សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អា កា រៈ ទាំ ង នេះ គ្រ ប់ គ្រា ន់ ប ញ្ជា ក់ ថា អ្នកខ្វះបច្ចេកទេស រឿ ង លើ គ្រែ

22

រឿ ង លើ គ្រែ បានក្លាយទៅជាសកម្មភាពដ៏សប្បាយចិត្តមួយសម្រាប់មនុស្សទាំ ង ពី រ ភេ ទ នៅពេលអ្ន កទាំ ង ពី រ មានភាពចុះស ម្រ ង នឹងគ្នាហើយ។ យ៉ាងណាមិញ មានរឿងមួយតូចដែរ ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នក ទាំ ង ពី រ មិ ន ត្រូវរ៉ូវគ្នាបាននោះគឺជាកំហុសដែលខាង ប្រុ ស សាងដោយមិនដឹងខ្លួន ឬអាចនិយាយបានថា មិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ ខា ង លើ គ្រែ តែ ម្ត ង ហើយរឿងនេះក៏អាចកើតឡើងចំពោះមនុ ស្ស ស្រី ផងដែរ។ តើរឿងនេះមានអ្វីខ្លះទៅ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អា ត្មា និ យ ម៖ ខា ងប្រុ ស ឬ ប្តី គិតថា រឿ ង លើ គ្រែ ឬ រួ ម ភេ ទ គឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែខាងគាត់តែមួយមុខទេក្នុងការទទួលបានការឈានដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល។ គាត់ច្រើនតែមិនខ្វល់ថាអ្នកទទួលបាន ចំ ណុ ច កំ ពូ ល ឬ អត់នោះទេ គឺគ្រាន់តែគាត់ដឹងថា ពេលគាត់ខ្លួនឯងដល់ហើយគឺគេ ង ល ក់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មិនអាចរ ង ចាំ ដ ល់ ពេល គាត់ ឈា ន ដ ល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល បាន៖ ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ តើអ្នកធ្លាប់ចាប់ផ្តើមរាប់លេខក្នុងចិត្តរហូតដល់សកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងចប់ដែរទេ? បើសិនជាអ្នកចេះតែគិតថាមានដែនកំណត់ខាងពេលវេលាណាមួយក្នុងចិត្តរហូតនោះ អ្នកចេះតែចង់ឲ្យគាត់ឆា ប់ ចេ ញ ទឹ ក កា ម ហើយអានត្រឡប់ទៅ ងូ ត ទឹ កហើយ។ រឿងនេះសបញ្ជាក់ថា អ្នកពិតជាមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ខាង លើ គ្រែ ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការ រួ ម ភេ ទ គឺជារឿង គ្មា ន ផា សុ ក ភា ពនិងឈឺ ចា ប់ ខ្លាំ ង៖ នៅពេលខា ងប្រុ ស ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ ក្នុ ង ទ្វា រ មា ស អ្នកអាចនឹងមានអារ ម្មណ៍ ឈឺ ចា ប់ ឬមិ ន ស្រួ ល ក្នុ ង ខ្លួ ន ដោយសារតែ គា ត់ ធ្វើដោយ ក ម្រោ ល ពេ ក ឬដា ក់ ទ ម្ង ន់ ម កលើ អ្ន ក ខ្លាំ ង ពេ កក្នុ ង ពេ ល រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ ក្បា ច់ បុ រ ស នៅ ខា ង លើ ស្រ្តី។ ហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជា មា នស្រ្តី ជា ច្រើ ន ព្យា យា ម ចៀ ស វា ង កា រ រួ ម ភេ ទ ជាមួយ ដៃ គូ ដោ យ សា រ តែ អា រ ម្ម ណ៍ គ្មា ន ផា សុ ក ភា ព មួយនេះឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ម្នា ក់ គេ ង ល ក់ បា ត់ ក្នុ ង ពេ ល រួ ម ភេ ទ៖ មែ ន ហើយ រឿងនេះពិតជាកើតឡើងអញ្ជឹងមែន! កា រ រួ ម ភេ ទ អាចធ្វើឲ្យមានភាពធុញទ្រាន់ និងដដែលៗនៅពេលមិនមាន កា រ ប រ បោ ស អ ង្អែ ល មុន ពេ ល រួ ម ភេ ទ បានគ្រប់គ្រាន់ ហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យ ដៃ គូ រ ម្ខា ង អ ស់ ក ម្លាំ ងខ្លាំ ង លែ ង មា ន អា រម្ម ណ៍ និងគេ ងល ក់បានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មិ ន មា ន កា រ ប្រើ មា ត់ រួ ម ភេ ទ៖ ខា ង ប្រុ ស គឺជាដៃគូតែមួយគត់ដែលចូលចិ ត្ត ជំ រុ ញ ឲ្យ ខា ង ស្រី ប្រើ មា ត់ ដើ ម្បី ប ម្រើ សេ ច ក្តី សុ ខ ដ ល់ ខ្លួ ន និងនិយាយច្រើនអំពីអ្វីដែលគេចូលចិត្តចំពោះរឿងនេះ ប៉ុន្តែ ខា ង ប្រុ ស នេះហើយដែល មិ ន ងា យ នឹ ង ប្រើ អ ណ្តា ត រ បស់ខ្លួ ន ដើម្បីប ម្រើ សេ ច ក្តី សុ ខ រប ស់ ខា ង ស្រី ទៅ វិញ ទេ។ និយាយរួម កា រ រួ ម ភេ ទ គឺ ជា រឿ ងមួយ មា នភាពស្មើ រគ្នា ក្នុ ងកា រផ្ត ល់ ឲ្យ ឬ ចែ ក រំ លែ កនូ វ រឿ ង គ្រ ប់ យ៉ា ងដែល អា ច ធ្វើ បា ន។ ដូច្នេះយកល្អគួរតែខា ង ប្រុ ស ផ្ត ល់ រឿ ង នេះដល់ខា ង ស្រី ផ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គា ត់ មា ន ក្លិ ន ខ្លួ ន៖ គ្រប់ពេលដែល គា ត់ ស្រា ត់ ខោ តើអ្នកអា ច ធំ ក្លិ ន អ្វី មិ ន ល្អ ដែរ ទេ? គ្មានអ្វីត្រូវនិយាយឡើយ កា រ រួ ម ភេ ទ ដោ យ ប្រើ មា ត់ និ ង កា រ រួ ម ភេ ទ ធ ម្ម តាអាច នឹង មិ នផ្តល់ភាពសប្បាយចិត្តបានឡើយបើសិនជា ដៃ គូ មា ន ក្លិ ន ខ្លួ ន មិ ន ល្អនោះ។ ដូច្នេះចូរនិយាយរឿងនេះប្រាប់គាត់ផងថា…៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង