សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិធីទប់ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសមួយចំនួនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានការ រួ .ម ភេ .ទ ដោយបង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្រណុកសុខស្រួលជាមួយនឹង ដៃ គូ ហើយក៏តែងតែរកគន្លឹះ និងទិចនិក រួ ម ស ម្ព័ ន្ធ មេត្រីយ៉ាងណាឱ្យ ដៃ គូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានអារម្មណ៍ល្អអាចទទួលយកបាននូវសកម្មភាព រួ .ម ភេ .ទ នេះ។ ជាទូទៅបុរស ខ្លះតែងតែមានបំណងចង់ រួ .ម ភេ .ទ យូរជាមួយនឹង ដៃ គូ ដើម្បីឱ្យ ដៃ គូ រួ .ម ភេ .ទ អស់ចិត្ដ និងដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ ល ដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីផ្ដល់សេចក្ដីសុខ ឱ្យដៃគូក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ នោះ បុរសទាំងអស់គួរជ្រើសរើសវិធីទប់ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម ព្រោះអាចផ្ដល់ឱ្យ ដៃ គូ មានអារម្មណ៍ស្រណុក សុខស្រួលដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមពីវិធីទប់ ទឹ .ក កា .ម នេះ ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង បានជួបសម្ភាសន៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុន វុទ្ធី គ្រូពេទ្យ ព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ និងផ្នែកសុខភាពបុរសនៃសមាគមកម្ពុជា ហៅកាត់ថា“រ៉ាក់” ធ្វើការពន្យល់ដូចតទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបទប់ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីទប់ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម គឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឱ្យ ដៃ គូ រួ .ម ភេ .ទ ដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល ទាំងអស់គ្នា។ បុរសមួយចំនួនដែល ធ្វើការ រួ .ម ភេ .ទ ទប់ ទឹ .ក កា .ម មិនឱ្យបញ្ចេញមកលឿន គឺមានបំណងចង់ឱ្យ ដៃ គូ របស់គាត់ឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ ល ដំណាលគ្នាផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះវិធីទប់ ទឹ .ក កា .ម ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅរួច បុរសគ្រប់រូបគួរតែធ្វើ ព្រោះវាជាសេចក្ដីសុខមួយសម្រាប់ផ្ដល់ចំពោះ ដៃ គូ រួ .ម ភេ .ទ របស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីខ្លះបុរសមួយចំនួនគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង នៅពេលបើកយុទ្ធនាការ រួ .ម ភេ .ទ ម្ដងៗប្រាថ្នាឱ្យតែរួចៗ ដូច្នេះហើយ ដៃគូហាក់បីដូចមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការ រួ .ម ភេ .ទ នៅពេលក្រោយឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះបុរសទាំងឡាយត្រូវជ្រើសរើសវិធី រួ .ម ភេ .ទ យ៉ាងណាឱ្យបានផ្ដល់សេចក្ដីសុខដល់ ដៃ គូ ទើបត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីទប់ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម និង ផ ល ប៉ះ ពា ល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសទាំងឡាយនៅពេល រួ .ម ភេ .ទ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់វិធីទប់ការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម បានជារឿងដ៏ប្រសើរមួយ មិនធ្វើឱ្យ ប៉ះ ពា ល់ ដល់សុខភាពឡើយ ហើយក៏ជាវិធីសាស្ដ្រដ៏ល្អផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថា មានបុរសច្រើនណាស់ ដែលប្រាថ្នាការ ទ ប់ ទឹ .ក កា .ម មិនចង់ឱ្យចេញលឿន ព្រោះការចេញ ទឹ .ក កា .ម លឿនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ដៃ គូ រួ .ម ភេ .ទ ហើយបុរសប្រភេទនេះ អាចធ្វើឱ្យ ដៃ គូ ធុ ញ ទ្រាន់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសប្រមាណជាង៥០ភាគរយតែងតែ ក ង្វះ នូវសមត្ថភាពក្នុងការ រួ .ម ភេ .ទ។ មានន័យថាបុរសទាំង នោះគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើម រួ .ម ភេ .ទ ភ្លាមក៏បញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម តែម្ដង។ ករណីខ្លះវាអាចបណ្ដាលមកពីមាន ជម្ងឺ ផ្នែ ក ផ្លូ .វ ភេ .ទ ផ្សេងៗផងដែរ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង