់មានក្តីសុខ មិនមែនជារឿងមួយងាយស្រួលឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីទាក់ទាញចិត្តមនុស្សស្រី, អ្នកត្រូវដឹងថា តើអ្វីដែលគួរធ្វើ និងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រ ១០ យ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញចិត្តមនុស្សស្រីឱ្យមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកកាន់តែខ្លាំង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. នាំនាងចេញទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅ៖ ការនាំនាងទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅប្រាកដជាធ្វើឱ្យនាងចាប់អារម្មណ៍លើអ្នក។ នាំនាងចូលភោជនីយដ្ឋាន ហើយឱ្យនាងដឹងថា នាងជាមនុស្សពិសេសរបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកក៏អាចអញ្ជើញនាងទៅផ្ទះរបស់អ្នកផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលនាងនូវអាហារដែលអ្នកបានធ្វើឱ្យផ្ទាល់ដៃ នាងនឹងកាន់តែស្រឡាញ់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ឱ្យនាងបានដឹងពីមហិច្ចតារបស់អ្នក៖ មនុស្សស្រីតែងតែចង់ដឹងពីមហិច្ចតាគូស្នេហ៍របស់នាង។ ប្រាប់នាងពីក្តីសុបិន្ត និងគោលបំណងរបស់អ្នក។ ធ្វើឱ្យនាងប្រាកដថា អ្នកមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់អាចដឹកនាំជីវិតឱ្យមានន័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ថែសុខភាពឱ្យបានល្អ៖ នារីៗសម្លឹងមើលរាល់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនបុរស។ ខ្យល់ដង្ហើម និងធ្មេញសស្អាតរបស់អ្នកអាចធ្វើឱ្យទាក់ទាញចិត្តរបស់នាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. សិក្សាពីភាពរ៉ូមែនទិចបន្តិច៖ នាងចង់ឃើញអ្វីមួយដែលអ្នកធ្វើឱ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើល។ ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរចូលក្លឹប រាំជាមួយគ្នា។ នាងនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អប្រសើរ ប្រសិនបើអ្នកចេះរាំ។ ត្រូវចេះមានភាពរ៉ូមែនទិច តែកុំឱ្យហួសដែនកំណត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ចំណាយពេលវេលានៅជាមួយនាង៖ អ្វីដែលមនុស្សស្រីចូលចិត្តនោះគឺ ការអង្គុយនៅកន្លែងត្រជាក់ហើយស្ងាត់។ អ្នកទាំងពីរអាចចែករំលែកគំនិត និងបទពិសោធន៍លើបញ្ហាមួយចំនួន។ ស្តាប់នាងឱ្យបានច្រើន។ នេះអាចជាភាពទាក់ទាញចិត្តរបស់មនុស្សស្រីខ្លាំងបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ថែរក្សារាងឱ្យបានស្អាត៖ មនុស្សស្រីចូលចិត្តបុរសៗដែលស្រឡាញ់ការហាត់ប្រាណ។ សុខភាពបុរសអាចយកឈ្នះលើបេះដូងមនុស្សស្រីបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ស្លៀកពាក់ឱ្យបានស្អាត៖ មនុស្សស្រីស្រឡាញ់បុរសៗដែលស្លៀកពាក់ស្អាត។ ការបានឃើញអ្នកស្លៀកពាក់បានសមរម្យ នាងនឹងចាប់ចិត្តមកលើអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. ក្លិនខ្លួនក្រអូប៖ បុរសៗដែលសង្សារ និងក្លិនខ្លួនក្រអូបអាចឆក់យកបេះដូងរបស់មនុស្សស្រីបានយ៉ាងងាយ។ ក្លិនខ្លួនរបស់អ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទាក់ចិត្តមនុស្សស្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. នៅជាមួយនាងជានិច្ច មិនថាពេលណានាងត្រូវការអ្នកឡើ៖ មនុស្សស្រីតែងតែចង់បានបុរសម្នាក់មកការពារនាង។ ប្រសិនបើអ្នកអាចមើលថែនាងបាន មិនថា ពេលណា ទីណាដែលនាងត្រូវការអ្នក នាងនឹងស្រឡាញ់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០. ចេះគួរសម និងមានសីលធម៌៖ ការគួរសមជាគុណតម្លៃធំបំផុតរបស់មនុស្សដែលគួរប្រកាន់ខ្ជាប់។ កុំភ្លេចថា មនុស្សស្រីសម្គាល់មើលរាល់ពាក្យសម្តី និងអាកប្បកិរិយាទាំងអស់របស់អ្នក។ ការចេះដាក់ខ្លួន, ភាពគួរសម…ជាគុណសម្បត្តិមួយដែលធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីពេញចិត្តនឹងអ្នក៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។