សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គន្លឹះ ភ្ញោ ច ដ ល់ ទី តាំ ង ស ម្រើ ប ទាំ ង អ ស់ របស់ ខា ង ស្រី កាន់តែពុះ ក ញ្ជ្រោ ល

60

ពិតណាស់ តំបន់ សេ រ គឺជាកន្លែងដែលមាន រំ ញោ ច ខ្លាំ ង បំ ផុ ត នៃរាងកាយទាំងមូល ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យ ស្រី ស្រៀ វ ស្រើ ប នោះ ទេ ។ ដូច្នេះយកល្អគួរតែផ្តល់នូវ កា រភ្ញោ ចដល់ ដៃ គូ លើ ក ន្លែ ង ផ្សេងៗទៀតតែស ម្រា ប់ ប ម្រើ ដល់ ស ម្រើ ប ផ្លូ វ ភេ ទ ដែរដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប បូ រ មា ត់៖ ប បូ រ មា ត់ គឺជាកន្លែងដែលមា ន រំ ញោ ច បំ ផុត ហើយអ្នកក៏អាចបង្កើនអា រម្ម ណ៍ នេះតាមរយៈការ ថើ ប ខ្លាំ ងៗ និងថើបស្រើបស្រាលដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ត្រចៀក៖ ការ ស្ទា ប់ អ ង្អែ ល ថ្ន មៗ នៅតំបន់ត្រ ចៀ កអាចធ្វើឲ្យមានអា រម្ម ណ៍អស្ចារ្យ បាន។ ចូរឲ្យ ដៃ គូ អង្គុ យ ធម្ម តា ហើយប្រើ អ ណ្តា ត ឬ ម្រា ម ដៃ ប របោ ស អ ង្អែ លត្រចៀកទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


កញ្ចឹងក៖ កន្លែងនេះមានចុង ស រសៃ ប្រ សា ទច្រើ ន ណាស់ដែលវាជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យមាន រំ ញោ ចខ្លាំ ង។ រាល់ កា រ ថើ ប និងប របោ ស អង្អែ ល នៅកន្លែងនេះពិតជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ប ម្រើ ផ្លូ វភេ ទ ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា ល សុ ដ ន់៖ មែនហើយ មនុស្ស ស្រី មា ន ក្បា ល សុ ដ ន់ ដែលមាន រំ ញោ ច បំ ផុ ត ប៉ុន្តែដើម្បីផ្តល់ រំញោ ចបា ន ទា ល់ តែមានការ ប របោ ស អ ង្អែ ល ថ្ន មៗទើបបាន។ ចូរប្រាកដថា ដៃ គូរ បា ន ទ ទួ លនូវស ម្ពា ធ ត្រឹ ម ត្រូ វហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច ង្កេះ៖ អ្នកក៏អាចបន្ថែមនូវការ ម៉ា ស្សា នៅខ្នងដើម្បីជាសកម្មភាពត្រៀមការ រួ ម ភេ ទដែរ។ ខ្នងជាកន្លែងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថា សិ ច ស៊ី ក្រោ យ ពី ម៉ា ស្សា រួ ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ភ្លៅ ខា ង ក្នុ ង៖ ភ្លៅ ខា ង ក្នុ ង ក៏ មានសរសៃប្រសាទច្រើននាស់ដែរ ប៉ុន្តែវាត្រូវការការដាក់សម្ពាធច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងបន្តិចទើបមានអា រម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ បាន។ ចូរឲ្យដៃ គូ ខាំ ញេ ញ ថើ ប និងប្រើ ដុំ ទឹកកកត្រដុ ស ចុះឡើងទៅ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង