សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មានទម្លាប់ រួ ម ភេ ទ រាល់ថ្ងៃ អាចជាវិធីជួយឲ្យអ្នកជាពីជំ ងឺ ទាំងអស់នេះបាន

18

ការ រួ ម ភេ ទ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជី វិ ត ប្តី ប្រ ព ន្ធ។ បញ្ហានោះគឺថា អ្នកច ង់ ប៉ុ ន្តែ ខាង ស្រី បែ រ ជា មិ ន ច ង់ ទៅវិញ។ មែនហើយ នេះហើយគឺជាដើមចម។ ប៉ុន្តែកុំបារម្ភអី រឿងនេះមិនមែនកើតឡើងតែចំពោះគ្រួសារអ្នកទេ។ យ៉ាងណាមិញ ឆ្លងតាមការសិក្សាជាច្រើន បើសិនជាអ្នកអាចព្យាយាម រួ ម ភេ ទ ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាន នោះអ្នកអាចនឹងកំពុងតែ ព្យាបា ល ជំ ងឺ ដូចខាងក្រោមនេះហើយ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ម ហា រី ក សុ ដ ន់៖ ក្នុងពេលកំពុងតែ រួ ម ភេ ទ ការ ភ្ញោ ចទៅលើ សុ ដ ន់នឹ ងជួយឲ្យ ស្រ្តី ប ញ្ចេ ញ អ័ រម៉ូ ន អុ ក ស៊ី តូ ស៊ី ន សម្រាប់ការពារ អ្ន ក ពី ជំ ងឺ ម ហា រី ក សុ ដ ន់ បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ម ហា រី ក ក្រ ពេ ញ ប្រូ ស្តា ត៖ បើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានឲ្យដឹងថា ការ រួ ម ភេ ទ ជាទៀតទាត់អាចជួយអ្នកប្រឆាំងនឹង ម ហា រី ក ក្រ ពេ ញ ប្រូ ស្តា ត បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោះ ស្រា យ ប ញ្ហា ផ្លូ វ ទឹ ក ម៉ូ ត្រ៖ ការ រួ ម ភេ ទ នឹងពង្រឹងដល់ប្រ ព័ ន្ធ ទឹ ក នោ ម និងចៀសផុតពីបញ្ហាផ្លូវ ទឹ ក ម៉ូ ត្រ បានមួយចំនួនធំ។ ការ រួ ម ភេ ទ ទៀងទាត់អាចជួយពង្រឹងដល់ អា ង ត្រ គា ក និងព្យាបាលការ លេ ច នោ ម ដោយមិនដឹងខ្លួនបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួ យ ជ ម្នះ កា រ បា ក់ ទឹ ក ចិ ត្ត៖ កា រ បា ក់ ទឹ ក ចិ ត្ត ពិ ត ជា មិ ន ល្អ ទេ ចំ ពោះ អា រ ម្ម ណ៍ ម នុ ស្ស យើ ង។ ការ រួ ម ភេ ទ ទៀងទាត់នឹងជួយបង្កើន កា រ ស្រ ឡា ញ់ ខ្លួ ន ឯ ង និង ប្រ ឆាំ ង កា រ បា ក់ ទឹ ក ចិ ត្ត បា ន។ ក្រៅពីនេះវាក៏ជួយព្យាបាល ជំ ងឺ ជា ច្រើនថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយបន្ធូរ សា ច់ ដុំ៖ បើសិនជាអ្នកកំពុងតែ រួ ម ភេ ទ រាល់ថ្ងៃ នោះអ្នកនឹងអាចស្រួលបួលឡើងវិញពី កា រ តឹ ង សា ច់ ដុំ ដោយសារតែធ្វើការច្រើនពេកបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជំ ងឺ ផ្តា សា យ និង កា រ ប ង្ក រោ គ ដោ យ វី រុ ស៖ ដោយយោងទៅតាមគ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថា ការផលិត អ ង់ទី គ័ រ នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលឈានដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល ក្នុ ង ពេ ល រួ ម ភេ ទ ដូច្នេះវាក៏ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការ ស ម្លា ប់ វី រុ សបានផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ឈឺ ក្បា ល៖ ការ រួ ម ភេ ទ អាចព្យាបាលការ ឈឺ ក្បា ល ក្នុងពេលដែល រួ ម ភេ ទ ដោយសារតែវាបញ្ចេញ អ័ រ ម៉ូ ន អុ ក ស៊ី តូ ស៊ី ន និងបង្កើនចំនួន អ័ រម៉ូ ន E n d o r ph i n សម្រាប់ជួយឲ្យមាន អា រ ម្ម ណ៍ ល្អតាមបែបធម្មជាតិផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ល្អចំពោះមុខងារបេះដូង៖ ការ រួ ម ភេ ទ នឹងពង្រឹងដល់មុខងារបេះដូង ព្រមទាមងបន្ថយការ ប្រ ឈ ម នឹ ង ជំ ងឺ គាំ ង បេះ ដូ ង និងបញ្ហាបេះដូងជាច្រើនថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បញ្ហាស្បែក៖ រាងកាយនឹងបញ្ចេ ញ ជា តិ ពុ ល ជាច្រើនក្នុងពេលដែលបែ ក ញើស ហើយរឿងនេះក៏ដូចគ្នានឹងការបែកញើសក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ផងដែរ។ ការបែកញើសនេះហើយជាវិធីបញ្ចេញ ជា តិ ពុ ល ចេញពីក្នុងខ្លួនយ៉ាងល្អ។


កា រ គេ ងមិនលក់៖ ការ រួ ម ភេ ទ នឹងជួយបញ្ចេញ អ័ រ ម៉ូ ន ជំ រុ ញ ដល់ កា រ ធូ រ អា រម្ម ណ៍ ហើយក៏ជួយបំបាត់អាការៈគេ ង មិ ន ល ក់បានដែរ។ រាល់ ភា ព តា នតឹ ងទាំងអស់នឹងធូរស្រាលឡើងវិញក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ រួច ដូច្នេះអ្នកក៏នឹងគេងលក់កាន់តែស្រួលផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង