សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មិននឹកស្មានថា រួ ម ភេ ទ រាល់ថ្ងៃ មានប្រយោជន៍ ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះ

24

ការ រួ ម ភេ ទ គឺជាការ ប ង្កើ ត អា រម្ម ណ៍ ស្និ ទ្ធ ស្នា ល ជាមួយ ដៃ គូ ។ វាមិនត្រឹមតែជួយ ឲ្យមាន អា រម្ម ណ៍ ល្អមួយទេ តែថែមទាំងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ ច្រើនផ្សេងៗទៀតដល់សុខភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំ បា ត់ ស្ត្រេ ស៖ ការ រួ ម ភេ ទ គឺជាថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងដ៏អស្ចារ្យមួយ។ ការ រួ ម ភេ ទ នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយ ផលិតជាសារធាតុ Do pa m ine, End orp hi ns និង អ័ រ ម៉ូ ន ជួយឲ្យមាន អា រម្ម ណ៍ ល្អ ផ្សេ ង ៗទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជាការហាត់ប្រាណ៖ ការ រួ ម ភេ ទ ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការហាត់ប្រាណដែរ។ ការ រួ ម ភេ ទ ៣ ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងម្តង ១៥ នាទី រយៈពេលមួយឆ្នាំពេញ គឺមានតម្លៃស្មើគ្នា នឹងការរត់ចម្ងាយ ១២០ គីឡូមែត្រដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ចុះ ស ម្ពា ធ ឈា ម៖ ទាំងការ រួ ម ភេ ទ និង អោ ប គ្នា សុទ្ធតែអាចជួយ ប ញ្ចុះ ស ម្ពា ធ ឈា ម បានទាំងអស់។ ការ រួ ម ភេ ទ ក៏អាច ជួ យ ប ញ្ចុះ ស ម្ពា ធ ឈា ម Di ast oli c ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បង្កើនមុខងារ ប្រ ព័ ន្ធ ភា ព ស៊ាំ៖ Imm un olg ob lin A គឺជា អ ង់ ទី ហ្សែ ន ដែលមាននាទី ប្រ ឆាំ ង នឹង មេ រោ គ ហើយវានឹងកើន ចំនួននៅពេលអ្នកបង្កើនការ រួ ម ភេ ទ ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែក្មេងជាងមុន៖ ការ រួ ម ភេ ទ បី ដ ង ក្នុ ង មួ យ សប្តាហ៍ អាចធ្វើឲ្យអ្នក មានអា យុ ក្មេ ងជា ងមុ ន រហូតដល់ ១០ ឆ្នាំឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេះដូ ង កា ន់ តែ រឹ ង មាំ ជា ង មុ ន៖ រា ល់ កា រហា ត់ ប្រា ណ ដែលបា ន ម ក ពី កា រ រួ ម ភេ ទ នឹងប ង្កើ ន សុ ខ ភា ព បេះ ដូ ង ស រសៃ ឈាម ព្រ ម ទាំ ង ជួ យ ឲ្យ បេះ ដូ ង កា ន់ តែរឹងមាំជាងមុនទៀត។ អ្នកនឹងអាចកាត់បន្ថយ ជំ ងឺ បេះ ដូ ង សរសៃឈាម រហូតដល់ ៤៥ ភាគរយឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំ បា ត់ កា រ ឈឺ ចា ប់៖ តា ម កា រស្រា វជ្រា វ រ វា ង ជំ ងឺ រ លា កស ន្លា ក់ និង កា ររួ ម ភេ ទ បា ន រក ឃើ ញ ថា អ្ន កដែ ល រួ ម ភេ ទ ជាញឹ ក ញា ប់ ទំ ន ង ជា មិ នសូ វ មា នកា រ ឈឺ ចា ប់ ពី កា រ រ លា កស ន្លា ក់ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បន្ថយការ ប្រ ឈ ម ជំ ងឺ ម ហា រី ក៖ ទ ម្លា ប់ នៃ កា របា ញ់ ទឹ ក កា ម នឹ ងកា ត់ ប ន្ថ យកា រប្រ ឈ ម ជំ ងឺ ម ហា រី ក ក្រ ពេ ញ ប្រូ ស្តា ត យ៉ា ង អស្ចារ្យ។ បុ រ សដែ ល បា ញ់ ទឹ ក កា ម ២១ ដងក្នុងមួយខែ ទំនងជាមិនសូវកើត ជំ ងឺ ម ហា រី ក ក្រ ពេ ញ ប្រូ ស្តា ត ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រ ដូ វ ម ក ទៀ ង ទា ត់៖ ការ រួ ម ភេ ទ ជួយធ្វើឲ្យ អ័ រ ម៉ូ ន របស់ ស្ត្រី មា ន ភា ព ទៀ ង ទា ត់ ដូ ច្នេះ វាក៏ធ្វើឲ្យ រ ដូ វ រប ស់ពួ ក គេ មកទៀងទាត់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមាន កា រ ងា ប់លិ ង្គ ឬ លិ ង្គ មិ ន ព្រ ម ងើ ប៖ បុ រ ស ស្ទើ រ តែ ពា ក់ ក ណ្តា ល ហើ យ ដែ ល មានអា យុ ចាប់ពី ៤០ ឆ្នាំឡើងទៅ គឺមា ន ប ញ្ហា លិ ង្គ មិ ន ព្រ ម ងើ ប។ ដូ ច្នេះ ថ្នាំ ដ៏ ល្អ បំ ផុត ស ម្រា ប់ពួ ក គេ គឺការ រួ ម ភេ ទ នេះឯង។ កា រ ឡើ ង រឹ ង រ ប ស់ លិ ង្គ នឹងជួយថែ រ ក្សា លំ ហូ រ ឈា ម កា ន់ តែត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អា យុ វែ ង៖ កាលណាមនុស្សយើង មិ ន សូ វ ស្ត្រេ ស បេះ ដូ ង កា ន់ តែ រឹ ង មាំ របត់ ឈា ម រត់ មា ន អុ ក ស៊ី សែ ន កា ន់ តែ ច្រើ ន និងមា ន សុ ភ មង្គ ល ទៀត នោះ សុ ទ្ធ តែ ជា កត្តា ដែ ល ជំ រុ ញឲ្យ ម នុ ស្ស មា ន អា យុ វែ ង ទាំ ងអ ស់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង