សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តិចនិចប្រើ មា ត់ ដោយមិនបាច់ពឹ ង អា អូ នតូច ក៏ សុ ខស្រួ លដែរ

3

ភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅពេល រួ ម ភេ ទ គឺមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអា អូ ន តូ ចតែម្យ៉ាងនោះទេ។ ដើម្បីឱ្យការ រួ ម ភេ ទ ពោរពេញទៅដោយភាពស្រី ប ស្រា ល ពេញមួយរាត្រី អ្នកគួរតែចេះតិចនិច ៣ ជំហ៊ានដើម្បីឱ្យដៃគូឆាប់ឈានដល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១. គិតពីឯកសិទ្ធិមិនមែនកាតព្វកិច្ច៖ តើអ្នកចូលចិត្តការ បឺ ត មា ត់ និង បៀ ម ប្រ ដា ប់ ភេ ទ ច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណា? មនុស្សស្រីចូលចិត្តការ បឺ ត មា ត់ បើទោះបីជាមនុស្សប្រុសចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្សេងក៏ដោយ ជាពិសេសនៅពេលចាប់ផ្តើម។ ផ្តល់ក្តីសុ ខ ដ ល់ នា ង និងធ្វើជាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើឱ្យគ្រប់យ៉ាងកើតឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


២. ធ្វើសកម្មភាពយឺតៗ៖ ជារឿងធម្មជាតិ មនុស្សស្រីគ្រប់រូបចូលចិត្តគ្រប់យ៉ាងខុសប្លែកបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែភាពទន់របស់ អា អូ ន តូ ច ប្រសើរជាងភាពរឹង រង់ចាំរហូតដល់ពេលស ម្រុ ក ចូ លច ង្អូ រ របស់ នា ង។ មនុស្សយើងភាគច្រើនគ្មានអារម្មណ៍ស ម្រើ ប ខ្លាំងទេនៅពេលប្រើដៃឆ្តេ ញ ដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រើ អ ណ្តា ត លិ ឌ ពីលើ និងជុំវិញប្រ ដា ប់ ភេ ទ របស់នាង ហើយបើមានឱកាសសម្រុកចូល ប្រ ដា ប់ ភេ ទ ខាងក្នុងរបស់នាង។ ចាប់ផ្តើមការ លិ ឌ ប្រ ដា ប់ ភេ ទ ខាងក្រៅរបស់នាងជាជាងខាងក្នុងរបស់ នា ង និងគិតដល់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើបន្ទាប់។ តាមការដែលមើលដឹង នេះពិតជាធ្វើឱ្យនាងកាន់តែមាន ស ម្រើ ប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៣. ធ្វើសកម្មភាពពីក្រោយមកវិញ៖ ប្រើ អណ្តា ត លិ ឌ ពីខាងក្រោយមកមុន។ ទី១៖ ត្រូវឱ្យនាងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នា។ ទី២៖ ចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពលើ គូ ថ របស់នាង ដើម្បីជួយឱ្យឈានដល់ការ ស ម្រេ ចទឹ ក កា ម។ ហើយទី៣៖ វាជាពេលវេលាត្រូវផ្តល់ ស ម្រើ ប ដល់នាង។ ខាំ ភ្លៅ នា ង, ថើ ប និងម្តុំ គូ ថ នាង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង