សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ការយល់ខុស ៧យ៉ាង ពីរឿង រួ ម ភេ ទ ដែលមនុស្សស្រីគួរតែដឹង

18

ជីវិតរបស់ក្មេ ង ស្រី ខុសប្លែកពីជីវិតរបស់ក្មេ ង ប្រុ ស។ ភេ ទ ទាំងពីរនេះ មិនអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចគ្នាឡើយ។ គំនិតនិងការយល់ឃើញខុសគ្នា គឺជាបណ្តុំនៃការយល់ខុសទាំងស្រុង។ ដូច្នេះខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីការយល់ខុសរបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូប ពីរឿង ផ្លូ វ ភេ ទ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១. ស្ត្រីធ្វើពុតជាពួកនាងមិនមើលរឿង សិ ច៖ អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើននិយាយថាស្ត្រី និងបុរសប្រតិកម្មនឹង ផ្លូ វ ភេ ទ ស្មើគ្នា ហើយគេនិយាយថាស្ត្រីមានចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ច្រើនជាងបុរសទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ការបង្រៀនពីការ រួ ម ភេ ទ ជារឿងមួយត្រឹមត្រូវ៖ ពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្រៀនថាការ រួ ម ភេ ទ កើតឡើងចំពោះតែបុរស និងស្ត្រីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការសិក្សាទាំងនេះ បានក្លាយជាការបោកប្រាស់មួយនៅពេលដែលភស្តុតាងបង្ហាញថា មនុស្សពីរនាក់ ភេ ទ ដូច គ្នាក៏អាចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍បានដែរ។

៣. ការ រួ ម ភេ ទ និងការមករដូវមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាបានទេ
ស្ត្រីជាច្រើនមានចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ក្នុងពេលមករដូវ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដូចគ្នា សូមកុំអៀនខ្មាស់ឬច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តឡើយ ចាប់ផ្ដើមវាភ្លាមទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. បុរសគួរតែទិញ ស្រោ ម អ នា ម័ យ ចំណែកមនុស្សស្រីវិញមិនគួរទិញទេ៖ មនុស្សស្រីភ្លេចថាបុរសៗតែងតែបញ្ឈប់នាងមិនឲ្យទិញស្រោ ម អ នា ម័ យ។ មិនចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់លើអ្នកណាម្នាក់ឡើយទិញ ស្រោ ម អ នា ម័ យ សម្រាប់ខ្លួនអ្នក ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពពេល រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ការរំខានខាង ផ្លូ វ ភេ ទ ជាចំណែកមួយនៃជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃ៖ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សស្រីជាច្រើនគិតថាការរំខានខាង ផ្លូ វ ភេ ទ ក្លាយជាចំណែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតទាំងអស់ឡើយ។ ការប្រើ ហិ ង្សា ឬ ការ រំ ខា នលើ ផ្លូ វ ភេ ទ ជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេ។

៦. ជីវិតសកម្ម នឹង ផ្លូ វ ភេ ទ អាចផ្តល់ទុក្ខទោសដល់ ទ្វា រ មា ស៖ វាជាការយល់ខុសមួយដែលថាស្ត្រីភាគច្រើនគិតថា ទ្វា រ មា ស របស់ពួកនាងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញពីការ រួ ម ភេ ទ និងការសម្រាលកូនច្រើនពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ស្ត្រីភាគច្រើនមិនខ្វល់ពីក្តីសុខពេល រួ ម ភេ ទឡើយ៖ ស្ត្រីចូលចិត្តការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនជាងបុរស ហើយនេះជាអាថ៌កំបាំងការពិតដ៏ធំបំផុតពីមនុស្សរាល់គ្នារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង