សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ហេតុអ្វីបានជា ស្រ្តី ច ង់ បានការឳ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម ពីអ្ន ក?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីស្រឡាញ់ការឳ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម? បុ រ ស មានឥ ទ្ធិ ព លខ្លាំ ង បំ ផុ ត សម្រាប់ទំនាក់ទំនងការរួមចំណែកជាមួយ ស្រ្តីក្នុងរយៈពេលយូរនៃការ ឳ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម។ ពួកគេគួរតែមានការស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលភាពកក់ក្ដៅ។ ប៉ុន្តែតែហេតុអ្វី?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់សកម្មភាព និងរាល់ការជម្រុញនៃជីវិតទាំងឡាយតែងមានហេតុផលខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត មួយចំនួននៅពីក្រោយវា។ យើងគួរមានទំនោរដើម្បីទៅធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់ឱ្យយើងនូវអារម្មណ៍រីករាយ។ ហើយអារម្មណ៍រីករាយរបស់អ្នកបានមកពីសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលត្រូវបាន ចេញផ្សាយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដាក់បញ្ចូលផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តមួយផ្នែកនៃទង្វើនេះ, មានហេតុផលរ៉ូមែនទិចជាច្រើននៅពីក្រោយការចង់បានរបស់ស្រ្តីសម្រាប់ ការ ឳ បថ្នា ក់ ថ្ន មនេះផងដែរ។ នេះគឺជាទង្វើសាមញ្ញអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងគួរឱ្យ ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្កើតភាពផ្អែមល្ហែមបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលខ្លី វាបានជួយពង្រឹងចំណង ស្នេ ហា ឱ្យមានស្ថេរភាពជារៀងរហូត។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាមូលហេតុដែលស្ត្រីចង់បានការ ឳ បថ្នា ក់ ថ្នមពីអ្នក៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្ដីស្រឡាញ់៖ ក្នុងអំឡុងពេលការឳ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម ស្រី្ត នឹ ងមានអារម្មណ៍ពោរពេញដោយសេ ច ក្ដីស្រឡាញ់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នក។ ភាពកក់ក្ដៅនៃរាងកាយទាំងពីរបានប៉ះគ្នា ធ្វើឱ្យនា ង មានអារម្មណ៍ថាពិតជាមានសេចក្ដី សុ ខខ្លាំ ង ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេមានអារម្មណ៍គួរឱ្យទាក់ទាញ៖ ស្រ្តីមួយចំនួននឹងមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍គួរឲ្យទាក់ទាញ និងការឳ ប ថ្នា ក់ ថ្ន ម យ៉ាងពិតប្រាកដទៅលើស្រ្ដីម្នាក់នោះ។ នៅពេលអ្នកចូលមកត្រ សុ ល ឳ ប រឹ តដោយមាន ត ម្រេ កយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនោះ និងធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍មោទនភាពនៃភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងក្នុងខណៈ ពេលនោះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការបញ្ចេញអុ ក ស៊ី តូ ស៊ី៖ នេះជាមូលហេតុរបស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយផ្នែកផងដែរ។ ស្រី្តមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលពួកគេទទួលបានការឳ ប រឹ ត ថ្នា ក់ ថ្ន ម ស្រួលៗ ពីព្រោះការកើតមានអារម្មណ៍ល្អ គឺត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេ នៅពេលពួកគេទទួលបានការឳបរឹតថ្នាក់ថ្នមពីអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្តិភាព៖ ការឳ ប រឹ ត ថ្នា ក់ ថ្ន ម ធ្វើឱ្យស្រ្តី មានអារ ម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព។ នោះហើយ គឺជាពេលពួកគេដាក់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទាំងអស់របស់ពួកគេទុកមួយឡែក ខណៈពេលដែលអ្នកបានផ្ដល់ការស្រ ឡា ញ់ និងអារម្មណ៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីកា រ រួ .ម ភេ .ទ៖ ជាទូទៅបុរសតែងតែគេងលក់បន្ទាប់ពីរួ .ម ភេ .ទ រួច ទង្វើទាំងនេះហើយជាការធ្វើឱ្យប៉ះ ពា ល់ ដល់អា រម្ម ណ៍របស់ស្រ្តី។ ប៉ុន្តែ នៅពេលបុ រ ស ម្នាក់មានការ ឳ ប រឹ តថ្នា ក់ ថ្ន មទៅលើនា ង បន្ទា ប់ ពី រួ .ម ភេ .ទ រួច, វាធ្វើឱ្យស្រ្តីម្នាក់នេះ មានអារម្មណ៍ថាបុរសម្នាក់នេះ បានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ភាពសុខស្រួលរបស់នាង នេះជាការផ្ដល់ជូននូវ កា ដូ យ៉ាងពិសេសបំផុតចំពោះនា ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំបាត់ពីការ ស្រ្តេ ស របស់ នា ង៖ ស្រ្តីម្នាក់អាចបំភ្លេចនូវរឿងគ្រប់យ៉ាងឱ្យរលាយបានយ៉ាងងាយ នៅក្នុងរង្វង់ ដៃរបស់ បុ រ សក្នុងអំឡុងពេលការ ឳ ប ថ្នា ក់ ថ្ន មយ៉ាងកក់ក្ដៅ វាជាថាមពលពិសេសជួយបំបាត់ពីភាព តា ន តឹ ង របស់ នា ងបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​