សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

១៥នាទីអាចជួ យ ឱ្យ ម នុ ស្ស ស្រីប ញ្ចេ ញ ទឹ .ក កា .ម បានស ម្រេ .ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ បឺ .ត មា .ត់ និងស្ទា .ប អ ង្អែ .ល ខ្លួ .ន ប្រា .ណ របស់ ដៃ គូ ក្នុង រយៈពេល ២ នាទី នឹងធ្វើឱ្យ ស្នេ ហា របស់អ្នកឡើងដល់ចំ ណុ .ច កំ ពូ .លឆា ប់ រ ហ័ ស។ ម នុ ស្ស ស្រី ពិ បា ក នឹងប ញ្ចេ .ញ ទឹ .ក កា .ម ជាងបុ រ ស ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រើតិចនិចដូចខាងដើម នោះនឹងអាចជួយឱ្យនា ង ឆាប់ទទួលបានក្តី សុ ខ ដូចអ្នកដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម មិ ន បានស ម្រេច៖ ប្រហែលមកពីក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ អ្នកមិនបានបង្កើនការ ឆ្លេ .ញ ប្រ ដា .ប់ ភេ .ទ នា ង ឬកា រ ឆ្លេ .ញ របស់អ្នកនៅមានកម្រិត។ បុ រ ស ត្រូវការពេលវេលាជាមធ្យមពី ២-៦ នាទី ដើម្បីជួយឱ្យម នុ ស្ស ស្រី ស ម្រេ ចបានការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម ដូចបំណង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេល ៣ នាទីដោយការ បឺ .ត មា .ត់ និងស្ទាបអង្អែល៖ ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៣ នាទី ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស ម្រើ .បកើតពីការ បឺ .ត មា .ត់។ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យឡាហ្វាយ៉េត សហរដ្ឋអាមេរិចបានឱ្យដឹងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ បឺ .ត មា .ត់ អាចជួយកាត់បន្ថយភាព តា ន តឹ ង ក្នុងចិត្ត ជួយឱ្យមាន ស ម្រើ .បភ្លាមៗ។ លើសពីនេះទៀត យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាលឺម៉ង់បានឱ្យដឹងដែរថា៖ តិចនិចបែបនេះអាចធ្វើឱ្យអ រ ម៉ូ ន អុ ក ស៊ី តូ ស៊ី ន ក្នុងខ្លួ ន ម នុ ស្ស ស្រី មានការកើនឡើង ធ្វើឱ្យងាយនឹងស ម្រេ .ច បានការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកគួរចងចាំថា៖ ត្រង់ផ្នែកកជាតំបន់ ដែលនា ង ពេ ញ ចិ ត្ត បំ ផុ ត។ កុំភ្លេចចំ ណ .ង់ ត .ណ្ហា កា រ ថើ .ប ត្រង់ចំណុចសំខាន់ៗ លើរា ងកា .យ របស់នា ង ដើម្បីស ម្រេ ច ការប ញ្ចេ ញ ទឹ .ក កា .ម បានលឿន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេលពី ៤-៥ នាទីស្ទា .ប អ ង្អែ .ល មុនពេលនា ង ស្រា .ត៖ ត្រូវស្ទា .ប ប បោ .ស អ ង្អែ .ល ខ្លួ ន ប្រា .ណនា ង មុនពេល ដោះ ខោ អា វ ក្នុងនា ង ចេ ញ។ ទោះជាយ៉ាងណាមិនត្រូវធ្វើប្រញាប់ពេកទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមស្ទា .ប ប .បោ .ស អ ង្អែ .ល ផ្នែកខាងក្រៅយឺតៗ បន្ទាប់មក ដោះ ខោ អា វ ក្នុងនា ង ចេ ញ តិ ចនិ ច បែបនេះនឹងធ្វើឱ្យម នុ ស្ស ស្រីមានស ម្រើ .ប ខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេលពី ៧-៩ នាទីដើម្បី បឺ .តមា .ត់៖ យោងតាមអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិចបាននិយាយថា៖ កា របឺ .ត មា .ត់ គឺជាតិចនិចមួយធ្វើឱ្យ នា ង ស ម្រេ ច បានការបញ្ចេ ញ ទឹ .ក កា .ម បានលឿន។ កុំ រំ ល ងការ បឺ .ត មា .ត់ ប្រើ មា ត់ ថើ .ប និងលឹ .ឌ លើចំ ណុ ចសំ ខាន់ៗ លើ ខ្លួ ន ប្រា .ណ នា ង ដូចជាត្រ ង់ ក ដើ ម ទ្រូ ង ពោះ ប្រ ដា .ប់ភេ .ទ ភ្លៅ…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណាយពេលពី ១០-១៥ នាទីដើម្បីឡើងដល់ចំ ណុ .ច កំ ពូ ល៖ យោងតាមការសិក្សាក្នុងទស្សនាវដ្តីឱ ស ថ ផ្លូ .វ ភេ .ទ បានឱ្យដឹងថា៖ កម្រិតក្តីសុខមានក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ ស ម្រេ ចបានក្រោយពេល ៧ នាទីជាមធ្យម។ ដូច្នេះ រយៈពេលក្រោយ ១០ ទៅ ១៥ នាទីមុនពេលចាប់ ផ្តើ ម ប្រ យុ .ទ្ធ គឺជាពេលវេលាមួយដែលល្អបំផុត ដើម្បី ឈា នដ ល់ ចំ ណុ .ច កំ .ពូ .ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពចាំបាច់នៅនាទីចុងក្រោយត្រូវបង្កើនល្បឿន ដើម្បីឱ្យ នា ង ស ម្រេ .ច បានការបញ្ចេញ ទឹ .ក កា .ម។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ អ្នកត្រូវរក្សាការគេង ជិ តនា ង ហើយ បឺ .ត មា .ត់នា ង ដើម្បីជាការអរគុណស ម្រា ប់ កា រ ឱ្យ ខ្លួ .ន ប្រាណរ ប ស់នា ង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​