សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចំណុចល្អៗ ដែលបញ្ជាក់ថា កា រជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង ជារឿ ង ល្អ ចំ ពោះ សុ ខ ភា ព

30

កា រ ជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង គឺជាវិធីសាស្រ្តផ្ត ល់ ភាពរីករាយដល់ខ្លួនឯង ឬអាចនិយាយថាជាការ ស ម្រេ ច កា ម ដោ យខ្លួ ន ដោយមិនបាច់មាន ដៃ គូ ជួ យ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការ ជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ថាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃជីវិតដោយសារតែវាមានប្រយោជន៍ច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជាក់ស្តែក កា រ ជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង អាចបន្ថយស្រ្តេ ស បន្ធូរសាច់ដុំ ជំរុញដល់ភាព សុ ខស្រួ ល ខា ងផ្លូ វ ចិ ត្ត និងការស្រឡា ញ់ ខ្លួ នឯង។ កា រ ជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង ប្រហែលជាវិធីជួយផ្តល់ ភា ព សុ ខ ស្រួ ល ដល់ខ្លួនឯងមែន តែក៏អាចជំរុញដល់ស ម ត្ថ ភា ពល្អៗនៅពេលអ្ន ក រួ ម ភេ ទ ជាមួយដៃ គូ រ ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្រៅពីនេះ មានហេតុផលល្អៗមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថា កា រ ស ម្រេ ច កា ម ឬជួយខ្លួនឯងល្អចំពោះសុ ខ ភា ពដូ ចជា៖ ជួយបំបាត់ការ ឈឺ ចា ប់ ក្នុ ងពេ ល ម ក រដូ វ, ពង្រឹងដល់សាច់ដុំនៅ អា ងត្រ គា ក ដែលល្អបំផុតក្នុង ពេ ល រួ ម ភេ ទ, ជួយដល់កា រ ឈា ន ដ ល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល កា ន់ តែ ខ្លាំ ង ក្លា ក្នុង ពេ ល រួ ម ភេ ទ ជា មួ យ ដៃ គូ រ, បំ បា ត់ ភាព ស្រ្តេ ស ឬតា នតឹ ង ក្នុ ង អារម្មណ៍, មិនងាយមាន ជំ ងឺ ដោយសារតែប្រ ព័ ន្ធ ភា ព ស៊ាំ កា ន់ តែ ខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ចំណុចគួរចងចាំ៖ កា រ ជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង ច្រើនតែជារឿងធម្មតាសម្រាប់ សុ ខ ភា ព ប៉ុន្តែកាលណាអនុវត្តរឿងនេះច្រើនដ ង ពេ ក ក្នុងមួយថ្ងៃ អា ច បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ដល់សុខភាពវិញបាន។ ជាស្តង់ដា គឺអាចជួ យ ខ្លួ ន ឯងពី ២ ទៅ៣ ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។ ចូរស្វែងរកជំនួយពី គ្រូ ពេទ្យ ភ្លា មៗ បើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងពេល ឬក្រោយពេលជួ យ ខ្លួ ន ឯង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង