សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គន្លឹះ រួ ម ភេ ទ ដោយការឈរ ឲ្យកាន់តែ ស្រើ ប ស្រា ល

14

ដៃ គូ រ ផ ងដែរ។ អ្វីដែលជារឿងល្អបំផុតនោះគឺថា មិនបាច់មានប ន្ទ ប់ ឬ គ្រែ ក៏ អាច រួ ម ភេ ទ បានដែរ។ ប៉ុន្តែចំណុចមិនល្អវិញគឺថា ការ រួ ម ភេ ទ ដោយឈ រ មិ នមែនងាយ ស្រួ ល ដូ ចការគិតនោះទេ ហើយក៏មាន គូ ស្នេ ហ៍ ជាច្រើនមិនអាចធ្វើបានដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះតិចតួចដែលអាចជួយឲ្យទទួលបានភាព ស្រើ ប ស្រា ល ក្នុងពេលឈរ រួ ម ភេ ទ កាន់តែខ្លាំង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដៃ គូ ត្រូវតែមា ន ក ម្ព ស់ ស្មើគ្នា៖ បើសិនជា មិ ត្តប្រុ ស ឬ ប្តី ខ្ព ស់ ជាង ការ រួ ម ភេ ទ ដោយឈរអាច នឹងពិបាកខ្លាំងបើសិនជាគាត់មិនអាចពរ ឬលើកអ្នកបានក្នុងពេលកំពុង ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ។ ម៉្យាងវិញទៀត បើសិនជាអ្នកទាំងពីរមានកម្ពស់ស្មើរគ្នាហើយ វាគួរតែដល់ពេលសាកល្បង រួ ម ភេ ទ ដោយ ការ ឈ រហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រើគែ ម ឬ ជ្រុ ង ប ន្ទ ប់ ទឹ ក ឬ ផ្ទះបា យ៖ បើសិនជានេះគឺជាលើកដំបូងនៃការសាកល្បង រួ ម ភេ ទ ដោយការឈរនោះ ចូរចាប់ផ្តើមដោយការប្រើប្រាស់ គែ ម ឬជ្រុ ងនៅប ន្ទ ប់ទឹក ឬ ផ្ទះ បា យទៅ។ អ្នកអាចអង្គុយនៅលើ គែ ម ឬជ្រុ ងនោះខណៈពេលដែលដៃ គូ រ ឈរ និង ស៊ូ ក បញ្ចូ ល លិ ង្គ បាន។ ក្បាច់ រួ ម ភេ ទ បែបនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បើសិនជា ដៃ គូ ខាង ប្រុ ស ជាមនុស្សធាត់ ហើយចង់ប្រើភ្នែ ក ស ម្លឹ ងមើ ល គ្នា ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ឈ រទ្រេ តទៅ ជ ញ្ជាំ ង៖ ក្បាច់ រួ ម ភេ ទ មួយនេះគួរតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិច ព្រោះថា ដៃ គូ ប្រហែលជា មិ ន អា ចស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គបានឡើយក្នុងពេលសាកល្បងជាលើកដំបូង។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចជួយគាត់ ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ បានកាន់តែស្រួលជាងនេះ តាមរយៈការលើកត្រ គៀ ក ខ្ពស់បន្តិច ដើម្បីឲ្យត្រង់នៅរាងកាយរបស់គាត់វិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើជើងម្ខា ង ក្តោ ប ខ្លួនរបស់គាត់៖ ការឈរ រួ ម ភេ ទ ជិតនឹងកៅអី ឬតុ ដោយប្រើជើ ងម្ខា ងឈរទ្រទម្ងន់ និងម្ខាងទៀត ក្តោ ប ខ្លួ ន របស់គាត់ នឹងជួយឲ្យខាង ប្រុ សស៊ូ ក បញ្ចូ ល លិ ង្គ បានកាន់តែស្រួល។ ក្រៅពីប្រើ ជើ ងម្ខា ងក្តោ បខ្លួ ន គា ត់ អ្នកក៏អាចប្រើ ដៃ ម្ខា ងជួយដល់ការ ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ របស់គាត់បានថែមទៀតដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្បា ច់ D og g y St y le៖ ក្បាច់ រួ ម ភេ ទ សម្រាប់ឈ រមួ យផ្សេ ងទៀតក៏មានក្បាច់ D ogg y St yle ដែរ។ អ្នកអាចបែរមុខទៅមើលតុ ហើយ គេ ងផ្កា ប់ជា ចំ ណិ តត្រសក់ ដើម្បីអាចឲ្យ ដៃ គូ ស៊ូ កបញ្ចូ ល លិ ង្គពី ខា ង ក្រោ យ បាន។ នៅពេលអ្នកទាំងពីរសាកល្បងវិធី រួ ម ភេ ទ បែបនេះ អ្នកគួរតែដា ក់ ដៃ ជ្រាត់នៅ លើ តុផងដើម្បីជាទម្រ និងសម្រួលដល់ការ ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ កា ន់ តែមានប្រសិទ្ធភាព៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង