សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

លក្ខខណ្ឌ១០យ៉ាង ធ្វើឱ្យ ម នុ ស្ស ស្រី ច ង់ រួ ម ភេ ទ ខ្លាំ ង បំ ផុ ត

6

វាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលអ្នកបានឭថា “ខ្ញុំអ ត់ មា នអា រម្ម ណ៍ ទេ ” ឬ “ខ្ញុំ ដូ ច ជា ធុ ញ ទ្រា ន់ ណា ស់” ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ម្ដងៗ។ ទាំងបុ រ ស ស្ត្រី នៅពេលដែលបានឭសំនួរនេះ អ្នកនឹងបា ត់ ប ង់ អា រម្ម ណ៍ ខណៈដែល ខ្លួ នកំ ពុ ង ក្តៅ ខ្លួ ន ច ង់ សិ ច នោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ្វីដែលសំខាន់នោះ អ្នកត្រូវតែប្រមូល តិ ច និ កល្អៗមកវិញ ដោយដឹងថា ដៃ គូ ស្នេ ហា រប ស់ អ្ន ក ច ង់ សិ ច នៅពេលណា។ ប្រសិនបើអ្ន ក ច ង់ ធា នា កា រ រួ ម ភេ ទ ប្រកបដោយអា រម្ម ណ៍រីករាយ និងសុភមង្គល ក្នុងជី វិ ត សូមអានគ ន្លឹះ ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០.ទីលាន រួ ម ភេ ទ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត៖ ប្រសិនបើ ដៃ គូ របស់អ្នក ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត ដូចជាចង់បើកទី លា ន រួ ម រ័ កនៅ ផ្ទះ បា យ និងចាក់តន្ត្រីក្នុងបន្ទប់ ដែលទាំងនេះជាការអំណោយផលដ៏អស្ចារ្យ។ ដូច្នេះ នៅពេលក្រោយអ្នកនឹងបានភ្លក់អាហារឆ្ងាញ់បំផុត ក្នុងផ្ទះបាយ យ៉ាងក្រៅ រោ ល រា ល មុ ន នឹ ង ទ ទួ ល ទា ន អាហារពេលល្ងាចផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩.កា រ ត ម រួ ម ភេ ទ៖ ប្រសិនបើ ស្ត្រី ស្ថិតនៅឯ កោ ម្នា ក់ ឯ ង ក្នុងពេលមួយ នោះបញ្ជាក់ថាជាឱកាសមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា នា ងកំពុងស្វែង រ ក ដៃ គូ សម្រា ប់ រួ ម រ័ ក្សដែលវាអាចជាអ្នក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨.ស្ថា ន ភា ពផ្លូ វ ភេ ទ មួ យ ដ៏យូរអង្វែង៖ នៅពេលដែល ស្ត្រី មានទំនាក់ទំនង ផ្លូ វ ភេ ទ មួ យ ដ៏ យូ រ អ ង្វែ ង ឬ ខា ន រួ ម រ័ ក្ស ច្រើ ន ថ្ងៃ នោះវានឹងធ្វើឲ្យ ជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ អ្ន ក ក៏ដូចជា ស្ត្រី ជា ដៃ គូ អ្ន ក កា ន់តែ អស្ចារ្យ ពេលនោះហើយដែល ដៃ គូ រ ប ស់ អ្ន ក ច ង់ លេ ប ត្រ បា ក់គ្នា ទៅ វិ ញ ទៅ ម ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧.ភា ព យ ន្ត ដ៏ ស៊ិ ច ស៊ី៖ ស្ត្រី ភា គ ច្រើ ន មិ ន មែ នប ណ្តែ ត ខ្លួ នទៅ ក្នុ ង ស៊ិ ច ស ម្ព័ ន្ធ ក្នុ ង ខ្សែ ភា ព យ ន្ត ឡើយ។ ឈុតឆា ក រួ ម ភេ ទ ក្នុងខ្សែភាពយន្ត ដោយមានលោក Brad Pitt ឬ Antonio Banderas វាមិនបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភា ព ត្រេ ក ត្រ អា ល រ ប ស់ នា ងឡើ យ។ តែដើម្បីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាព ត្រេ ក ត្រ អា ល នៅ ពេ ល មើ ល ភា ព យ ន្ត ស៊ិ ច ស៊ី លា យ ឡំ ភា ព ស៊ិ ច នោះ នា ងនឹ ង ច ង់ រួ ម រ័ ក្ស ជាមួ យ នឹ ងអ្ន ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦.ពិ ធី ជ ប់ លៀ ង៖ នៅទីនេះដែរការរាំរែក ក្នុងពិធីជប់លៀង វានឹងធ្វើឲ្យអ្នក កា ន់តែ ពុះ ក ញ្ជ្រេ ល ក្នុ ង កា រ រួ ម ភេ ទ ធ្វេ រ ឡើ ង ជាពិ សេ ស ស្ត្រី តែ ម្ត ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥.ក្រោ យ ពេ ល ម ក រដូ វ៖ ជាញឹ ក ញា ប់ រាល់ មួ យ ខែ ស្ត្រី តែ ង តែ មា ន រ ដូ វ ហូ រ ម ក ក្រោ យស្ថា នភា ពនេះ ជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អបំផុត ដែល ស្ត្រី ច ង់ រួ ម រ័ ក្ស ដែល អ្ន ក គួ រ តែដឹង ដើម្បី បំ ពេ ញ កា ម ត ណ្ហា ឲ្យ នា ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.កា រ ប្រ ច ណ្ឌ៖ នៅពេលដែលអ្ន ក សំ លឹ ងទៅកា ន់ ស្ត្រី ផ្សេ ងទៀ ត ពេលនៅក្បែរ នា ង នោះពេលល្ងា ច នា ង នឹ ង រំ ឭ ក ហេ តុ ផ លមួយចំនួន ជាមួយនឹង អ្ន ក អ្ន ក កុំ ប ន្ត ឲ្យ នា ង ប្រ ច ណ្ឌ អី ដោ យព ន្យ ល់ និង ប្រើ ស ម្តី ត្រ ជា ក់ផ្អែ ម នោះនឹ ង ធ្វើ ឲ្យ ដំ ណើ ររួ ម រ័ កចា ប់ ផ្តើ ម ឡើ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣.ចំ ពេ ល ភា ពតា នតឹ ង៖ ប្រ សិ ន បើ ដៃ គូ រប ស់ អ្ន កត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹង សា ច់ មា ន់ នោះជាឱកាសរបស់អ្នក ដែលត្រូវចូលរួម លើក កម្ព ស់ នា ង ដើ ម្បី រំ សា យ ភា ព តា ន តឹ ង របស់ នា ង នោះពេលក្រោយរាល់ពេល ភា ពតា ន តឹង វា ជាឱ កាសរបស់ អ្ន ក ហើយក៏ពេលដែលសា ង កា រ រួ ម រ័ ក្ស ផ ង ដែ រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.ឱ កា ស ដ៏ សប្បា យរីករាយ៖ នៅពេលដែលនា ងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ឬពេលដ៏សប្បាយបំផុតក្នុងជីវិត នោះវាក៏ជាបណ្តាញមួយបន្ថែមថាមពល វិជ្ជ មា នដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ សិ ច ផ ង ដែរ។

១.ការ ពិ ភា ក្សា៖ ទាក់ទិនរឿ ង កា រ រួ ម រ័ ក្ស នេះដែរ វាជៀសបំផុតពីការពិភាក្សាឡើយ បើសិនអ្នកបានប្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកពីរឿងពុះកញ្ជ្រោលក្នុងបេះដូងនោះ នា ង នឹ ង ផ្តួ ល ខ្លួ ន ឲ្យ អ្ន ក ត្រ ក ង ប៉ ម បី ដែល ធ្វើ ឲ្យ អា រម្ម ណ៍ អ្ន ក ឡើ ង ខ្ព ស់ ដ ល់ មេ ឃ។ នៅពេលដែលអ្ន ក តូ ច ចិ ត្ត នឹ ង នា ង ហើយ នា ង យំ នោះក៏បញ្ជាក់ថា ជាសញ្ញាដែល នា ង យ ល់ ព្រ ម ឲ្យ អ្ន ក រួ ម រ័ ក្ស ផ ង ដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង