សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចង់ឲ្យ ស្នេ ហា កាន់តែស៊ីជម្រៅ មិនមែន រួ ម ភេ ទ ហើយចប់ទេ គឺបន្តធ្វើរឿងទាំងនេះសិន

27

ក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួច មនុស្សប្រុសភាគច្រើនស្ទើរតែ ៩០ភាគរយហើយដែលងងុយគេង ឬគេងលក់តែម្តង ខណៈពេលដែលស្រ្តីនៅពេលនេះចង់បន្តនូវភាពរ៉ូម៉ែនទិចខាង ផ្លូ វ ភេ ទ បន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុស យកល្អអ្នកគួរតែយល់ដឹងអំពីចំណុចនេះ និងព្យាយាមផ្តល់នូវអ្វីដែលខាងស្រីចង់បានផង ព្រោះកាលណាអ្នកអាចធ្វើវាបាន នោះអ្នកទាំងពីរនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បង្កើតចំណង់ទំនាក់ទំនងនិង ស្នេ ហា កាន់តែរឹងមាំ៖ ចំណង់ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូ វ អា រម្ម ណ៍ ជាមួយនឹងផ្លូ វ ចិ ត្ត កាន់តែខ្លាំង គឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់គូ ស្នេ ហ៍ ឬប្តីប្រពន្ធ។ ការថ្នា ក់ថ្ន ម គ្នា ការម៉ាស្សា ឬការបរបោ ស អ ង្អែ លក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួច នឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងពីកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អនុញ្ញាតិឲ្យនាងធូស្រាលក្នុងអារម្មណ៍៖ មនុស្សស្រីត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួច ខណៈពេលដែលបុរសត្រូវការតែពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ នាងនៅតែត្រូវការភាពស្និទ្ធស្នាលពីអ្នកដដែល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បង្កើតបាននូវទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ល្អមួយ៖ អ្នកនឹងពេញចិត្តលើការ រួ ម ភេ ទ លើកក្រោយៗទៀតកាន់តែខ្លាំង ជាពិសេសគ្រប់ពេលដែលអ្នកប្រើពេលវេលា រួ ម ភេ ទ ជាមួយគ្នារួចដើម្បីធ្វើការថ្នាក់ថ្នមគ្នាជាទៀងទាត់។ តាមការស្រាវជ្រាវមួយបានឲ្យដឹងថា ស្រ្តីចូលចិត្តនូវការប រ បោ ស អ ង្អែ ល និងសកម្មភាពក្រោយ រួ ម ភេ ទ ខ្លាំងជាងការ រួ ម ភេ ទ ពិតប្រាកដទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បី រួ ម ភេ ទ កាន់តែច្រើន៖ ការថើ ប នៅក ញ្ចឹង ក ការម៉ាស្សាខ្ន ង ឲ្យ នាង ការប្រើម្រា ម ដៃ អ ង្អែ លលើរាងកាយគ្នាទៅវិញទៅមកអាចជាវិធីជួយដល់ការប របោ ស អង្អែ លសម្រាប់តង់ទីពីរបានថែមទៀតផង។ វាប្រហែលជាត្រូវការពេលយូរបន្តិចទើបចាប់ផ្តើមបាន ប៉ុន្តែចូរប្រាកដថា អ្នកអាចប្រើវិធីគ្រប់បែងយ៉ាងក្នុងពេលនេះដើម្បីជំរុញដល់ខា ង ស្រី ទទួលបានចំ ណុ ចកំ ពូល ច្រើនដង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង