សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឱ្យការ រួ .ម ភេ .ទ សុ ដ .ន់ បាន សុ ខ ស្រួ ល បំផុត ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុ រ សៗ ភាគច្រើន មានការចាប់ អា រ ម្ម ណ៍ នឹង សុ ដ .ន់ ម នុ ស្ស ស្រីយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះពួកគេចូលចិត្តសម្លឹងមើល ពេលដែលពួកគេដាក់ អា អូ .ន តូ .ច នៅចន្លោះ សុ ដ ន់ ម នុ ស្ស ស្រី ហើយការលេង និង ស្ទា ប អ ង្អែ ល វាពិតជាធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល យ៉ាងខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីសាស្ត្រ ៦យ៉ាង ប្រសិនបើអ្នកចង់ រួ .ម ភេ .ទ នឹង សុ ដ ន់៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ទឹ ក រំ អិ ល៖ អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវប្រើ ទឹ ក រំ អិ ល នៅពេល រួ .ម ភេ .ទ នឹង សុ ដ .ន់។ បើមិនដូច្នេះទេ វាអាចនឹងមានការ ឈឺ ចា ប់ ដោយសារការ ត្រ ដុ ស របស់ចលនា អា អូ .ន តូ .ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱ្យគាត់ម៉ាស្សា សុ ដ .ន់ របស់អ្នក ក្នុងពេលប្រើ ទឹ ក រំ អិ .ល។ ត្រូវចាំក្នុងចិត្តថា គាត់អាចបញ្ឈប់នូវអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើ ដើម្បីប្រើ ទឹ ក រំ អិ .ល បន្ថែម ឬអ្នកអាចម៉ាស្សាដោយប្រើ ទឹ ក រំ អិ .ល លើ សុ ដ .ន់ របស់អ្នក ឱ្យគាត់សម្លឹងមើល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ច្របាច់ សុ ដ .ន់ របស់អ្នកចូលគ្នា៖ ការធ្វើបែបនេះ ដើម្បីបង្កើតចង្អូរឱ្យកាន់តែជ្រៅឡើង អាចក្តោប អា អូ .ន តូ .ច របស់គាត់បាន។ ប្រសិនបើអ្នកមាន សុ ដ .ន់ ធំ អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនេះច្រើនទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកអាចគេងផ្ងារ ហើយឱ្យគាត់អង្គុយពីលើអ្នក ហើយអ្នកក៏ត្រូវប្រើដៃច្របាច់ សុ ដ .ន់ ចូលគ្នាថែមបន្តិចទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ឱ្យគា ត់ អ ង្គុ យ ពី លើ អ្ន ក៖ នៅពេល គា ត់ អ ង្គុ យ ពីលើ អ្ន ក គា ត់ នឹងធ្វើចលនា ត្រ គាករុញចុះឡើង ដូចពេលគាត់ ស ម្រុ ក ចូលដែរ។ គាត់ក៏ចង់ដាក់ដៃគាត់ទប់នឹងជញ្ជាំង ឬ ក្បា ល គ្រែដើម្បីរក្សាលំនឹងខ្លួនគាត់។ គាត់ក៏អាចច្របាច់ សុ ដ .ន់ របស់អ្នកផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. លិ ត អា អូ .ន តូ .ច របស់គាត់៖ ស្របពេលដែលគាត់កំពុង អ ង្គុ យពីលើ អ្ន ក និង ស ម្រុ ក ចូលអ្នកចុះឡើង អា អូ .ន តូ .ច របស់គាត់នឹងនៅក្បែរមាត់របស់អ្នក។ អ្នកអាច លិ ត ឬជ ញ្ជ ក់ អា អូ .ន តូ .ច របស់គាត់ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ត្រូវចាំថា ការ រួ .ម ភេ.ទ នឹង សុ ដ ន់ មិនមែនសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាឡើយ៖ វាអាចធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោល ពេលសាកល្បងអ្វីដែលប្លែក តែវាមិនមែនមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សមួយចំនួន ទាំងបុរស និងស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថា វាមានប្រសិទ្ធិភាពច្រើន ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមាន សុ ដ .ន់ តូច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ .ម ភេ .ទ នឹង សុ ដ .ន់ អាចធ្វើឱ្យ ម នុ ស្ស ស្រី មា ន អា រម្ម ណ៍ ពុះក ញ្ជ្រោ ល បំ ផុត។ ព្រោះការ ជ ម្រុ ញ ក្បា ល សុ ដ .ន់ អាចធ្វើឱ្យសម្រេច ទឹ ក កា .ម អ្នកនឹងដឹងថា អ្នក និងគូស្នេហ៍អ្នកទទួលបានក្តីសុខខ្លាំងបំផុត ពេល រួ .ម ភេ .ទ នឹងសុ ដ ន់៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។