សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ប្រុ ស ៗ ចូ លចិ ត្តស ម្លឹ ងមើ ល ក ន្លែ ងពិ សេ ស ណាខ្លះលើ ខ្លួ ន ប្រា ណម នុ ស្ស ស្រី ពេលឡើ ងគ្រែ ម្ត ង ៗ?

6

បន្ទាប់ពី គូ ស្នេ ហ៍ ទាំ ងពី រជ ជែ ក គ្នា វាជាពេលផ្ត ល់ ភា ពថ្នា ក់ថ្ន ម និង ស្នេ ហា ស៊ី ជ ម្រៅ។ ហើយវាក៏ជាពេលគួ រសិ ក្សា ពី ម នុ ស្សប្រុ ស ផ ងដែ រ។ ចង់ដឹងថា ប្រុ ស ៗ ប្រើ ក្រ សែ ភ្នែ កស ម្លឹ ងត្រ ង់ចំ ណុច ណា ខ្លះលើ ខ្លួ នប្រា ណ រប ស់ អ្ន ក? ខាងក្រោមនេះនឹងមានបង្ហាញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ដើ ម ទ្រូ ង៖ ពិតប្រាកដណាស់ បើខាង ស្រី ស ម្រា តខោ អា វចំ ពោះមុ ខខា ងប្រុ ស គ្មានអ្វីប្លែ កទេ បុ រ សនឹ ងសម្លឹ ងមើ លដើ មទ្រូ ងនា ងមុនគេ។ ដើ មទ្រូ ងដ៏ ស្រ ស់ស្អា តក្នុងក្រ សែភ្នែកបុ រ សអា ស្រ័ យលើ ចំ ណ ង់ ចំ ណូ ល ចិ ត្ត របស់ ម នុ ស្សម្នា ក់ៗ ខ្លះ ចូ ល ចិ ត្តសុ ដ ន់ ធំ តែខ្លះទៀ តមិនគិតពីទំ ហំ ឡើយ ឱ្យតែ គា ត់បា នឃើញដើ មទ្រូ ងម នុស្សស្រី លើ កដំ បូ ង អារ ម្មណ៍ពុះ ក ញ្ជ្រោ លនឹងកើ តឡើ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. ជើ ង ដ៏ ស្រ ឡូ ន៖ បុ រ ស ៗខ្លះចូ លចិ ត្តស ម្លឹ ងមើ លជើ ងម នុ ស្ស ស្រី មុនពេលមើលមុ ខនា ង។ ដូចនេះអ្នក គួ រថែ ទាំ វា ឱ្យបានល្អ យល់ល្អប្រើ ក្រែ មថែ រ ក្សាឱ្យបា នទៀងទាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. ស្បែក៖ ស្បែ កស ទ ន់ ម៉ ត់ រ លោ ងជាស ម្រ ស់ដ៏ស្រ ស់ស្អា តបំ ផុត ជា ពិ សេ សកំ ប៉េះ គូ ថ។ ហើយក៏កុំភ្លេចរក វិធីកម្ចា ត់ប ញ្ហាស្នា ម ស ង្វា រឱ្យបានឆា ប់រហ័ សផ ងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. ច ង្កេះ៖ ទម្រ ង់ច ង្កេះរប ស់ម នុ ស្សស្រី ម្នា ក់ៗមិនដូចគ្នាទេ។ ប៉ុន្តែមានប្រុ ស ៗមួ យចំ នួ នប៉ុ ណ្ណោះចូលចិត្តសម្លឹងមើលច ង្កេះរបស់ម នុ ស្ស ស្រី ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង