សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ច ង់ឲ្យ ស្នេ ហា កា ន់តែ ស៊ី ជ ម្រៅ មិ ន មែ ន រួ ម ភេ ទ ហើយចប់ទេ គឺបន្តធ្វើរឿងទាំងនេះសិន

34

ក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួច មនុ ស្ស ប្រុ សភា គច្រើ នស្ទើ រតែ ៩០ភាគរយហើយដែលង ងុ យគេ ង ឬគេងលក់តែម្តង ខណៈពេលដែ លស្រ្តី នៅពេលនេះ ច ង់ ប ន្ត នូវភា ពរ៉ូ ម៉ែ ន ទិ ចខា ងផ្លូ វ ភេ ទ បន្ថែមទៀត។ ក្នុងនាមជាម នុ ស្ស ប្រុ ស យកល្អអ្នកគួរតែយល់ដឹងអំពីចំណុចនេះ និងព្យាយាមផ្តល់នូវអ្វីដែលខា ង ស្រី ច ង់ បា នផ ង ព្រោះកាលណាអ្ន ក អា ចធ្វើ វា បា ន នោះអ្ន ក ទាំ ងពី រនឹ ងទទួលបានប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើ តចំ ណង់ទំ នាក់ ទំ ន ងនិងស្នេ ហា កាន់ តែ រឹ ង មាំ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណង់ទំនាក់ទំនងខា ងផ្លូ វអា រម្មណ៍ ជាមួយនឹងផ្លូ វ ចិ ត្ត កាន់តែខ្លាំ ង គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ស ម្រា ប់គូ ស្នេ ហ៍ ឬប្តី ប្រ ព ន្ធ។ ការថ្នា ក់ថ្ន មគ្នា កា រម៉ា ស្សា ឬកា រប របោ ស អ ង្អែល ក្រោ យ ពី រួ ម ភេ ទ រួ ច នឹងជួ យឲ្យ អ្ន កទាំ ងពី កាន់ តែ ស្និ ទ្ធស្នា ល គ្នា ពីមួ យក ម្រិតទៅមួយកម្រិ តទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អនុញ្ញាតិឲ្យ នា ងធូ ស្រា លក្នុ ង អា រម្ម ណ៍៖ ម នុ ស្សស្រី ត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការប ន្ធូ រអា រម្ម ណ៍តា នតឹ ងក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួ ច ខណៈពេលដែលបុ រ សត្រូ វកា រតែ ពី របី នា ទីប៉ុ ណ្ណោះ។ ដូច្នេះ នា ងនៅតែត្រូវការភាពស្និ ទ្ធស្នា លពីអ្ន កដដែល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើតបាននូវទំ នា ក់ទំ ន ងស្នេ ហា ដ៏ល្អ មួយ៖ អ្ន កនឹ ងពេ ញចិត្តលើការ រួ ម ភេ ទ លើកក្រោយៗទៀតកា ន់តែ ខ្លាំ ង ជាពិ សេសគ្រ ប់ពេលដែលអ្ន កប្រើ ពេលវេលា រួ ម ភេ ទ ជាមួ យគ្នា រួ ចដើម្បី ធ្វើ កា រថ្នាក់ថ្ន មគ្នា ជាទៀងទាត់។ តាមការស្រាវជ្រាវមួយបានឲ្យដឹងថា ស្រ្តី ចូ លចិត្តនូវការ ប របោ សអ ង្អែ ល និងស កម្ម ភាពក្រោ យ រួ ម ភេ ទ ខ្លាំ ងជា ងកា រ រួ ម ភេ ទ ពិ តប្រាកដទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើម ធ្យោ បា យផ្សេងៗដើម្បី រួ ម ភេ ទ កាន់តែច្រើន៖ កា រថើ បនៅ ក ញ្ចឹ ង ក កា រម៉ា ស្សា ខ្ន ងឲ្យ នា ង ការ ប្រើ ម្រា មដៃ អ ង្អែ លលើ រា ងកា យ គ្នា ទៅ វិ ញ ទៅ ម ក អា ចជា វិធីជួយដ ល់ កា រប របោ សអ ង្អែ ល ស ម្រា ប់ត ង់ ទី ពី របា នថែ ម ទៀ ត ផ ង។ វាប្រហែលជាត្រូ វកា រពេល យូ រប ន្តិចទើ បចាប់ផ្តើមបាន ប៉ុន្តែចូរប្រាកដថា អ្នកអាចប្រើវិធីគ្រប់បែងយ៉ាងក្នុងពេលនេះដើម្បីជំរុញដ ល់ ខា ង ស្រី ទ ទួ លបា នចំ ណុ ចកំ ពូ ល ច្រើ ន ដ ង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង