សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងសំងាត់ដែល គូ ស្នេ ហ៏ សុ ខសាន្តតែងតែធ្វើ មុនពេលចូ ល គេ ង

15

វាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចំណាយពេលនៅជាមួយ ដៃ គូស្នេ ហា យើងឱ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើបានមិនថាយូរឬឆាប់ ជាពិសេសគឺមុនពេលចូលគេ ងដែលជាពេលដែលរ៉ូ មែ ន ទិ ក បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាដៃ គូ ស្នេ ហា នឹងគ្នាមានអ្វីទៀតដែលអាចបញ្ជា ក់ពីក្តី ស្រ លា ញ់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក គឺមានតែការប្រើពេលវេលាទំនេរសម្រាប់ គ្នា និយាយគ្នាពីនេះពីនោះ វាជាអ្វីដែល គូ ស្នេ ហ៏ ទូទៅតែងតែធ្វើ។ ប៉ុន្តែមាន គូ ស្នេ ហ៏ មួយចំនួនដែលមិនដឹងថាតើត្រូវបង្ហាញក្តី ស្រលាញ់ទៅគ្នា តាម ណា ហើយក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យស្នេហាដំណើរការទៅដោយរលូន។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីមួយចំនួនដែលអាចជួយឱ្យស្នេហារបស់អ្នកឱ្យកាន់តែស្អិ តរ មួ ត និងយូរអ ង្វែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. បិទសំលេងរោទិ៍ទូរស័ព្ទ៖ ក្នុងកំឡុងពេលនៅជាមួយដៃ គូ ស្នេ ហារបស់យើងយល់ល្អគួរតែបិទសំលេងរោទិ៍ដែលវាអាចជាសំលេងរំខានដល់សេ ច ក្តីសុ ខ អ្ន កទាំងពីរ។ យល់ល្អយកទូរស័ព្ទទុកមួយឡែកហើយចំណាយពេលនិយាយជាមួយដៃ គូ អ្នកឱ្យបានច្រើន ជាពិសេសមុនចូលគេងនឹងឯងដែលជាពេលវេលាដ៏ល្អសំរាប់អ្នកទាំងពីរ សន្ទនាគ្នាពីរឿងផ្សេងៗ និងបង្កើនភាព ស្និ ទស្នា លនៃអ្ន កទាំងពី រផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ទុករឿងការងារមួយឡែកសិន៖ ព្យាយាមទុករឿងការងារមួយឡែកសិន មុនពេលចូលគេងយើងត្រូវតែសំរាកខួរក្បាលខ្លះ ចំណាយពេលជជែកលេងជាមួយស្នេ ហា យើ ង គេ ងក្បែ រគ្នា និយា យគ្នា កុំព្យាយាមនិយាយពីរឿងអ្វីដែលរំ ខា នអារម្មណ៏ដូចជារឿងការងារដែលធ្វើឱ្យដៃ គូ ស្នេ ហាយើងមានចិត្តបា រម្ភពីយើង សំ រាកខួ រក្បា លសំ រាកកាយទុ កកម្លាំងធ្វើការងារនូវថ្ងៃស្អែកទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ចូលគេងជាមួយគ្នា ដំណាលគ្នា៖ គូ ស្នេ ហ៏ ខ្លះមិនសូវបានជួបគ្នា ចំណាយពេលជាមួយគ្នារវល់រឿងការងាររៀងខ្លួន តែងតែចូលគេងខុសពេលគ្នាជារឿយៗ វាអាចបំផ្លាញអា រម្ម ណ៏ស្នេ ហារវាងអ្ន កទាំង ពីរបាន ដូច្នេះបង្កើនសេ ចក្តី ស្នេ ហា គូ ស្នេ ហ៏ គួរតែចំណាយពេលដុស ធ្មេញជាមួ យ គ្នា ហើយចាំ ចូល គេ ងពេលដំ ណា លគ្នាទើបមើលទៅ រ៉ូ មែ នទិ ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. បង្កើតទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃជាមួ យ គ្នា៖ ចា ប់ផ្តើមទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃ ជាមួយគ្នា ដូចៗគ្នា ធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងពី រអ្ន កទើបធ្វើឱ្យកម្លាំ ងស្នេ ហា កាន់តែស្អិ តរមួ ត ក៏ដូចជាបង្កើននូវភាពទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. និយាយរឿងចេញពីចិ ត្ត ទៅកា ន់គ្នា៖ យល់អា រម្ម ណ៏ដៃ គូ របស់យើងឱ្យបានច្រើន ចែករំ លែក រឿ ងក្នុ ងចិត្ត រឿ ងទុ ក្ខ លំ បាកឬសប្បាយចិត្ត បង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ និយាយលើកទឹកចិ ត្តគ្នា កុំយកអា រម្មណ៏គេមកលេងសើ ច តែត្រូវបា រម្ភពីគ្នា ដោយចេ ញពីបេះដូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. កុំព្យា យា មប ង្កជ ម្លោះ៖ មុនពេលចូលគេ ងគួ រនិយាយតែអ្វីដែលល្អៗទៅកាន់គ្នា មិនត្រូវលើ ករឿ ងរ៉ាវល្អក់កករណាមួយមកពិភាក្សាគ្នាឡើយ ឈ្លោះមុ នគេ ងមិនល្អឡើយ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេ ងនិងអាចមិ នល្អនឹង គ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ទុកកូនរបស់លោ កអ្ន កឱ្យគេ ងមួយឡែក៖ សំរាប់គូ ស្នេ ហ៏ ដែលមា នកូ ននោះគឺគួរតែឱ្យកូ នគេងបន្ទ ប់ផ្សេង ទើប យើងមានពេលនៅជាមួយគ្នាបានច្រើន ទើបយើងអាចបង្កើននូវភាពស្និ ទ ស្នា លនឹងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. កុំគេងជាមួយស ត្វចិញ្ចឹម៖ បើមានសត្វ ចិញ្ចឹ មគួរតែដាក់វាឱ្យគេងផ្សេងទើបល្អ ព្រោះវាអាចរំ ខានកា រគេងរបស់យើងទាំ ងពីរ។ ភាគច្រើនវានឹងរំខានសេ ចក្តី សុ ខយើង ឬធ្វើឱ្យយើងគេ ងមិនស្ក ប់ដោយ សារវា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. កុំ ញ៉ាំជា តិស្រ វឹ ងឬ ជ ក់បា រី មុនពេលចូ លគេ ងជាមួយគ្នា៖ ញ៉ាំ ស្រា ឬជ ក់បា រីមុ នពេល អ្ន កខ្លះថាជាវិ ធីរ៉ូ មែ ន ទិ ក ទៅវិញ តែមិនពិតនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យការគេងរបស់យើ ងមិនបានស្កប់ គេងឆា ប់ភ្ញាក់ ធ្វើឱ្យយើងអ ស់កម្លាំងពេលយើងភ្ញា ក់ពីគេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០. ធ្វើ ស រសៃឱ្យ គ្នាទៅវិ ញទៅមក៖ បើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវថា ការធ្វើស រសៃ ឱ្យគ្នា ទៅវិ ញទៅម កមុ នពេ លគេង ជួយបង្កើ នគុណ ភាពនៃកា រគេ ង ជួយឱ្យបានធូរស្បើយពីភា ពអស់កម្លាំង និងពង្រឹងភាពស្និ ទស្នា ល ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១១. កុំភ្លេ ចការ ថើ បនិងអោ ប មុនពេលចូ លគេ ង៖ បង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់ដោយការអោ បឬថើ បដៃ គូរបស់អ្នកមុនពេលចូលគេ ងគឺជារឿងប្រសើរមួយ វាជួយប ង្កើនការយកចិត្តទុកដា ក់ពីគ្នា ធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៏ធូរស្បើយ និងជាការព្យាបា លជំ ងឺផ្លូ វចិ ត្ត ម្យ៉ា ងពីដៃ គូ ស្នេ ហា អ្នក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Credited image: Snow

អត្ថបទទាក់ទង