សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

កុំភ្លេចប្រើទិ ច និ ច ៦យ៉ាងនេះ បើម នុ ស្ស ស្រី គ្មា ន អា រម្ម ណ៍ ពេ ល នៅជាមួយអ្ន ក

28

ស ម្រើ ប រប ស់ ម នុ ស្ស ស្រី គ្រ ប់ រូ ប មិ ន មែ ន ចេះ តែ កើ ត ឡើ ងភ្លា ម ៗ ដូ ច ម នុ ស្ស ប្រុ ស នោះ ទេ។ ទាល់តែចំណាយពេលយ៉ាងតិចក៏ ១០នាទីដែរ ដើម្បីឱ្យ នា ង មា ន អា រម្ម ណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រា ល ឡើ ង។ ខា ងក្រោ ម នេះ ជា វិ ធី សា ស្ត្រ ដើ ម្បី ទា ក់ទា ញ ចំ ណា ប់អា រម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ ពី នា ង ក្នុ ងរយៈពេលខ្លី៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខិតទៅជិតនា ង៖ ខួរក្បាលរបស់នា ងងា យដឹងពីភាពស៊ីមេទ្រីរវាងកម្ពស់ និងទឹកមុខរបស់អ្ន កក្នុងពេលអ្នកបានជួបនា ង។ ឥលូវចែ ច ង់នា ង ដោយប្រើច រិ កលក្ខណៈរបស់អ្នក។ ខិតទៅជិត នា ង ដោយមានទំនុកចិត្ត។ អ្នកស្រី Helen Fisher ជាអ្នកសិក្សាផ្នែកមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers បាននិយាយថា៖ ” បុ រ ស ចូលចិត្តនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀង មិនចូលចិត្តនិយាយទល់មុខគ្នា ប៉ុន្តែមនុ ស្ស ស្រី វិញចូលចិត្តនិយាយទល់មុខគ្នា និងមើលភ្នែកគ្នា “។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើដូចនា ង ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំ ដី រប ស់ អ្ន ក៖ យោងតាមការសិក្សាថ្មីៗនេះរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិ ប្រទេសស្កុតឡេន បានឱ្យដឹងថា មនុស្ស ស្រី ស្អា តៗ ភាគច្រើនចូលចិ ត្ត បុ រ ស ស ម្តី ផ្អែ ម។ វានឹងជួយឱ្យកម្រិតនៃ អ័ រ ម៉ូ ន តេ ស តូ ស្តេ រ៉ូ ន មានការកើនឡើង, សញ្ញានៃភាពខ្លាំង និងមានសមត្ថភាពប ង្ក កំ ណើ ត កូ ន បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេះលេងសើច៖ និយាយអ្វីមួយដែលនឹងបង្ហាញពីរឿងលម្អិតរបស់នាង។ ការបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងជួយបញ្ចេញសារធាតុ ដូ ប៉ា មី ន ជួយជម្រុញ អា រម្ម ណ៍ នៅក្នុ ងខួ រ ក្បា ល របស់នាង។ បង្ហាញនូវចំ ណា ប់ អា រម្ម ណ៍របស់ អ្ន ក ដោយការងក់ក្បាលយល់ព្រម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ស ន្ទ នា គ្នា របស់ អ្ន ក៖ យើងទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានដឹងហើយថា គួរជៀសវាងការសួរសំណួរច្រើន និងនិយាយអំនួត។ ប៉ុន្តែត្រូវចេះឱ្យតម្លៃលើខ្លួនឯង។ អ្នកស្រី Fisher បានមានប្រសាសន៍ថា ” មនុ ស្ស ស្រី ចូ លចិ ត្តស្តាប់ពីរឿងឋានៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិ ”។ ត្រូវមានអំណះអំណាងចំពោះហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯង ហើយត្រូវឱ្យនា ង ដឹងយ៉ាងលម្អិតពីរឿងទាំងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាសាកាយវិការរបស់ អ្ន ក៖ ភាពទាក់ទាញបានពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃភាសាកាយវិការរបស់គ្នា។ ប៉ុន្តែកុំចង់បានទំនាក់ទំនង ស្នេ ហា នឹងគ្នាខ្លាំ ង ពេ ក។ អ្នកស្រី Lisa Clampett បាននិយាយថា៖ ” ត្រូវធ្វើចិត្តឱ្យស្ងប់ ហើយឱ្យ នា ង ជាអ្នកនិយាយ ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការវាស់ស្ទង់បានឱ្យដឹងថា ការចាប់ផ្តើមយល់ចិត្ត នា ង អាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងខួរក្បាលរបស់នា ង។ អ្នកស្រី Fisher បាននិយាយថា៖ ” នៅពេលនា ង អ ង្អែ ល ស្មា ឬ ភ្លៅ របស់អ្នក អ្នកគួរធ្វើបែបនេះតប នា ង វិញរយៈពេល ១នាទី ឬ ២នាទី ”។ ឬក៏ ស្ទា បកំ ភួ ន ដៃ ខា ងក្នុ ង រប ស់ នា ង ជាកន្លែងស ម្បូរស រសៃ ប្រសាទដែលនឹងធ្វើឱ្យ អារ ម្ម ណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ លឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ អ្ន ក៖ ប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញពីអារ ម្ម ណ៍ ស ម្រើ ប មុន នា ងនឹ ង គិ ត ថា តើអ្ន ក ប្រព្រឹ ត្ត រឿ ង លើ គ្រែ ដោយវិធីណា។ អ្នកស្រី Fisher បាននិយាយថា៖ ” ដឹង ឬមិនដឹង នា ង ស ម្លឹ ងមើលតាមភាព អ ត់ ធ្មត់ និងភាពប្រតិកម្មរបស់អ្នកមកលើខ្លួ ន ប្រា ណ របស់នាង ”។ ដូច្នេះត្រូវនិយាយជាមួយនាងតាមសម្រួល ហើយគ្រ ប់ គ្រ ង អា អូ ន តូ ច រ ប ស់ អ្ន ក ឱ្យ បាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង