សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យ លិ ង្គ រឹ ង ខ្លាំ ង ជាមុន?

22

ម នុ ស្ស ប្រុ សតែងតែចង់អោ យ លិ ង្គ របស់ខ្លួនរឹងជាងមុន និងវែ ងជា ង មុ ន ជា និ រន្តន៍។ ការប្រើ ប្រេ ង លា ប ត្រៀ ម ចុះ ស ម រ ភូ មិ, ការព្យាបាល និងប្រើឧបករណ៍ជំនួយដែលបានមកពីទីផ្សារ នៅតែមានសំណួរចោទសួរទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាថា នឹងធ្វើអោយមនុស្ស ប្រុ ស ទ ទួ លបានការឡើង រឹ ង រប ស់ លិ ង្គ ល្អដែរឬអត់ដដែល។ តាមពិតរឿងនេះ ទំនងជាទេវតាជាអ្នកចារអោយអ្នកហើយមើលទៅ ប៉ុន្តែនៅតែមានរឿងមួយដែលអាចធ្វើអោយគាត់ទទួលនូវប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អបំផុតតាមធម្មជាតិបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អ ង់ ទី អុ ក ស៊ី ដ ង់ ៖ អ្នកត្រូវការសា រ ធា តុ អ ង់ ទី អុ កស៊ី ដ ង់ ដើម្បីធានានូវការឡើង រឹ ង របស់ លិ ង្គ យ៉ាងល្អមួយ។ ផ្លែឈើដូចជា បឺ រីពណ៌ខៀវ, បឺរីចាស់ និងបៀលបឺរីសុទ្ធតែផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ An tho cyan ins ក្នុងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ជួយរក្សាការឡើង រឹ ង រ ប ស់ លិ ង្គ។ An tho cyani ns ជួ យ បង្ការក ម្រិតសា រ ណៃ ទ្រី ច អុ ក សា យ កុំ អោ យថ យ ចុះ ព្រោះវាមាននាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជាធាតុផ្សំធ្វើអោយសរសៃឈា ម រីកធំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ញ៉ាំ ដើ ម្បី មានកម្លាំងកាន់តែច្រើន៖ អ្នកត្រូវតែមា នក ម្លាំ ង ដើ ម្បី ទ្រទ្រងអោយការឡើ ង រឹ ង របស់ លិ ង្គ បន្តបានយូរទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នក។ ជីវជាតិត្រូវបានចាប់យកទៅប្រើប្រាស់តាមរយៈឈា ម និ ង អ័ រ ម៉ូ ន ហើយមានតែជីវជាតិដែលល្អៗប៉ុន្តែដែលអាចជួយអោយលិ ង្គ រឹ ង ល្អបាន។ ជាពិសេស អ្នកត្រូវ កា រសា រ ធា តុ កា ប៉ូ អ៊ី ដ្រា តដើម្បីប្រើជាសាំ ង ស ម្រា ប់ ផ្លូ វ, សា រ ធា តុ ស័ ង្គ សី មានសារៈសំខាន់ក្នុងការប ង្កើ ត ទឹ ក កា ម។ ពពួកសណ្តែកសម្បូរជាតិ ស័ង្គ សី ជា ង គេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្បា ច់ ដែលអ្ន កចូ ល ចិត្ត៖ ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ ធ ម្ម តាៗ ដូចជា ក្បា ច់ ម៉ែចែ ក អោ យ (បុ រ ស នៅ ពី លើ ស្ត្រី ) ឬ ក្បាច់ Do g g y St y le (ស្ត្រី អោ នលុ ត ជ ង្គ ង់ ហើយ បុ រ ស នៅ ពី ក្រោ យ) គួ រតែ រៀ បចំ ឡើ ង ដោ យបុ រ សដែលគាត់មានបញ្ហាក្នុងកា រ ឡើ ងរឹ ង រប ស់ លិ ង្គ ឬ ច ង់អោ យ លិ ង្គ របស់គា ត់ រឹ ងបានយូរ។ ចំពោះ ក្បា ច់ស្ត្រី នៅពី លើ បុ រ ស ឬ ក្បា ច់ ផ្សេងៗទៀតដែលមិនដាក់ទំនាញទៅលើ អ្ន កទេគួរតែចៀ ស វា ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


កុំអោយមានភា ព ស្ត្រេ ស ៖ បើសិនជាខួរក្បាលរបស់អ្នកកំពុងតែធ្វើការលើ សម៉ោងទៅលើការចៀសវាងអ្វីមួយ វាប្រាកដជានឹងប៉ះពាល់ដល់ ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ របស់អ្នកជាមិនខាន។ បើសិនមានភាពតាន តឹ ងក្នុ ង ខ្លួ នខ្លាំ ង ដោយសារតែ ស្ត្រេ ស វានឹងធ្វើអោយសារធា តុ Ep ineph rin e ចេញក្នុង ច រន្ត ឈា មច្រើន និងធ្វើអោយស រ សៃ ឈា ម ទៅជារឹ ង។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែសិក្សាទៅវិញ្ញាណទាំងប្រាំរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយស ម្រួ ល អា រម្មណ៍ ស្ត្រេ សបាន ។ ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយការដកដង្ហើម បូករួមនឹងការ ប្រើ វត្ថុ រា វ (ដៃ) ដើម្បីបង្កើនអា រម្ម ណ៍ អ្នក បន្ថែ មទៀត។ ការដែលគ្មា ន ភា ពស្ត្រេ ស ឬតានតឹងក្នុងរាងកាយសោះ នឹងជួយពង្រឹងដ ល់ស មត្ថ ភា ព ក្នុ ង ការឡើងរឹ ង រប ស់ លិ ង្គ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ឈ ប់ ជ ក់ បា រី៖ ចូរស្រមើស្រមៃមើលថាការចំណាយលុយដើម្បីបង្កើតការបំ ផ្លា ញ ដ៏ ដូចៗគ្នារយៈពេលយូរ វានឹង ប៉ះ ពា ល់ ទៅ ដ ល់ស ម ត្ថ ភា ពក្នុ ងឡើ ង រឹ ង រប ស់ លិ ង្គ បាន។ ការ ជ ក់ បា រី ក្រៅ ពីបង្កើនការប្រ ឈ ម ជំ ងឺ បេះ ដូ ង, ម ហា រី ក សួ ត, ម ហា រី ក ផ្លោក នោ ម និងផ ល វិបាកផ្សេងៗទៀតនោះ វាក៏ប្រឈមនឹងការងា ប់ លិ ង្គ រ ហូតដល់ទ្វេដងឯណោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង