សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តិ ច និ ច ម៉ា ស្សា ក្បា ល សុ ដ ន់ ស្រ្តី រ ហូ ត ដ ល់ នា ងចំ ហ រមា ត់ខ្លាំ ង ឬ ថ្ងូ រ បា ន

6

មាន បុ រ ស ច្រើ ន ណា ស់ ដែលយល់ថា វិធីដែលធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី ឈា នដ ល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល នោះមានតែ កា រ រួ ម ភេ ទ តា ម មា ត់ ឬ តា ម ទ្វា មា ស ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែពួ កគេមិនបានដឹងថា ក្បា ល សុ ដ ន់ រប ស់ស្រ្តី គឺ ជា ក ន្លែ ងដែ ល មា នរំ ញោ ចខ្លាំ ង បំ ផុ តមួ យ ហើ យ ក៏ អា ច ធ្វើ ឲ្យនា ង ឈា នដ ល់ ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ខ្លាំ ងក្លា ដែ របើ សិ នជា មា នការ ភ្ញោ ចបា នត្រឹ មត្រូ វ។ មែ នហើ យ អ្ន កពិ តជាអាចធ្វើឲ្យនា ងថ្ងូ រ ថា ស្រួ ល ខ្លាំ ង តាមរយៈការប្រើ ប្រា ស់ មាត់ និងម្រា ម ដៃ ដើម្បីម៉ា ស្សា ដល់ ក្បា ល សុ ដ ន់ របស់នាង។ ដើម្បីធ្វើបាន អ្ន កគួរតែសិ ក្សាអំ ពី គន្លឹះ ដូចខាងក្រោមនេះសិន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដុ ត ក ម្តៅ៖ មែ នហើ យដើម្បីចូ លដ ល់ ស ម រភូ មិ ក្តៅ សា ច់ខ្លាំ ង អ្ន កត្រូ វតែ ដុ ត អា រម្ម ណ៍នា ង សិ ន។ ចូ រចា ប់ផ្តើ ម ដោ យការថើ បខ្លាំ ង ក្លា និងប្រកបដោ យ ត ណ្ហា។ ចូរប្រើ ខ្សែ ភ្នែ ក និ ងលិ ឍ ត្រ ចៀ ក របស់ នា ង។ ចូ រស្ទា ប និ ងអ ង្អែ លខ្ន ង ដៃ និង ភ្លៅ របស់ នា ងសិ នដើ ម្បី នា ងមា នអា រម្ម ណ៍ខ្លាំ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា យលុ ក សុ ដ ន់ រប ស់នា ងតែ ម្តង៖ ក្រោ យមក ចូ រថើ ប ក ញ្ចឹង ក និងស ម្តៅ ទៅ សុ ដ ន់ របស់នា ងទៅ។ ចូរធ្វើការត្រ ក ង សុ ដ ន់ នា ងទាំ ងទ្វេ ជា មួ យដៃ ទាំ ង ស ង ខា ង និង ប្រើ ម្រា ម ដៃ ច្រ បា ច់ជា រ វ ង្វ ង់ ។ ចូ រ ចាំ ថា មិ នត្រូ វប្រើ ក ម្លាំ ងខ្លាំ ងពេ ក ទេ តែ ចូ រធ្វើ កា រម៉ា ស្សា បែ បថ្ន មៗ និងយឺ តៗទើ បនា ង ពេញចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំ ដៅ ទៅ ក្បា ល សុ ដ ន់៖ នៅពេលដៃ អ្ន កបា ន ប៉ះ ក្បា ល សុ ដ ន់ នា ងហើ យនោះ អ្ន កនឹ ងមា នអា រម្ម ណ៍ថា វា ពិ តជា រឹង ហើ យក៏ជាស ញ្ញាបញ្ជា ក់ថា នា ងមា នអា រម្ម ណ៍ខ្លាំ ងណា ស់ហើយ។ ចូរប្រើ មា ត់ ដើម្បី ថើ ប និងលិ ឍ ក្បា ល សុ ដ ន់ នោះ ព្រមទាំងជ ញ្ជ ក់ថ្ន មៗទៅ។ ចូរប្រើ អ ណ្តា តលុ ញ ជា រ វ ង្វ ង់ថ្ន មៗ និងចា ប់ផ្តើ មជ ញ្ជ ក់ ខ្លាំ ង ប ន្តិ ចម្ត ង ៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើ ធ្មេ ញ ជួ យ៖ ខណៈពេលដែលអ្ន ក កំ ពុងតែ ជ ញ្ជ ក់ ក្បា ល សុ ដ ន់ មិ នត្រូ វខាំ ក្បា ល សុ ដ ន់ នា ង ទេ ព្រោះវាអាចប ង្ក ជា កា រឈឺ ចា ប់បា ន។ អ្ន ក អា ចខាំ រ បៀ បញ៉េ ញ តិ ចៗបាន តែ មុននឹងធ្វើបែបនេះគួរតែ សួ រនា ងសិ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចា យ ពេ លឲ្យយូ របន្តិ ច៖ ចូ របន្តធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ទៅ១៥នាទី ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុត ចូរយកចិ ត្តទុកដាក់ទៅ លើ សុ ដ ន់ ទាំងពី រឲ្យ ស្មើ រៗគ្នា ផង។ ដើម្បីធ្វើឲ្យ នា ងចា ប់ផ្តើ មឈា ន ដ ល់ ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ចូ រប ង្កើ ន និងកា ត់ប ន្ថ យស ម្ពា ធនៃ កា រ ជ ញ្ជ ក់ ក្បា ល សុ ដ ន់ និង អ ង្អែ ល ភ្លៅ និងកំ ប៉េះ គូ ថនា ង ផ ង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង