សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងរ៉ាវ ៦យ៉ាងដែលបុ រ ស ៗ ច ង់ បា ន បំ ផុ ត ពី ម នុ ស្ស ស្រី ក្នុ ងពេ ល ឡើ ង គ្រែ ជា មួ យ គ្នា

24

ម នុ ស្ស ស្រី តែ ង តែ គិ ត ច្រើ ន នៅ ពេ ល កំ ពុ ង រួ ម ភេ ទ ។ ពួ ក នា ង ខ្លា ច បុ រ ស ៗ នឹ ង ស ម្លឹ ង ឃើ ញ ថា មុ ខ នា ង មិ ន ស្អា ត មិ ន ស ក្រ ច ក នា ង ក ខ្វ ក់…ដូ ច នេះច ង់ ដឹ ង ថា តើ ប្រុ ស ៗ ស ម្គា ល់មើ ល អ្វី ខ្លះ លើ ម នុ ស្ស ស្រី ក្នុ ង ពេ ល រួ ម ភេ ទ ខាងក្រោមនេះនឹងប្រា ប់ ឱ្យ អ្ន ក បានយល់កាន់តែច្បាស់៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលចា ប់ ផ្តើ ម ដំ បូ ង៖ បុ រ ស ៗ ស្រ ឡា ញ់ ម នុ ស្ស ស្រី ដែ ល មាន ទំ នួ ល ខុ ស ត្រូ វ លើ កា រ រួ ម ភេ ទ ប្រើ ស ម ត្ថ ភា ព ធ្វើឱ្យរឿ ងលើ គ្រែ កាន់តែប្រសើរឡើង។ ផ្ទុ យ ទៅវិញ បើ ម នុ ស្ស ស្រី ធ្វើ ពុ ត នា ង នឹ ង កើ ត អា រម្ម ណ៍ ធុ ញ ទ្រា ន់ ហើ យ បុ រ ស នឹ ង គិ ត ថា នា ងគ្មា នក្តី សុ ខ នឹ ង រួ ម រ័ ក្ស ជាមួ យគា ត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រែ ក ថ្ងូ រ៖ នេះជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់ថា អា រម្ម ណ៍ នា ង ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល ដែ ល ប្រុ ស ៗ ច ង់ ឮ បំ ផុ ត។ វាជាចម្លើយប្រាប់ឱ្យ បុ រ ស បានដឹងថា នា ង មា នក្តី សុ ខ ខ្លាំ ងប៉ុ ណ្ណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទំ នុ ក ចិ ត្ត៖ បុ រ ស ៗ តែ ង តែ ច ង់ ឱ្យ ស្រី ៗ ជឿជា ក់លើ ពួ កគេ ពិសេសពេល ឡើ ង គ្រែ ជា មួ យ គ្នា។ ម នុ ស្ស ស្រី ត្រូ វជឿ ថា បុ រ ស ម្នា ក់ នេះ មា ន ជំ នា ញ ប ទ ពិ សោ ធ ន៍ និ ង ប្រា ជ្ញា គ្រប់គ្រាន់អាចជួយឱ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាង ស ម្រេ ច ដល់គោលដៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែ វ ភ្នែ ក៖ បុ រ ស ៗ បានបង្ហាញថា កែ វ ភ្នែ ក នា ង ជា អ្វី ដែ ល ពួ ក គេ ច ង់ ស ម្លឹ ងមើ ល បំ ផុ ត។ បុ រ ស ៗអា ចមើលដឹង ពី ក្តី សុ ខ ក្តី រំ ពឹ ង ទុ ក សុ ខ ស្រួ ល រប ស់ នា ង តា ម រយៈកែ វ ភ្នែ ក មួ យ នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សក់៖ ម នុ ស្ស ស្រី តែ ង តែ ភ័ យខ្លា ច នឹ ង ស ក់ លើ ខ្លួ ន ប្រា ណ រប ស់ នា ង ស្របពេលដែល បុ រ ស ៗ ចា ប់ អា រ ម្ម ណ៍ លើ វា បំ ផុ ត។ កុំ បា រ ម្ភ ខ្លា ច ស ក់ អ្ន ក រ ញ៉េ រ ញ៉ៃ ព្រោះ វា ជា ធម្មជាតិ និងទាក់ទាញដល់ បុ រ ស ៗ បំ ផុ ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្យល់ដង្ហើម៖ ល្បឿនខ្យល់ដង្ហើម ពិសេសខ្យល់ដង្ហើមដ ង្ហ ក់ ពិ តជាធ្វើឱ្យ បុ រ ស ៗ មា ន ក្តី សុ ខ បំ ផុ ត។ គា ត់ ច ង់ ឮ ដ ង្ហើ ម អ្ន ក ព្រោះវាជា ស ញ្ញា ប ង្ហា ញ ពី អា រម្ម ណ៍ រប ស់ អ្នក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង