សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងពិត!មូលហេតុទាំង១០យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យ បុ រ ស មិ ន ច ង់ រួ ម ភេ ទ

42

ប្រុសៗតែងតែច ង់ រួ ម ភេ ទ ជានិច្ចមែនទេ? ឬយ៉ាងណា ខ្ញុំតែងតែលឺដៃ គូ រួ ម ភេ ទ របស់ បុ រ ស ប្រុ ស និយាយថា “ដៃ គូ រប ស់ ខ្ញុំ មិ នច ង់ រួ ម ភេ ទ ទៀ ត ទេ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទៅ? មិនមែនអោយតែមនុស្ស ប្រុ ស ច ង់ រួ ម ភេ ទ ទាំ ងអស់នោះទេ?” នោះគឺជាបញ្ហាដែលច្រើនតែគិមិនដល់ ហើយវាគឺជាកំហុសឆ្គងមូលដ្ឋានមួយដែលជឿថា មនុ ស្ស ប្រុ ស តែ ង តែ ច ង់ រួ ម ភេ ទ គ្រ ប់ ពេ លទាំងអស់ ។ នេះគឺជាហេតុផលទាំង១០ ថាហេតុអ្វីបានជា មនុ ស្សប្រុ សមិ ន ច ង់ រួ ម ភេ ទ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១. ប្រើ ប្រា ស់ ថ្នាំ៖ ថ្នាំ ប្រ ឆាំ ង នឹង កា របា ក់ ទឹ ក ចិ ត្ត (S S R I-t y pe) និងថ្នាំ ប ញ្ចុះ ស ម្ពា ធ ឈា ម ច្រើនតែជាអ្នកបង្ក ប ញ្ហាអោយមនុស្សប្រុ ស មា ន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ទា ប ។ ទាំងនេះក៏អាចធ្វើអោយកា រ រួ ម ភេ ទ មិនដំណើរការបានដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ដេកមិនគ្រប់គ្រាន់៖ នៅពេលដែលមនុ ស្ស ប្រុ ស ស្ថិ តក្នុងវ័យយុវវ័យ ២០ឆ្នាំហើយ ឱកាសនៃ កា រ រួ ម ភេ ទ នឹងច្រើនតែ ស្រើ ប ស្រា ល ខ្លាំ ង ព្រមទាំងដំណេកផងដែរ ។ នេះគឺជាការពិតមួយនៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងដៃគូរ រួ ម ភេ ទ ថ្មីមួយទៀត ។ ប៉ុន្តែមិនថាមនុស្ស ឬទំនាក់ទំនងដោយសារអាយុនោះទេ ការ រួ ម ភេ ទ អាចនឹងបាត់បង់នៅពេលដែលសភាពជាធម្មជាតិ និងការចូលដំណេកដ៏ល្អក្នុងពេលយប់ត្រូវបានរំខាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. អស់ជំនឿនៃការ រួ ម ភេ ទ ៖ មនុស្សប្រុសមួយចំនួននឹងចេញឆ្ងាយពីការ រួ ម ភេ ទ ដោយមិនផ្តល់នូវ ការរីករាយ ឬពេញចិត្តសំរាប់គេ ។ ការខ្វះនូវការពេញចិត្តក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ អាចទាក់ទងនឹងរឿងសំខាន់ៗជា ច្រើនដែលដៃគូររបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តិក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ឬទាក់ទងនឹងរូប ស ម្ប តិ្ត រប ស់ ដៃ គូរ ។ គាត់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថា ការផ្តល់អោយគាត់បែបនេះគឺមិនយុត្តិធម៌ទេ ។ វាប្រហែលជាត្រូវការធ្វើការអោយបានច្រើនជាងនេះ ។ គាត់ប្រហែលជាមាន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ដែលអាចធ្វើអោយដៃ គូ រ បស់គាត់មិនអាច ផ្តល់អោយបានព្រោះថាការសម្តែងរបស់គាត់ធ្វើអោយដៃគូរ រួ ម ភេ ទ ខ្លាច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៤. មាន ប ញ្ហា៖ នៅពេលដែលមនុស្សប្រុសមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគ្មានមុខមាត់អ្វីនៅក្នុង សង្គមដែលគេរស់នៅទេ នោះនឹងធ្វើអោយចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ មា នការធ្លាក់ចុះ ។ ការបាក់ទឹកចិត្តប្រហែលជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ ប៉ុន្តែមិនរហូតនោះទេ ។ បញ្ហាអាចកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ពេលចេញពីធ្វើការ ប្រឈមមុខនឹងការស្លា ប់ របស់សមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ ដែលវាសុទ្ធសឹងតែធ្វើអោយអស់សង្ឃឹម និងជំនឿក្នុងឆាកជីវិត ហើយការចង់បាននៃ ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងការអស់សង្ឃឹមផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. កំ រិ ត អ័ រម៉ូ ន៖ ចំនុចសំខាន់បំផុតនៃការ ភ្ញោ ច របស់រាងកាយជាធម្មតាទៅលើចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ គឺ អ័ រ ម៉ូ ន Te stos terone ។ មនុស្សប្រុសជាច្រើនតែងតែមានការរយល់ច្រលំក្នុងការធ្វើតេ ស្ត មើល កំ រិ ត អ័ រម៉ូ ន Testo stero ne ក្នុងឈាមនៅពេលដែលមានការថយចុះ ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ។ ខណៈពេលដែលព័ត៌មានដែលទទួលបានប្រហែលជាអាចបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពី កំ រិ ត អ័ រ ម៉ូ ន របស់មនុស្សប្រុស ហើយកាលណាដែល អ័ រ ម៉ូ ន Tes toste rone ច្រើនមានន័យថា ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ដែលគេមានក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កាលណាដែល កំ រិ ត អ័ រ ម៉ូ ន Pr olac tin និង SH B G (S e x H ormo ne Bin ding Gl obuli n) ច្រើនពេកអាចធ្វើអោយរាំងស្ទះដល់ចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ បាន ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលមានការសង្ស័យទៅលើ អ័ រ ម៉ូ ន ការធ្វើ តេ ស្ត ឈា មទាំងនេះត្រូវតែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរកមើលកំរិត អ័ រម៉ូ ន Tes tost ero ne, Pro lac tin, និងS H B G ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ដៃ គូ រ មិ ន យ ល់ ព្រម៖ នៅពេលដែលមានការលំបាករវាងនៃគូរទាំងសងខាង មនុ ស្ស ប្រុ ស ជាច្រើននឹង មិ នច ង់ រួ ម ភេ ទ ទៀត ឬបដិសេធន៍នូវសំណើររបស់ដៃ គូ រដើម្បី រួ ម ភេ ទ ។ មនុ ស្សប្រុ សមួយចំនួនតែងដាក់ទណ្ឌកម្មដ ល់ ដៃ គូ រ របស់ខ្លួនដោយមិ នព្រ ម រួ ម ភេ ទ ជាមួយ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនមែនយកបញ្ហាដា ក់ ទ ណ្ឌ កម្មនេះជាធំនោះទេ តែពួកគេមិ ន អា ចផ្តោ ត អា រម្ម ណ៍ ដើ ម្បី រួ ម ភេ ទ បាននៅពេលដែលបញ្ហាមិនទាន់ បានដោះស្រាយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ពិ បា ក ក្នុ ងការ បំ ពេ ញ មុ ខ ងា រផ្លូ វភេ ទ៖ មនុស្សប្រុសជាច្រើនដែលមានបញ្ហា ងា ប់ លិ ង្គ ឬយល់ថាពួកគេ ឆា ប់ ចេ ញ ទឹ ក កា ម ពេ ក និងអាចធ្វើអោយពួកគេចេញឆ្ងាយពីការ រួ ម ភេ ទ ជាមួយដៃគូរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. កា រ ជួ យ ខ្លួ នឯ ង រំ ខា ន ដ ល់ ការ រួ ម ភេ ទ ជាមួយដៃគូរ៖ នេះគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយចាប់តាំងពីមានការរីកដុះដាលនៃវិស័យ អ៊ីនធើណិតមក ។ វាហាក់បីដូចជាមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក្នុងវិស័យនេះយល់ឃើញថា មនុស្សប្រុសជាច្រើនដែលមិនបានរកធនធានណាសំរាប់ ភ្ញោ ច អា រម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ (ទស្សនាវដ្តីន៍ វីដេអូ ភាពយន្ត) ទេ តែបែរជាងាកមករកការមើលរូបភាពតាមរយៈអ៊ីនធើណេតដើម្បីដាស់ការ សំ រើ ប ផ្លូ វ ភេ ទ ទៅវិញ ។ សំរាប់គូរស្វាមីភរិយាមួយចំនួន បញ្ហាខាងលើនេះអាចធ្វើអោយមានការខ្វាយខ្វល់ជាច្រើនសំរាប់ពួកគេជាពិសេស ការមើលរូបភាពដើម្បីជាជំនួយដល់ការ រួ ម ភេ ទ តែម្នាក់ឯង ហើយបែរជាទុកដៃ គូ រ រួ ម ភេ ទ ចោលទៅវិញ ។ មនុស្សមួយចំនួនតែងចង់បាននូវការជំនួសដោយមិ ន រួ ម ភេ ទ ជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែដៃគួរខ្លះទៀតមានការសាំចិត្តនឹងការធ្វើដូច្នេះ ហើយមិនសប្បាយចិត្តទៀតផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៩.ខ្លាចនូវភាពស្និទ្ធស្នាល៖ មនុស្សប្រុសមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ដៃ គូ រ គួ រ អោយ រ៉ូ មែ ន ទិ ច រហូតដល់ជិតក្លាយជាបងប្អូនទៅហើយ ។ ការទំនាក់ទំនងដែលពួកគេធ្លាប់មានពីមុនមកធ្វើអោយកំរិតនៃភាពស្និទ្ធិ ស្នាលបន្ថែមអោយការស្និទ្ធិស្នាលលើការ រួ ម ភេ ទ ក៏ខ្ពស់ទៅតាមគ្នា ដែរ ។ វាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការស្រមើស្រមៃថាមនុស្សម្នាក់អាចមាន ភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងបាន ហើយនេះក៏ជាប្រការមួយជំរុញអោយអ្នកឯកទេសខាង ផ្លូ វ ភេ ទ ជាច្រើនយល់ ជា វាគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលបណ្តាលអោយមានការថយចុះនៃការ រួ ម ភេ ទ សំរាប់ គូ រស្វា មី ភ រិ យា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១០. ភាពតានតឹង៖ ភាពតានតឹងអាចកើតឡើងក្នុងទំរងជាច្រើនប្រភេទដូចជា វិបត្តិនៃបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកគ្រួសារ ឬបុគ្គលផ្ទាល់មានជំងឺ មានការប្រគួតប្រជែងក្នុងកន្លែងធ្វើការ ខ្វល់ខ្វាយពីការថែទាំឪពុកម្តាយ និងបញ្ហាទៅលើសមាជិតគ្រួសារ ។ ពិតណាស់ វាពិតជាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលធ្វើអោយកើតមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត ។លើសពីនេះទៅទៀតការប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលធ្វើអោយអារម្មណ៍កើតជា ការបរាជ័យ ជាពិសេសទៅលើទំនៀមទម្លាប់ដែលដដែលៗ សុទ្ធសឹងតែធ្វើអោយមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាមិនចង់ រួ ម ភេ ទ តទៅទៀត ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង