សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ជឿអត់??? ម នុ ស្ស ស្រី ដ ល់ វ័ យ ៣៣ឆ្នាំ ជា ម នុ ស្ស ខ្លាំ ង រឿ ង លើ គ្រែ បំ ផុ ត

22

ស្ត្រី វ័ យ ២០ឆ្នាំ ជាច្រើនគិតថា ពួ ក នា ង ជា ម នុ ស្ស ពេ ញ ក ម្លាំ ងនឹ ង រឿ ង លើ គ្រែ បំ ផុ ត។ ប៉ុ ន្តែ ម នុ ស្ស ស្រី វ័ យ នេះ តែងតែខ្វះទំនុ ក ចិ ត្តលើ ខ្លួ ន ឯ ង គ្មា នជំ នឿជាក់លើជំនាញ រឿ ង លើ គ្រែ ។ ផ្ទុ យស្រ ឡះ ពី ស្ត្រី វ័ យ ៣០ឆ្នាំ ទាំ ង មា ន ទំ នុ ក ចិ ត្ត មិ ន ចេះ ខ្វ ល់ ខ្វា យ ព្រួ យ បា រ ម្ភ ដូ ច ម នុ ស្ស ស្រី ជំ ទ ង់ៗ ឡើ យ។ ពួ ក គេ មា នភា ព ក្លា ហា នធ្វើ ឱ្យ អា រម្ម ណ៍ ពេ ល លើ គ្រែ ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល ខ្លាំ ង បំ ផុ ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


តាមការវាស់ស្ទង់ចុងក្រោយពី ស្ត្រី ១០០០នាក់ លទ្ធផលម នុ ស្ស ស្រី ដែ ល សិ ច ស៊ី បំ ផុ ត ស្ថិ ត នៅ ក្នុ ង វ័ យ ៣៣ឆ្នាំ។ ច្រើនជាងនេះទៀត កា រ រួ ម ភេ ទ រ ប ស់ ម នុ ស្ស ស្រី ជំ ទ ង់ មា ន តែ 30%ប៉ុ ណ្ណោះ ដែ ល អា ច ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម បាន ខុ ស ពី ស្ត្រី វ័ យ ចា ស់ជា ង មា ន ប ទ ពិ សោ ធ ន៍ គ្រប់គ្រាន់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង