សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រួ .ម ភេ .ទ ញឹកញាប់ ធ្វើឲ្យបុរសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍១០យ៉ាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកជំនាញជឿជាក់ថា ការប្រព្រឹត្តរឿងលើ គ្រែ ញឹកញាប់ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍១០យ៉ាង (យ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រព្រឹត្តិឡើង គ្រែ ពិតជាល្អ ជាពិសេចំពោះបុរស ព្រោះវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពប្រសើរឡើង, ជួយបង្កើនអាយុ ហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាត់បន្ថយ ហា និ ភ័ យ នៃ ជំ ងឺ ម ហា រី ក៖ ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម អាចជម្រះ ជា តិ ពុ ល ចេញពីក្រពេញប្រូស្តាត ដែលជួយការពារអ្នកពីជំ ងឺ ម ហា រី ក បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់សុខភាពបុរស ដែលបានមកពីការ រួ .ម ភេ .ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួល៖ ការឡើង គ្រែ អាចជួយសម្រាកសាច់ដុំក្នុងរាងកាយ។ នេះជាលំហាត់ប្រាណដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ ដោយគ្រាន់តែអ្នកធ្វើ ស .ង្គ្រា ម តែមួយប្រាវប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើន មេ ជី វិ ត៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ ស្រាលៗធម្មតា គឺល្អបំផុតសម្រាប់បុរសនៅពេលដែលចង់បានកូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្រាវជ្រាវមួយបញ្ជាកថា ក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនអាចប្រព្រឹត្តរឿងលើ គ្រែ ច្រើនដង ពេ ក នោះទេ ព្រោះវាអាច ប៉ះ ពា ល់ អ វិ ជ្ជ មា ន ដល់ មេ ជី វិ ត ឈ្មោ ល និងការធ្វើចលនា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ល្អសម្រាប់សុខភាព៖ បុរសដែលឡើង គ្រែ បានទៀងទាត់ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថា មានចំនួន ៤៥ ភាគរយដែលមិនមានការវិវត្តទៅរកជំ ងឺ បេះដូង បើធៀបទៅនឹងបុរសដែល មិ ន ធ្វើប្រព្រឹត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ល្អសម្រាប់សាច់ដុំ៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ ដ៏ ស្រើ ប ស្រា ល អាចជួយជំរុញអត្រាបេះដូងរបស់អ្នក។ វាធ្វើឲ្យកាឡូរីត្រូវបានដុតបំផ្លាញ់ និងពង្រឹងសាច់ដុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើនចំណង់ ផ្លូ. វ ភេ .ទ៖ អ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការឡើងគ្រែ សូមព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានទៀងទាត់។ ផ្ទុយទៅវិញចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿង លើ គ្រែ តិចតួចនឹង មានភាពខុសគ្នាចំពោះទំនាក់ទំនង ផ្លូ .វ ភេ .ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្តល់ភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ខួរក្បាល៖ ការ រួ .ម ភេ .ទ អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលបុរសកាន់តែល្អប្រសើរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជួបង្កើនការផលិត ណឺរ៉ូន (ne u r .ons) និងបានការរៀបចំឡើងវិញនៃខួរក្បាលផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំបាត់ការ ឈឺ ចា ប់ ទាំងអស់៖ ការ ឡើង គ្រែ ទៀងទាត់អាចជួយបំបាត់ការ ឈឺ ចា ប់ សម្រាប់បុរសភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកកីឡា ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ពីរដង ដើម្បីរក្សារូបរាងរបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយ ស ម្ពា ធ ឈា ម ៖ បុរសភាគច្រើនទទួលរងពីការឡើង ស ម្ពា ធ ឈា ម ខ្ពស់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាការ រួ .ម ភេ .ទ បានទៀងទាត់ គឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ព្រោះវាអាចជួយរក្សាស ម្ពា ធ ឈា ម បានល្អយ៉ាងល្អ៕