សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ស្រី ៗ ច ង់ ឲ្យ ប ង ៗ បុ រ ស ស្រ ឡា ញ់ ជា ង មុ ន ត្រូវអនុវត្តគន្លឹះទាំង ០៥យ៉ាងនេះ

66

ម នុ ស្ស ប្រុ ស គ្រ ប់ រូ ប តែ ង ច ង់ បាននារីដែល ពូ កែ ម្ញិ ក ម្ញ ក់ ពូ កែធ្វើអោយម នុ ស្ស ប្រុ ស សប្បាយចិត្ត ទោះបីជាស្អា ត ឬ មិ ន សូ វស្អា ត ក៏ ដោ យ សំខាន់អោយតែពូ កែ និ យា យ ស ម្តី ផ្អែ ម និងពូកែយកចិត្ត ធានាថា ស ង្សា រ ឬ ស្វា មី ប្រាកដជាមិនទៅណាឆ្ងាយពីយើ ង ឡើយ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះទាំង ០៥យ៉ាង ដែលជួយដ ល់ មិ ត្ត នា រី ធ្វើអោ យ បុ រ សជា គូ ស្នេ ហ៍ កា ន់តែ ស្រ ឡា ញ់ ឡើ ង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គន្លឹះទី១៖ កា រ ថែ រ ក្សា ស ម្រ ស់៖ កា រ ថែ រ ក្សា ស ម្រ ស់ អោ យ គ ង់ រ ង្ស និងស្រ ស់ ស្អា ត ជាចំណុចទាក់ទាញ រប ស់ បុ រ ស ដែលប្រាថ្នាចង់បាន មិ ត្ត ស្រី រ ប ស់ ខ្លួ ន ស្អា ត គេ និង គួ រ អោ យស្រឡាញ់ទៀត ទោះ បី ប ណ្តើ រទៅ ណា ក៏ មិ ន សូ វ ខ្មា ស គេ ដែរ ។ ដូច្នេះ មិត្ត នា រី គួរតែគិតពីបញ្ហាស ម្រ ស់ ជាសំខាន់ បើសិនចង់ទៅចូលរួមជា ម នុ ស្ស មិ ត្ត ប្រុ ស បានជាញឹកញាប់ ព្រោះមិ ត្ត ប្រុ ស យើង គេ មិ ន ច ង់ ប ណ្តើ រ ស្រី ចា ស់ ឬ មុ ខ អា ក្រ ក់ចូ ល ក្នុង ទី ប្រ ជុំ មនុស្ស ឬកម្មវិធីធំៗទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គន្លឹះទី២៖ យកចិត្តទុកដាក់ នឹ ង ស ង្សា រ៖ បើមាន ស ង្សា រ មានស្វា មី តែមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹ ង គេ ទេ មិនយូរប៉ុន្មាន គេ នឹ ងទៅរកអ្នកដែលយល់ពី ចិ ត្ត រប ស់ គេ ទោះបីជាយើងមាន ស ម្រ ស់ ស្អា ត ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ បើគ្រាន់តែពាក្យលួ ងលោម ផ្អែ មល្ហែ ម “អូ ន ស្រ ឡា ញ់ ប ង” ក៏ មិនចេះនិយាយផង តើអោយ គេ នៅស្រ ឡា ញ់ យើងដ ល់ ពេលណាទៀត? ដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់នេះ វាសំខាន់ជាងស ម្រ ស់ ស្អា ត ទៅទៀត ដែលជាចំណុចសំខាន់ បំ ផុ ត ស ម្រា ប់ម នុស្ស ស្រី គ្រប់រូប ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គន្លឹះទី៣៖ ចេះ រ៉ូ មែ ន ទិ ច៖ បើមនុស្សយើងមិនចេះធ្វើអ្វី ដែល រ៉ូ មែ ន ទិ ច ទេ ធ្វើធ្មឹងៗដូចគល់ឈើ មនុ ស្ស ប្រុ ស ប្រាកដជាគ្មានអា រម្ម ណ៍ជាមួយទេ ជាពិសេសភាពស្និ ទ្ធស្នា លនឹងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយនៅពេលខាងមុខមិនខាន។ ការបង្កើតភាព រ៉ូ មែ ន ទិ ច អា ចប ង្កើតអារម្មណ៍ល្អៗចំពោះគ្នា និងធ្វើអោយភាពស្និ ទ្ធ ស្នា លកាន់តែឡើងមួយកម្រិតទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គន្លឹះទី៤៖ ផ្តល់តម្លៃអោយគ្នា៖ មនុស្សយើងមិនថាជាបុ រ ស ឬនា រី ទេ បើសិនមិនចេះយោគយល់ និងចេះអធ្យាស្រ័យអោយគ្នាទៅវិញទៅមកទេ នៅជាមួយគ្នាក៏មិនបានយូរដែរ ទោះបីស្រឡាញ់គ្នាដល់កម្រិតណាក៏ដោយ ។ ដូច្នេះការចេះអោយតម្លៃចំពោះគ្នា ចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នា គឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលអាចរក្សា ចំ ណ ង ស្នេ ហា បា នយូ រ អ ង្វែ ង និងប ង្កើ តនូ វ កិ ត្តិ យ ស អោយគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គន្លឹះទី៥៖ កុំ រ ក រឿ ង ច្រើន៖ ពេលខ្លះការងារច្រើន នៅកន្លែងការងារ និងការងារផ្ទះទៀត មនុ ស្ស នឹងមានអារម្មណ៍ថា តា នតឹ ង ធុ ញ ថ ប់ ក្នុ ង ចិ ត្ត បើ សិនមកដល់ផ្ទះ មា ន ប្រ ព ន្ធ ពូ កែ រ អ៊ូ រ ក រឿ ង ទៀត ប្រាកដជាធ្វើអោ យ ប្តី ទៅ ញុំា បា យក្រៅផ្ទះមិនខានទេ ។ ដូច្នេះកុំ រ អ៊ូច្រើនពេក កុំ រក រឿ ងច្រើនពេក ដា ក់ ប្តី ឬ ស ង្សា រ ម ក ពីធ្វើការងារនឿយហត់ ឬអា រម្ម ណ៍ មិ នល្អ រ ង់ ចាំ គេ ស្រួ ល អា រម្ម ណ៍ត្រ ជា ក់ ចិត្ត ចាំ គិ ត គូ រទា រលុ យ ពី គេ ក៏មិនទាន់យឺតពេលដែល ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ម នុ ស្ស ស្រី អាចធ្វើឫកម្ញិកម្ញក់បាន តែកុំធ្វើអោយក្លាយជាមនុ ស្ស គួរអោយ ធុ ញ អោយសោះ ព្រោះម នុ ស្ស ប្រុ ស ស្អ ប់ ជា ង គេគឺ មនុស្សស្រីដែលគួរ អោ យ ធុ ញ រអ៊ូ ច្រើ ន និងពូកែរ ក រឿ ង នេះ រ ក រឿ ង នោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង