សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

10ចំណុចបង្ហាញថា នា រី មាន អា រ ម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ

4

រឿងមួយមិនត្រូវបិទបាំង និងមាន១០ចំណុច ដែលស្ត្រីមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដោយផ្ទាល់ គ្រាន់តែរង់ចាំពេលវេលាល្អ ហើយអ្នកត្រូវខ្សឹបដាក់នាងឱ្យស្របតាមពេលវេលា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-នៅពេល នា ង មា ន សេ ច ក្តី សុ ខ៖ ទោះបីជាត្រូវឆ្នោតទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ទទួលផលសម្រេចក្នុងការងារ និងបានធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ស្ត្រីរមែងមាន អា រ ម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ កាន់តែខ្ពស់ ។​ ២-នៅពេលដឹងថា នា ង មា នគូ ប្រ ជែង៖ ប្រសិនបើ បុ រ ស មា ន នា រីផ្សេងតាម ចែ ច ង់ ស្ត្រី ជាគូ ស្នេ ហ៍ នឹងផ្ត ល់ ស ញ្ញា ស ម្រា ប់ក្រើ ន រំឭក «ប ង មា ន ខ្ញុំ ហើ យ ណា !» ខ្ញុំ ល្អ ជា ង គេ យ៉ា ងច្រើនខ្ញុំ អា ច ធ្វើ ឱ្យ ប ង មាន អា រម្ម ណ៍ល្អ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៣-ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបរិយាកាសល្អ៖ ធាតុពិត នៅពេលនា ងជួបកាលៈទេសៈល្អ ដូចជាស្ថិតក្នុងទិវាបុណ្យនៃសេ ច ក្តី ស្រ ឡា ញ់ ថ្ងៃ ចូ លឆ្នាំថ្មី និងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗប្រកបដោយបរិយាកាសល្អ ទាំងនេះនឹងជួយបង្កើតអារម្មណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ របស់នាងបានយ៉ាងល្អ ។ ៤-ទទួលទាន គ្រឿ ង ស្រ វឹ ង៖ លោកអ្នកមានជំនឿងទេថា បើបានទទួលទានស្រាឬ គ្រឿ ង ស្រ វឹ ង តិចតួច នឹង ប ង្កើ ត ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ទាំ ង បុ រ ស និ ង ស្ត្រី ប៉ុន្តែបើទទួលទានរ ហូ ត ស្រ វឹ ង ដា ប តម្រូវការ ផ្លូ វ ភេ ទ នឹងចុះថយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៥-ពេលឃើញតារាចម្រៀងដែល នា ង ពេញចិត្ត៖ ស្ត្រីពេលបានឃើញមុ ខ តា រា ចម្រៀង ដែលខ្លួនពេញចិត្ត អ័ រ ម៉ូ ន ផ្លូ វ ភេ ទ នឹងកើនឡើងខ្ពស់ រមែងបង្ហាញ ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ របស់ខ្លួនស្របតាមតម្រូវការ ។ ៦-ថ្ងៃទី១០ ដល់១៤ នៅរៀងរាល់ខែជាអំឡុងពេលនៃការ មា ន រ ដូ វអំឡុងពេលនេះ ជារយៈពេលនៃការ ធ្លា ក់ រដូ វ របស់ ស្ត្រី ធម្មជាតិនឹងធ្វើឱ្យកើតមាន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ កា ន់ តែ ខ្លាំ ង ក្នុងមួយរយៈពេលខាងលើ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៧-នៅពេលឃ្លាតឆ្ងាយ យូរៗជួ ប គ្នា ម្តង៖ យូ រៗ បានជួ ប គ្នា ម្តង ឬគម្លាតពីការ រួ ម រ័ ក អ ស់ រ យៈ ពេ ល យូ រ អា រម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ នឹងកើ នខ្ព ស់ ដូ ច្នេះអាចចាត់ទុកថា ជាអំឡុងពេលល្អដែលលោកអ្នកបានជួបគ្នា និងជាអំឡុងពេលឈានទៅ រ ក ឋា ន សួ គ៌ ។ ៨-សម្រាកលំហែកាយបានគ្រប់គ្រាន់៖ ចំពោះស្ត្រីដែលរវ ល់ នឹងការងារពេញមួ យ ថ្ងៃ គឺ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ ពិ បា ក មួយក្នុងការធ្វើឱ្យមានអា រ ម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ ដូ ច្នេះ គួ រ ឱ្យ នា ង សម្រាកលំហែកាយបានល្អ ។ ប្រសិនបើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបរិយាកាសល្អ អ្វីៗក៏អាចធ្វើឱ្យ នា ង ពេញចិត្តមកលើ អ្ន ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩-ក្រោយពេលទា ស់ ស ម្តី គ្នា៖ ជាធម្មតា នៅពេលខាង ស្រី ខុ ស នា ង អាចនឹងទៅ លួ ង លោ មអ្ន ក ដោយកា រ រួ ម រ័ ក ។ ១០-ពេលមានអា រម្ម ណ៍ ច្នៃ ប្រ ឌិត៖ អាចចាត់ទុកថា ជារឿងមិនគួរឱ្យជឿមួយ នា រី ភា គ ច្រើ ននឹ ងមានអា រម្ម ណ៍ ច ង់ ច្នៃប្រឌិត និងចង់ភ្ល ក្ស រ ស ជា តិប្លែកៗ ដូច្នេះក៏ចាត់ទុកថា ជាឱកាសល្អរបស់លោ កអ្ន ក ជាក់ជាមិនខាន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង