សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

កុំធ្វើរឿង ៥យ៉ាងនេះឱ្យសោះក្រោយពេល រួ ម ភេ ទ បើចង់ឱ្យសុ ខ ស្រួ ល ទៀតពេលលើកក្រោយ

97

ពេលវេលាដ៏មា ន ក្តី សុ ខ បំ ផុ ត ជាពេលដែលអ្នក ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើក្រោយពេល រួ ម ភេ ទ រួចអាចប៉ះពាល់ដល់ ទ្វា រ មា ស របស់អ្នក ។ នៅពេល ជា លិ កា ទ្វា រ មា ស មា ន ទឹ ក រំ អិ ល ហើ ម និង រ ង កា រ ត្រ ដុ ស ពី អា អូ ន តូ ច ក្នុ ង ពេ ល រួ ម រ័ ក្ស វាងាយ នឹ ង ប្រ តិ ក ម្ម បរិយាកាសខាងក្រៅបំផុត ធ្វើឱ្យអ្នកជួ ប នឹ ង គ្រោះ ថ្នា ក់ នៃ កា រឆ្ល ង មេ រោ គ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រសិនបើអ្នកចង់ថែរក្សា តំ ប ន់ ឯ ក ជ ន ឱ្យនៅតែមាន ក្តី សុ ខ ពេ ល រួ ម ភេ ទ កុំ ធ្វើ រឿ ង ៥ យ៉ា ងខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិ ន ទៅ នោ ម៖ ពេ ល អា អូ ន តូ ច ស ម្រុ ក ចូ ល ទ្វា រ មា ស បា ក់ តេ រី អា ច ជ្រៀ ត ចូ ល ទៅ ក្នុ ង ប្លោ ក នោ ម របស់អ្នក ។ វាអាចជាលទ្ធផលនាំឱ្យ ឆ្ល ង មេ រោ គ ក្រោ យ ពេ ល ប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ ។ អ្នកអា ច ទៅ នោ ម ដើ ម្បី ស ម្អា ត ប្លោ ក នោ ម ។ ពេ ល អ្ន ក ប ត់ ជើ ង រួ ច ជូ ត ស ម្អា ត ចា ប់ ពីខា ង មុ ខ ទៅ ក្រោ យ ដើម្បីចៀសវាង ឆ្ល ង មេ រោ គ ពី រន្ធ គូ ថ ទៅតំ ប ន់ ពិ សេ ស ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លា ប ព ពុះ សា ប៊ូ លើ ប្រ ដា ប់ ភេ ទ៖ ស្ត្រី មួ យ ចំ នួ ន តែ ង តែ ច ង់ លា ប ព ពុះ សា ប៊ូ លើ តំ ប ន់ ឯ ក ជ ន ក្រោ យ ពេ ល រួ ម ភេ ទ រួ ច តែមិនចាំបាច់ឡើយ ។ វាមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យ ប្រ តិ ក ម្ម អា ឡា ក់ ហ្ស៊ី ស្បែ ក ប៉ុណ្ណោះទេ តែ សា ប៊ូ ក៏ អា ច ធ្វើ ឱ្យ ទ្វា រ មា ស ស្ងួ ត និង រ លា ក ។ បើអ្នកច ង់ ងូ ត ទឹ កក្រោយពេល រួ ម ភេ ទ គួរប្រើ ទឹ ក ធ ម្ម តាលា ង ស ម្អា ត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេ ង ស្លៀ ក ខោ ក្នុ ង និងអា វទ្រ នា ប់៖ ក្រោ យ ពេ ល រួ ម រ័ ក្ស ស្បែ ក អ្ន ក នឹ ង ឡើ ង ក្តៅ ហើ យ សើ មតិ ចៗ ដោ យ សា របែ កញើ ស ទឹ ក កា ម ចេ ញ ពី ទ្វា រ មា ស ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ងូ ត ទឹ ក ពុះ ក្នុ ង អា ង៖ ពេល ប បេ ទ្វា រ មា ស អ្ន ក ឡើ ង ហើ មក្រោ យ ពេ ល ឡើ ងឋា ន សួ គ៌ វា ប ង្ហា ញ ថា ទ្វា រ មា ស អ្ន ក ចំ ហ រមា នន័ យ ថា អ្ន ក ងា យ នឹ ង ឆ្ល ង មេ រោ គ ខ្លាំ ង ណា ស់ ។ បើ សិ ន ជា អ្ន កងូតទឹកក្តៅក្នុង អា ង ជា មួ យ គូ ស្នេ ហ៍ អ្ន ក នឹ ង ឆ្ល ង បា ក់ តេ រី ពី ស្បែ ក និង គូ ថ រប ស់ គា ត់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រើក្រដាសសើមជូត៖ បើ សិ នអ្ន ក ងាយប្រតិកម្មនឹង ជា តិ អា ល់ កុ ល គ្លី សេ រី ន គ្រឿ ង ក្រ អូ ប និ ង ប្រេ ង ក្រ ដា ស សើ ម ព្រោះវាធ្វើឱ្យស្បែកទ្វា រមា ស អ្ន កឡើ ង ក្រ ហ ម ហើ ម ក ន្ទួ ល រ មា ស់ ។ អ្នកអាចលា យ ទឹ ក ខ្មេះ ១ ស្លា ប ព្រា កា ហ្វេ ជា មួ យ ទឹ ក ១លីត្រ រួចយកក្រណាត់ជ្រលក់ ហើ យ ជូ ត ស ម្អា ត លើ ប បេ ទ្វា រមា ស និ ងជូ ត ឱ្យ ស្ងួ ត ។ ទឹ ក ខ្មេះ ជា ទឹ កស្រា លជួ យលា ងស ម្អា ត និ ង រក្សាជា តិ អា ស៊ី ត ធម្មជាតិរបស់ស្បែក ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង