សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ប ញ្ហាមួយចំនួន ធ្វើឱ្យ នា រីៗ មិនអាចឆកយកបេះដូងបរុសៗបាន!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការយកឈ្នះលើចិត្តបុរសៗ ដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តមកលើខ្លួន ឬក៏ឆកយកបេះដូងពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ នារីៗមិនបានគិតដល់រឿងសាមញ្ញៗដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការតុបតែងមុខ, ការស្លៀកពាក់… ដែលជាភាពទាក់ទាញភ្នែករបស់ ម នុ ស្ស ប្រុ ស នោះទេ។ នេះហើយ ជាកង្វះខាតដែលនារីៗមិននឹកស្មានដល់ និងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រុសៗមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្លួនថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការតុបតែងមុខក្រាស់ពេក៖ កំហុសឆ្គងមួយដែលអ្នកតែងតែជួបប្រទះ នៅពេលព្យាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពី បុ រ សៗ គឺការតុបតែងមុខខ្លាំងពេក ទាំងពេលខ្លះមិនចាំបាច់សោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ បុរសៗតែងតែស្រលាញ់មនុស្សស្រី ដែលមានរូបរាងស្អាត ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា បុរសៗតែងតែពេញចិត្តនារីៗដែលមានម្សៅក្រាស់ៗនៅលើផ្ទៃមុខឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រមើស្រមៃថា វាជាពេលវេលាញ៉ាំអាហារជុំគ្រួសារនៅខាងក្រៅផ្ទះដែលមានសុភមង្គលបំផុត ហើយវាសមដែរទេដែលអ្នកត្រូវតុបតែងមុខខ្លាំងពេកនោះ? អ្វីៗត្រូវពឹងផ្អែកលើកាលៈទេសៈ ថាតើអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនដូចម្តេច។ បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកគ្រាន់តែតុបតែងមុខតិចតួចដើម្បីឲ្យមើលទៅស្រស់ស្អាត ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពទាក់ទាញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពយឺតយ៉ាវជាញឹកញាប់៖ ប្រសិនបើនាងបាននិយាយថា ភាពយឺតយ៉ាវជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រី ការគិតបែបនេះពិតជាខុសទាំងស្រុង។ ប្រសិនបើអ្នកយឺតយ៉ាវ ២ ទៅ ៣ ដង គាត់អាចនឹងមិនក្រៀមក្រំចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែនេះមិនប្រាកដទេថា គាត់អាចនឹងរីករាយសម្រាប់ការណាត់ជួបលើកក្រោយៗទៀត។ រៀនធ្វើឲ្យទាន់ពេល យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចជួយឲ្យអ្នកយកឈ្នះលើការអាណិតអាសូរច្រើនជាងអ្នកដទៃដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្អត់អាហារខ្លួនឯងញឹកញាប់៖ នេះហាក់បីដូចជាគ្មានស្ថេរភាពសោះ ប៉ុន្តែការពិតវាគឺដូច្នេះមែន។ មានម្ហូបអាហារច្រើន ប៉ុន្តែនាងបានញ៉ាំតិចតួច ដើម្បីរក្សារូបរាងនាងក្នុងកែវភ្នែកគាត់ជានិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមិនត្រឹមតែមិនអាចជួយឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងធ្វើឲ្យគាត់គិតថា អ្នកញ៉ាំតិច ដើម្បីរក្សារាងតែប៉ុណ្ណោះ។ ការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យគាត់មានភាពភ័ យ ខ្លា ច ហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំមិនបានស្រួលសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីណែនាំចំពោះនារីៗគឺថា មិនត្រូវបង្អត់អាហារខ្លួនឯងបែបនេះទេ។ វាមិនសំខាន់ទេថា អ្នកមិនត្រូវញ៉ាំច្រើន ឬញ៉ាំតិចទេ ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រូវញ៉ាំឲ្យបានឆ្ងាញ់។ ត្រូវចាំថា ភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកនឹងធ្វើជាគូប្រជែងនឹងអាហាររបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្លៀកពាក់ ស៊ិ .ច ស៊ី៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យទំនាក់ទំនង ស្នេ ហាជាមួយអ្នកណាម្នាក់ កុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្តើងៗពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសៗសម្លឹងមើលតែនារីៗ ស៊ិ .ច ស៊ី តាមបែបធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ ពួកគេ មិ ន ចូលចិត្ត ម នុស្ស ស្រី ដែលស្លៀកពាក់តាមអ្នកដទៃឡើយ។ ត្រូវជឿជាក់ថា សម្លៀកបំពាក់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្វើការសម្រេចចិត្តថា ត្រូវគោរព ឬមិនគោរពចំពោះអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្យាយាមធ្វើដូចអ្នកណាម្នាក់៖ ប្រសិនបើខ្លួនអ្នកមិនល្អឥតខ្ចោះទេ ព្យាយាមបង្កើនភាពខ្លាំង ហើយយកឈ្នះលើភាពខ្សោយរបស់អ្នក។ នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញជាជាងធ្វើខ្លួនតាមអ្នកណាម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកអាចនឹងពេញចិត្តអ្នកណាម្នាក់នៅថ្ងៃណាមួយ តែគេបាន លា ចា .ក លោ ក នេះ បា ត់ ហើយ។ មនុស្សម្នាក់ៗមានជីវិតតែមួយ ត្រូវធ្វើជាខ្លួនអ្នក ហើយកុំព្យាយាមធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកដទៃដើម្បីក្តីសុខរបស់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុច្រើនពេក៖ នៅអាយុ ២០ ឆ្នាំ នារីៗចង់បាន បុ រ សៗ ដែលមាន រូ ប រា ង សង្ហារ មានជំនាញពិតប្រាកដ។ ដល់ពេលអាយុ ៣០ នាង ច ង់ បា ន បុ រ សៗ មានចរិកចាស់ទុំ មានសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតស្ថេរ។ ដល់ពេលអាយុ ៤០ ធ្វើឲ្យ ម នុ ស្ស ប្រុ ស លែ ង ច ង់ រៀបការជា មួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ ម នុ ស្ស ស្រី មាន អា យុ ច្រើនពេកទីបំផុតត្រូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ទាប។ នេះមិនមែនជាកំហុសឆ្គងទេ។ បញ្ហាគឺថា ក្រៅពីអាយុរបស់អ្នក អ្នកនៅតែត្រូវការដឹងថាអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ជាក់ស្តែង ជីវិតនៅលីវពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយ មានសេរីភាពប្រសើរជាងអ្នករៀបការរួច៕