សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿង ៧ យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រី ខ្លា ច ការ រួ ម ភេ ទ

78

ការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែត្រូវបានគេនិយាយថា ជារឿងសប្បាយ និងជាសកម្មភាពដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តបំផុត។ ដូច្នេះជាលទ្ធផលនៃការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែជាការឈានដល់ចំ ណុ ច កំ ពូ ល និងបង្កើតបានជាភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួ យ មិ ត្ត ប្រុ ស ឬ ប្តី ទៀត។ យ៉ាងណាមិញ អ្វីដែលគេច្រើនតែមិនលើកយកមកនិយាយនោះ គឺការពិតមួយចំនួនដែលការ រួ ម ភេ ទ ឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួន ភ័ យ ខ្លា ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បញ្ហារូបសម្បត្តិរាងកាយ៖ ស្ត្រីជាច្រើនតែងមានអា រម្មណ៍ មិ ន សូវស្រួលសោះអំពីទម្ងន់ រូបរាងកាយ ទំ ហំ សុ ដ ន់ និងរូ បរា ង ពេលគ្មានសម្លៀកបំពាក់តែម្តង។ អ្វីដែលជាបញ្ហាចំពោះការ រួ ម ភេ ទ នោះ គឺការ បើ ក ភ្លើ ង ឬឲ្យ ដៃ គូ មើ ល ឃើ ញ រូ ប រាង គ្មា ន ស ម្លៀ ក បំ ពា ក់ របស់នា ង តែ ម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈឺ ចា ប់ ខា ង ផ្លូ វ ចិត្ត៖ ស្ត្រីច្រើនតែងាយ រ ង ប ញ្ហា ផ្លូ វ ចិ ត្ត ណា ស់ ស ម្រា ប់ ដៃ គូ រួ ម ភេ ទ របស់ខ្លួន។ ស្ត្រីខ្លះ ព្យាយាមចៀសការ រួ ម ភេ ទ ដោយសារតែពួកគេខ្លាចមាន ប ញ្ហា ផ្លូ វ ចិ ត្ត និងត្រូវការដោះស្រាយនឹងបញ្ហាបា ត់ ប ង់ ស្នេ ហា បើសិនជាអ្វីមិនដូចបំណងចង់បាន ចំពោះស្នេហាតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផោ ម ក្នុ ងពេល រួ ម ភេ ទ៖ មិនខ្វល់ថា អ្ន ក ផោ ម ឬ បញ្ចេញខ្យល់អ្វីទេក្នុង ពេ ល រួ ម ភេ ទ វាច្រើនតែជារឿងមួយ គួរឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សស្រីណាស់។ ភាពភ័យខ្លាចនេះច្រើនតែកើតមាន លើម នុ ស្ស ស្រី ដែ ល មា ន រោ គ ស ញ្ញា របស់ជំ ងឺ រ លា ក ពោះ វៀ នដូចជា ការហើមពោះ ទ ល់ លា ម ក ឬរា ករូ ស និង ផោ ម ច្រើនតែម្តង។ មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ័យខ្លាចនេះ គឺត្រូវញ៉ាំអាហារតិចៗ និងញ៉ាំតែបៃតង ឬតែខ្ញីរយៈពេលពីរបីម៉ោងមុ ន ពេ ល រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


កា រឆ្ល ង ជំ ងឺ កា ម រោ គ៖ រឿងដ៏គួរ ឲ្យ ខ្លា ច មួ យ ទៀតសម្រាប់ស្ត្រីនៅ លី វ គឺការធ្វើ តេ ស្ត រ ក ជំ ងឺ កា ម រោ គ ឃើ ញ វិ ជ្ជ មា នតែម្តង។ ជំ ងឺ កា ម រោ គ មួ យ ចំ នួ ន ដូ ច ជា ជំ ងឺ ប៉េ ស អា ចឆ្ល ង បា ន ទោះបីជាប្រើ ស្រោ ម អ នា ម័យ ហើយក៏ដោយ។ រឿងដែលសុវត្ថិភាព និង មិ ន ឲ្យ ឆ្ល ង ជំ ងឺ កា ម រោ គ តែអាចមានភាពសកម្ម ខា ង ផ្លូ វ ភេ ទ ទៀតនោះ គឺត្រូវមាន ស្នេ ហា ស្មោះ មួ យ និ ងមួ យ និងសួរ ប្រ វ ត្តិ ផ្លូ វ ភេ ទ រប ស់ ដៃ គូ ផ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការ ឈឺ នៅ ទ្វា រ មា ស៖ នេះគឺជា ជំ ងឺ មួ យ ប្រ ភេ ទ ដែលសាច់ដុំក្នុង ទ្វា រ មា ស មា នកា រកន្ត្រា ក់ ឬ រឹ ងជា ប់ដោយខ្លួនឯង។ រឿងនេះច្រើនតែបង្កឡើងដោយ ការ ថ ប់ អារម្មណ៍ក្នុ ង ពេល ស៊ ក ប ញ្ចូ លលិ ង្គ ក្នុ ង ទ្វា រមា ស តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លា ចកា រមា ន ផ្ទៃ ពោះ ដោ យ ចៃ ដ ន្យ៖ ការភ័យខ្លាចមួយនេះ ច្រើនតែកើតមានលើ ស្ត្រី មួយចំនួន ដែលធ្លា ប់ឆ្លង កា រកា ត់ រំ លូ ត កូន ឬធ្លា ប់ មា នផ្ទៃ ពោះ ដោយចៃ ដ ន្យ តែ ម្តង។ រៀបមួយដើម្បីលុបបំបាត់ការភ័យខ្លាចនេះបាន គឺត្រូវប្រើប្រាស់ ស្រោ ម អ នា ម័ យ ជានិច្ចក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ និងសិក្សាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រួ ម ភេ ទ ទាំងថ ប់ អារម្មណ៍៖ ការថ ប់ អារម្មណ៍នេះមិនត្រឹមតែកើតមានលើមនុស្សប្រុស ទេ តែមនុស្សស្រី ក៏ជួ ប បញ្ហានេះដែរ។ ការបារម្ភថា អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ ឬមិនអាចផ្តល់ការសប្បាយដល់ដៃគូនោះ គឺ អា ចប៉ះពាល់ដល់ ជី វិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ អ្នកបាន។ មធ្យោបាយតែមួយ ដើម្បីចៀសផុតការថប់អារម្មណ៍នេះ គឺត្រូវនិយាយជាមួយ ដៃ គូ និងអំពីអ្វីដែល អ្ន ក ទាំ ង ពី រច ង់ បាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង