សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តាមពិតទៅចឹងសោះ! មានទ ម្លាប់ រួ ម ភេ ទ រាល់ព្រឹក មានលក្ខណៈល្អបែបនេះ

26

ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែល គូ រ ស្វា មីភ រិ យា ជាច្រើនតែងតែមើលរំលង ថ្វីបើរឿងនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញជាច្រើនណែនាំឲ្យធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយ។ នៅពេលព្រឹកអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅតែងងុយគេង ឬក្លិ នមា ត់ មិ នល្អ ឬមា នអា រម្ម ណ៍ ខ្ចិ ល ប៉ុន្តែមិនខ្វល់ថាអ្នកមានលេសបែបណាទេ យកល្អគួរតែចាប់ផ្តើមទាញប្រយោជន៍ពីការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកនេះឲ្យបានច្រើនផងទៅ។ ការសិក្សាបានអះអាងថា ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកមិនគ្រាន់តែជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុត ផ្លូ វ ភេ ទ ទេ តែក៏មានប្រយោជន៍ចំពោះរាង កា យ និង ផ្លូ វ ភេ ទ នៅពេលព្រឹកដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលល្អៗ ដែលអ្នកគួរតែនិយាយថា អូ ខេ សម្រាប់ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹក៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អារម្ម ណ៍ ល្អ៖ ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកស្រាងៗមុនពេលធ្វើអ្វីផ្សេង ពិតជាពេលវេលាផ្តល់ភាព ស្និ ទ្ធ ស្នា ល បំផុ តសម្រាប់ជំរុញដល់អា រម្ម ណ៍ ល្អ ខ្លាំ ង ណាស់។ បើយើងប្រៀបធៀបនឹងការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលផឹ ក ស្រ វឹ ង ឬអស់កម្លាំង ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកនឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតព្រោះអ្នកអាចទទួលយកបាននូវក្លិនមាត់ មុខមិ នទា ន់ស្អា ត និងសក់ក្បា ល រញ៉េ រ ញ៉ៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្តល់សុខភាពល្អសម្រាប់អ្នក៖ អ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថា ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកនឹងជួយបង្កើនក ម្រិ ត I g A ដែលជា អ ង់ ទី គ័ រ ជួយដល់ការការពាររាងកាយពីការ ប ង្ក រោ គ។ ដូច្នេះការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកមិនគ្រាន់តែជំរុញដល់អា រម្ម ណ៍ ល្អ ទេ ថែមទាំងផ្តល់សុខភាពថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ រួ ម ភេ ទ មា ន រយៈពេល កា ន់ តែ យូរ៖ ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកត្រូវបានគេអះអាងថាមានរយៈពេលយូរជាងពេលវេលាណាៗទៅទៀត។ ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា មនុ ស្ស ប្រុ ស រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកបាន យូ រ ណាស់ ដោយសារតែ កម្រិ ត អ័ រ ម៉ូ ន តេ ស្តូ ស្តេ រ៉ូ ន ពួកគេឡើងខ្ព ស់នៅពេលព្រឹក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មានលេសថាអស់ក ម្លាំ ងដោយសារការងារពី យ ប់ ទៀតទេ៖ រឿងនេះភាគច្រើនកើតឡើងលើ គូ ស្វា មី ភ រិ យា ដែលនៅជាមួយគ្នារយៈពេលយូរមកហើយ។ ការ រួ ម ភេ ទ អាចនឹងមិនសូវមានអតិភាពឡើយនៅពេលអ្នកមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើ ឬគិតច្រើនពីការងារ ព្រមទាំងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៀត។ ការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកអាចដោះស្រាយបញ្ហាការអស់កម្លាំងពេញមួយថ្ងៃបាន។ មែនហើយ វាអាចជារឿងអស្ចារ្យវិញបើសិនជាអ្ន ក រួ ម ភេ ទ នៅពេលយប់ ប៉ុន្តែការ រួ ម ភេ ទ នៅពេលព្រឹកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែ ស្រើ ប ស្រា ល ដោយសារតែកម្លាំ ង ពេញល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អា ចជំនួ ស កា រហាត់ប្រាណបាន៖ ការ រួ ម ភេ ទ គឺជាវិធីសាស្រ្តជំនួសការហាត់ប្រាណដែរ ហើយការសិក្សាបានបង្ហាញថា ការ រួ ម ភេ ទ ៣០នា ទី អាច រំ លា យ ជា តិ ខ្លា ញ់ពី ៨៥ ទៅ១០០កា ឡូ រី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង