សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តើរវាងបុ រ ស និង ស្ត្រី មួ យណា មាន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ច្រើនជាងគេ?

11

បរទេស: ប្រសិនតាមអ្វីដែលដឹង ក្នុងសង្គម ជី វិ ត ឥទ្បូវ អ្នកប្រាកដជាយល់ថា បុរសគិតពី កា រួ ម ភេ ទ ឬ សិ ច ច្រើ ន ជា ង ស្ត្រី ត្រឹមត្រូវដែរទេ? ប៉ុន្តែធាតុពិត ជាក់ស្ដែង ស្ត្រី មា ន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ច្រើនជាង បុ រ ស នេះបើតាមការស្ទង់មតិ ជាអន្ដរជាតិបានរកឃើញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាទូទៅតាមរយ:ការស្ដាប់តន្ត្រី ទស្សនាខ្សែភាពយន្ត ការបង្ហាញកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ ឬប្រភពវប្បធម៍ ដទៃផ្សេងទៀត ធ្វើឲ្យយើងតែងសន្មត់ថា បុ រ សចូលចិ ត្ត កា រ រួ ម ភេ ទ ច្រើនជាងស្ត្រី។ ប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមរយ: ការស្ទង់មតិថ្មីមួយ ដោយ Daz edDig ital.com ក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន ១០.៥០០នាក់ ដែលមកពី ១១៤ ប្រទេស សុទ្ធសឹងតែមានយោបល់ ផ្ទុយពីការលើកទ្បើងខាងលើទៅវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្ទង់មតិនេះ បានក្លាយទៅជាការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយ ដែលបានបង្ហាញ ឲ្យឃើញថា ស្ត្រី មា ន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វភេ ទ ឬ ចូ ល ចិ ត្ត សិចច្រើជាងបុរស៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង